Dobar početak cara Ase

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

“I činio je Asa što je dobro i pravo
pred Gospodom Bogom njegovim.”

(2. Dnevnika 14:2)

Prvih devet poglavlja 2.Knjige Dnevnika bavi se vladavinom Solomuna, što smo u velikoj meri već videli kada smo proučavali 1.Knjigu o carevima.


U poglavljima 10-36 čitamo o vladavini 20 careva Jude koji su bili: Rovoam, Avija, Asa, Josafat, Joram, Ohozija, Gotolija (carica), Joas, Amasija, Ozija, Jotam, Aha, Jezekija, Manasija, Amnon, Josija, Joahaz, Joakim, Joahin i Sedekija. Ova poglavlja opisuju pet perioda udaljavanja Jude od Boga i njihova četiri vraćanja Bogu. Na kraju se sve završava odvođenjem naroda Jude u Vavilonsko ropstvo.


U poglavljima 14-16 čitamo o caru Asi koji je odlično započeo (2.Dn.14:2-6). Kada ga je napala Etiopska vojska od milion ljudi, on ja zazvao Gospoda jednom od najdivnijih molitvi za pomoć koja se može naći u Starom zavetu: “Gospode, Tebi nije teško da pritekneš u pomoć nejakome protiv jakog. O Gospode, naš Bože, na Tebe se oslanjamo i u Tvoje ime smo izašli na ovo mnoštvo. O, Gospode, ti si naš Bog! Ne dozvoli da te čovek nadvlada!”


Ovaj izražaj vere je bio dovoljan da Gospod razbije neprijatelja. Ta molitva bespomoćne zavisnosti od Gospoda jeste dobra molitva koju treba da molimo kada se suočimo sa nekom probom.


Međutim, nakon pobede je došao prorok i upozorio Asu rekavši: “Ako nastaviš da tražiš Gospoda, On će ti dozvoliti da Ga pronađeš, ali ako Ga ostaviš, On će ostaviti tebe” (2.Dn.15:2).


Bog je znao za opasnost da Asa stekne više samopouzdanja nakon svoje pobede i da polako prestane da zavisi od Gospoda za pomoć.

To je opasnost sa kojom se svi suočavamo.