Odeća Prvosveštenika (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“…i načiniše svete haljine Aronu,
kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.

(2.Mojsijeva 39:1)

Prvosveštenik Aron simboliše našeg Prvosveštenika Isusa. Njegova odeća se sastojala iz tri dela. Najpre, tunika načinjena od finog belog platna koja simboliše Hristovu pravednost. Preko tunike je trebao da nosi plavu haljinu, sa zvončićima i figurama narova koji su naizmenično visili na donjem obodu haljine. Plava boja je boja neba i govori o stavu srca koje je usmereno na nebeske stvari. Narovi simbolišu plodove Duha, a zvončići darove Duha. Isus je imao i plodove i darove Duha u svom životu – i nama je to potrebno ako želimo efektno da služimo Bogu. Preko te haljine trebao je da nosi šarenu kecelju koja se zvala efod (oplećak).


Efod se sastojao od tri dela: dve naramenice na kojima su se nalazila imena dvanaest plemena Izraela; grudni oklop (naprsnik) koji se sastojao od 12 kamenja koja su predstavljala dvanaest plemena Izraela, i „Urim i Tumim“ koji se nalazio u džepu efoda. (Ne znamo tačno šta je bio „Urim i Tumim“, ali prvosveštenik ga je koristio da bi razumevao Božiju volju za Izraelce. On je bio poput semafora koji je govorio Izraelcima kada da idu, kada da se zaustave i kada da čekaju).


Ova tri dela simbolišu Hristovu snagu koja nas podržava, Njegovu ljubav koja brine za nas i Njegovu mudrost koja nas vodi. Te tri stvari se spominju zajedno u 2.Tim.1:7 kao vrline koje nam Duh Božiji danas daje.


Naramenice nas uče da i mi, kao Božije sluge, moramo nositi ljude na svojim ramenima, podižući njihove terete, kao što nosimo malu decu na svojim ramenima. Grudni oklop nas uči da i mi moramo nositi Božiji narod u svojim srcima, voleti ga i imati brigu za njega.


Pravi prorok će nositi Božiji narod u svom srcu, a imaće takođe Božiju Reč u svom srcu.