Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Januar 2014

Sećajte se!

Milenko Isakov „…i opominji se da si bio rob u zemlji Misirskoj I da te je izbavio Gospod Bog tvoj…“ (5.Mojsijeva 15:15) Postoje mnogi događaji u našem životu kojih nikada više ne želimo da se setimo. Ne želimo jednostavno da razmišljamo o određenim stvarima iz naše prošlosti. Sa druge strane,

Pročitaj više »

Bogatstvo Isusa Hrista

Milenko Isakov „…meni najmanjemu od svih svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo“ (Efescima 3:8) Apostol Pavle je sebe smatrao najmanjim od svih svetih! Ko su ustvari ti „sveti“? Poznato nam je da se određeni ljudi iz istorije smatraju „svecima“. Danas postoje i živi ljudi koje su

Pročitaj više »

Lažne nauke

Milenko Isakov „…da ne budemo više mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj, putem prevare“ (Efescima 4:14) Postoje mnogi stihovi u Svetom Pismu koji se naizgled čine kontradiktorni. Pavle je pisao vernima iz Efesa da ne budu kao mala deca, ali ako pronađemo Evanđelje po

Pročitaj više »

Ne služiti lažnim bogovima

Milenko Isakov „…znaj care da bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio.“ (Danilo 3:18) Ove reči su izgovorila tri mladića: Sedrah, Misah i Avdenago. Kao predstavnici najvišeg društvenog sloja u Izrailju, bili su dovedeni na dvor cara Navuhodonosora zajedno sa prorokom Danilom. Bili su

Pročitaj više »

Božiji ostatak

Milenko Isakov   „I ostatak će Jakovljev biti usred mnogih naroda kao rosa od Gospoda i kao sitan dažd po travi, koji ne čeka čoveka, niti se uzda u sinove čovečije. I ostatak će Jakovljev biti…kao lav među zverima šumskim, kao lavić među stadima ovaca, koji kad ide tlači i

Pročitaj više »