Maj 2011

Svedočanstvo obraćenja

Milenko Isakov „Ko veruje sina Božijega ima svedočanstvo u sebi…” (1. Jovanova 5:10) U Božijoj Reči je na nekoliko mesta zabeleženo svedočanstvo obraćenja Savla iz Tarsa koji je kasnije postao veliki apostol neznabožaca. Najpre čitamo o tome u devetom poglavlju Dela apostolskih. Tu je zapisano šta je prethodilo tom ogromnom preokretu u Savlovom životu. Savle je …

Svedočanstvo obraćenja Read More »

Novo rođenje

Milenko Isakov „Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.” (Jovan 3:5) Prve reči kojima je Gospod Isus započeo svoju javnu službu bile su: “Pokajte se, jer se približi Carstvo nebesko.” Isus je došao da objavi Božije nebesko carstvo, a to carstvo, prema Božijoj Reči, “nije …

Novo rođenje Read More »