Davidove pripreme za hram (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Sve je od Tebe, i mi Ti dajemo samo ono 
što smo dobili iz Tvoje ruke.“

(1. Dnevnika 29:14)

Od 23. do 27. poglavlja 1. Knjige dnevnika imamo spisak imena raznih Levita, rasporede muzičara, vratara, komandira vojske itd. David je bio zainteresovan za svakoga od njih i sva njihova imena su nabrojana. Tada je David rekao Solomunu: „Budi jak i hrabar i obavi taj posao. Ne boj se i ne obeshrabruj, jer s tobom je Gospod, tvoj Bog“ (2.Dn.28:20). Da je Solomun istrajao do kraja u snazi ovog Davidovog podsticaja, njegov život bi bio veoma drugačiji.


U 1.Dn.29:3-5 David navodi koliko je zlata i srebra dao povrh svega što je već dao ranije „zbog svoje privrženosti hramu svoga Boga.“ On je već dao veoma mnogo za delo Gospodnje, ali nakon određenog vremena osećao je da to nije dovoljno, pa je dao još. Bog voli onoga koji dragovoljno daje i David je bio čovek po Božijem srcu.


Kako je sa nama? Da li smo hladni i proračunljivi u svom davanju? Da li se nekada pitamo da li smo dali previše?!!


Zatim se David pomolio molitvom slavljenja Gospoda (1.Dn.29:10-19). Cela zajednica je blagosiljala Gospoda Boga i duboko se poklonila pred Gospodom (stih 20). Tada je Solomun postavljen za cara, a David je umro.


Još jedna stvar. U 1.Dn.29:29 spominju se Samuilo i Gad kao „vidioci“. Zašto su ti proroci nazvani vidiocima? Zato što su unapred mogli pogledati i videti nešto što ostali ljudi nisu mogli da vide u budućnosti.


Velika potreba u današnjoj crkvi jeste za vidiocima – ljudima i ženama koji imaju duhovnu viziju i koji mogu videti u budućnost, koji mogu razumeti šta će se desiti za nekoliko godina ako se određena praksa, koja danas izgleda bezazlena, dozvoli u crkvi. Vidioc je onaj koji može da vidi kada je crkva u opasnosti da skrene sa pravog puta.


Možda je danas odstupanje od pravog puta veoma malo – možda samo jedan stepen – i odstojanje od istine može biti veoma malo – možda samo nekoliko centimetara. Međutim, za nekoliko godina, to odstupanje može postati kilometarsko! Vidioc vidi opasnosti koje slede i ne prihvata ni najmanji kompromis. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: