Sa Hristom u školi molitve

„Što više ostajemo u Hristu i rastemo u Njegovo obličje, sve više će Njegov sveštenički život silno raditi u nama, i sve više će naš život postajati ono što je Njegov, život koji uvek moli i zadobija za ljude.“

Autor knjige je Andrew Murray. Knjiga se prevodi postepeno, tako da će jednom sedmično biti dodavano po jedno novo poglavlje.

Predgovor

Od svih obećanja povezanih sa zapovešću ‘OSTANITE U MENI’ nema nijednog uzvišenijeg i nijednog koji brže izazove priznanje, ‘Ne da sam već dostigao, ili sam već postao savršen,’ kao ovo: ‘Ako ostanete u meni, tražite šta god hoćete, i biće vam dato.’ Sila sa Bogom je najuzvišenije dostignuće života koji potpuno obitava u Hristu.

Od svih osobina HRISTOLIKOG života nijedna nije veća ili slavnija od spodobnosti Hristu u poslu u kojem je On sada uključen bez prestanka u Očevoj prisutnosti – koji je Njegova preovladavajuća zastupnička služba. Što više ostajemo u Njemu i rastemo u Njegovo obličje, sve više će Njegov sveštenički život silno raditi u nama, i sve više će naš život postajati ono što je Njegov, život koji uvek moli i zadobija za ljude.

‘Ti si nas načinio kraljevima i sveštenicima Bogu.’ I kod kralja i kod sveštenika glavna stvar je sila, uticaj, blagoslov. Kod kralja ta sila se spušta prema dole; kod sveštenika, sila se diže prema gore, uspešno zastupajući pred Bogom. Kod našeg blagoslovenog Sveštenika-Kralja, Isusa Hrista, kraljevska sila osnovana je na svešteničkoj sili – ‘On je u stanju da potpuno spase, zato što On uvek živi da čini zastupanja.’ Ni kod nas, Njegovih sveštenika i kraljeva, to nije drugačije: Crkva bi trebala upravo u zastupanju da nađe i poseduje svoju najveću silu, da se svaki član Crkve dokaže kao potomak Izrailjev, koji je kao princ imao silu sa Bogom i sa ljudima, i nadvladao je.

Ova knjiga je napisana pod dubokim utiskom da se mesto i sila molitve u životu hrišćanina vrlo malo razume. Siguran sam da dokle god gledamo na molitvu prvenstveno kao na sredstvo održavanja našeg ličnog hrišćanskog života, nećemo u potpunosti shvatiti njenu pravu svrhu. Ali kada naučimo da je cenimo kao najuzvišeniji deo posla koji nam je poveren, kao koren i snagu svakog drugog posla, tada ćemo videti da ne postoji ništa što bismo trebali više da učimo i praktikujemo nego veštinu ispravnog moljenja. U progresivnom učenju našega Gospoda o molitvi i u divnim obećanjima koja je On dao poslednje noći na zemlji (Jovan 14:16), a tiču se posla koji treba da radimo u Njegovo Ime i plodova koje treba da donosimo, jedna stvar je jasna: samo kada se Crkva posveti svetoj službi zastupanja može očekivati da Hristova sila bude manifestovana. Moja je molitva da Bog iskoristi ovu malu knjigu da ukaže nekome od Njegove dece na divno mesto sile i uticaja koje On čeka da oni zauzmu, na šta i umorni svet takođe čeka.

U vezi sa tim postoji još jedna istina koja mi se divno razjasnila dok sam proučavao Isusova učenja o molitvi. To je ova: Otac čeka da čuje svaku molitvu vere, da nam da šta god želimo i šta god ištemo u Isusovo ime. Mi smo toliko navikli da ograničavamo predivnu ljubav i velika obećanja našeg Boga da ne možemo da pročitamo ni nijjednostavnije i najjasnije izjave našeg Gospoda bez da im dodajemo određene uslove ili da ih produhovljavamo. Ako postoji jedna stvar koju mislim da bi Crkva trebala da nauči to je da je Božija namera da molitva bude odgovorena i da ljudi još nisu srcem shvatili šta će Bog učiniti za svoje dete koje veruje da će njegova molitva biti saslušana. Bog čuje molitve; ovo je istina koja je uopšteno prihvaćena, ali je jako malo onih koji razumeju njeno značenje, ili su iskusili njenu silu. Ako ovo što sam napisao bude podstaklo čitaoca da se okrene Isusovim rečima i da prihvati sva Njegova divna obećanja jednostavno i bukvalno kako su napisana, onda je moj cilj postignut.

Samo još jedna stvar. U ovim poslednjim godinama, hiljade njih su našli neizrecivi blagoslov u učenju kako je u potpunosti Hrist naš život i kako On preuzima inicijativu da bude i učini u nama sve što nam je potrebno. Ne znam da li smo naučili da primenimo ovu istinu u našem molitvenom životu. Mnogi se žale da nemaju silu da se mole sa verom, da mole efektivne molitve koje mnogo postižu. Poruka koju želim da im prenesem je da blagosloveni Isus čeka, čezne, da ih nauči tome. Hristos je naš život: u nebu On zauvek živi da se moli; Njegov život u nama je život neprekidne molitve, ako ćemo se za to pouzdati u Njega. Hristos nas uči da se molimo ne samo primerom, uputstvom, zapovestima, obećanjima, nego otkrivajući nam SAMOG SEBE, večno živećeg Zastupnika, kao naš Život. Kada verujemo ovo, idemo Njemu i ostajemo u Njemu i radi našeg molitvenog života, tada naši strahovi da nismo u stanju da se molimo ispravno nestaju, i mi ćemo se radosno i pobedonosno pouzdati u našeg Gospoda da nas uči moliti se, da On sâm bude život i sila našoj molitvi.

Neka Bog otvori naše oči da vidimo šta je ta sveta služba zastupanja za koju smo izdvojeni, mi kao Njegovo carsko sveštenstvo. Neka nam On podari veliko i snažno srce da verujemo kakav silan uticaj naše molitve mogu imati. I neka svi naši strahovi da nećemo moći da ispunimo naš poziv nestanu dok gledamo na Isusa koji uvek živi da se moli, živi u nama da se moli i koji je jemac našeg molitvenog života.

Redni brojNaziv člankaAutor
1Gospode, nauči nas da se molimoAndrew Murray
2U duhu i istiniAndrew Murray
3Moli se svome Ocu koji je u tajnostiAndrew Murray
4Ovako se moliteAndrew Murray
5Molite i daće vam seAndrew Murray
6Koliko više?Andrew Murray
7Koliko više Duha Svetoga?Andrew Murray
8Zbog njegove nametljivostiAndrew Murray
9Molite se Gospodaru žetveAndrew Murray
10Šta hoćeš?Andrew Murray
11Verujte da ste primiliAndrew Murray
12Imajte veru u BogaAndrew Murray
13Molitva i postAndrew Murray
14Kada ste na molitvi, praštajteAndrew Murray
15Ako se dvoje složeAndrew Murray
16Brzo, mada dugom istrajnošćuAndrew Murray
17Znam da me uvek slušašAndrew Murray
18Čija je ovo slika?Andrew Murray
19Idem OcuAndrew Murray
20Da Otac bude proslavljenAndrew Murray
21Ako ostanete u meniAndrew Murray
22Moje Reči u vamaAndrew Murray
23Rađajte rod, da bi Otac dao ono što tažiteAndrew Murray
24U moje imeAndrew Murray
25U taj danAndrew Murray
26Ja sam se molio za tebeAndrew Murray
27Oče, hoćuAndrew Murray
28Oče, ne moja voljaAndrew Murray
29Po Njegovoj voljiAndrew Murray
30Sveto sveštenstvoAndrew Murray
31Molite se bez prestankaAndrew Murray