Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Maj 2015

Ne boj se, samo veruj!

Milenko Isakov „A Isus odmah čuvši reč što rekoše, reče starešini: ne boj se, samo veruj“ (Marko 5:36) Gospod Isus je bio pomazan Svetim Duhom dok je hodao ovom zemljom. Činio je dobro i isceljivao sve koje je đavo nadvladao (Dela 10:38). On je došao da svojom smrću satre vladara države

Pročitaj više »

Jagnje

Milenko Isakov „ I videh, i gle…jagnje stajaše kao zaklano…“ (Otkrivenje 5:6) Apostol Jovan je dobio otkrivenje u vezi događaja koji će uslediti na samom završetku vremena. U 4.poglavlju knjige Otkrivenja on opisuje kako je video prestol na kome je Neko sedeo. Slava tog prestola je bila očigledna. Iz njega su izlazile

Pročitaj više »

Predodređenje

Milenko Isakov „Jer koje unapred pozna one i odredi da budu jednaki obličju Sina Njegovog…„ (Rimljanima 8:29) U ovoj poruci ćemo razgledati neke od osnovnih istina koje Božija Reč uči u vezi spasenja i predodređenja. Spasenje jeste dar Božije blagodati koji čovek prima posredstvom vere u Isusa Hrista. Spasenje nikako

Pročitaj više »

Rastanak

Milenko Isakov   „A svih stade veliki plač i zagrlivši Pavla celivahu ga, žalosni najviše za reč koju reče da više neće videti lica njegova, i otpratiše ga u lađu.” (Dela 20:37,38) Ovo je bio rastanak apostola Pavla sa starešinama efeske crkve. On je tamo boravio pune tri godine propovedajući

Pročitaj više »

Brak

Milenko Isakov   „Ali hoću da znate da je svakom mužu glava Hristos, a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu.” (1.Korinćanima 11:3) Brak nije ljudska zamisao. Brak potiče iz Božijeg srca, jer je Bog bio taj koji je ustanovio brak kao suštinsku instituciju ljudskog društva. Kada je Bog

Pročitaj više »