Zašto je Saul podbacio (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Tada je Saul sagradio žrtvenik Gospodu.
To je bio prvi žrtvenik koji je sagradio Gospodu.“

(1.Samuilova 14:35)

U 1.Sam.14:35 čitamo o prvom oltaru koji je Saul načinio. Tu vidimo razlog njegovog neuspeha. On nije bio pre svega obožavalac. Saulov predak Avram je bio obožavalac. Gde god je Avram otišao, sagradio bi oltar da bi obožavao Gospoda. Međutim, Saul je bio samo pametan čovek, ali ne i obožavalac. Isus je rekao u Mateju 4:10 da treba da obožavamo Gospoda (da Mu se klanjamo) pre nego što možemo da Mu služimo. Čuvajte se hrišćanstva koje prebiva samo u vašoj glavi, a ne vodi vas u posvećenost Isusu Hristu i u obožavanje Boga Oca.


U 15.poglavlju vidimo drugu grešku koju je Saul načinio. Bog mu je rekao da pobije sve Amalike i njihove životinje; ali on je poštedio neke dobre ovce – možda zato što je želeo da ih sačuva za sebe. Kada ga je Samuilo suočio sa njegovom greškom, Saul je okrivio narod što su dobre ovce i volovi bili pošteđeni i to je opravdavao navodnom pobožnošću rekavši: „Narod je želeo da žrtvuje životinje Gospodu.“ On je prilagođavao Božije zapovesti prema svom rezonovanju. Kao što je Adam krivio svoju ženu, tako je Saul krivio svoj narod. Onaj koji ne zna da prizna grešku i preuzme krivicu za svoj greh jeste nesposoban da bude vođa.


Naš stav prema malim stvarima određuje da li smo kvalifikovani da budemo vođe Božijeg naroda ili ne. Isus je rekao da će najveći ljudi u Njegovom carstvu biti oni koji su slušali Boga u malim stvarima; a najmanji ljudi u Njegovom carstvu biće oni koji su ignorisali male zapovesti (Matej 5:19). Bog nas ocenjuje po stavu koji imamo prema manjim zapovestima koje nam je dao.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: