Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2009

Grad čiji Tvorac je Bog

Milenko Isakov „…jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog“  (Jevrejima 11:10) U mnogim delovima sveta prisutan je masovan prelazak stanovništva iz sela u gradove. Ako se posebno posmatraju mlađe generacije, sve je popularnije živeti u gradu. Mladi ljudi smatraju da će u gradu imati kvalitetniji

Pročitaj više »

Nećemo služiti lažnim bogovima

Milenko Isakov „…znaj care da bogovima tvojim nećemo služiti,niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio“ (Danilo 3:18) Ove reči su izgovorila tri mladića: Sedrah, Misah i Avdenago. Kao predstavnici najvišeg društvenog sloja u Izrailju, bili su dovedeni na dvor cara Navuhodonosora zajedno sa prorokom Danilom. Bili su to momci

Pročitaj više »

Duhovno služenje Bogu

Milenko Isakov „…da date tela svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu: to da bude vaše duhovno bogomoljstvo…“ (Rimljanima 12:1) Starozavetni sistem služenja Bogu podrazumevao je prinošenje raznih žrtava. Čitamo u Levitskoj knjizi (3.knjiga Mojsijeva) da je Bog propisao striktne zakone o tim žrtvama. Izrailjci su prinosili žrtve paljenice, žrtve ognjene,

Pročitaj više »

Pastiri po Božijem srcu

Milenko Isakov „I daću vam pastire po srcu svojem, koji će vas pasti znanjem i razumom“ (Jeremija 3:15)  Bog nije Bog nereda i bune! On je ustanovio principe i pravila po kojima društvo može besprekorno da funkcioniše. Bog je odredio ljude koji će biti vođe velikih nacija i država. Ne postoji

Pročitaj više »