April 2011

Božija blizina

Milenko Isakov „…da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas” (Dela 17:27) Kada je apostol Pavle propovedao u Atini, on je rekao tadašnjim Grcima da je Bog stvorio svet i sve što je u njemu i da je On gospodar neba i zemlje. Ovo je …

Božija blizina Read More »

Poruka laodikijskoj crkvi

Milenko Isakov „I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, svedok verni i istiniti, početak stvorenja Božijega…” (Otkrivenje 3:14) Apostol Jovan je čuo glas kao trube koja je govorila: “Ja sam alfa i omega, prvi i poslednji” (Otkr.1:10). To je bio glas proslavljenog Gospoda Isusa Hrista koji je imao poruke za sedam tadašnjih azijskih crkava. Jovan je …

Poruka laodikijskoj crkvi Read More »

Jedinstvo duha

Milenko Isakov „Starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira” (Efescima 4:3) Poslanica Efescima sadrži šest poglavlja. U prva tri poglavlja Pavle objašnjava to čudesno spasenje koje je Bog omogućio ljudima kroz Isusa Hrista, a u druga tri poglavlja on govori o tome kako treba da izgleda život onih koji su primili izbavljenje Hristovom krvlju …

Jedinstvo duha Read More »