Svaka nepravda je greh

Milenko Isakov
„Svaka je nepravda greh
(1.Jovanova 5:17)

Prošli put smo započeli sličnu temu i danas ćemo bliže pogledati šta je nepravda iz Božije perspektive.

Bog nam je dao svoje merilo – Bibliju. Njegova reč će biti to merilo po kojem će svaka osoba biti suđena u poslednji dan. Uvodni stih kaže da je svaka nepravda greh. To u isto vreme znači da je svaki greh nepravda. Nepravda obuhvata sve što je suprotno Božijoj pravdi. Isus je ispričao priču o fariseju i cariniku koji su došli u crkvu da se mole Bogu. Farisej je zahvaljivao Bogu što nije kao nepravednici (Luka 18:11). Znači, smatrao je sebe pravednikom. Međutim, stav Gospoda Isusa Hrista je bio potpuno drugačiji. Isus je rekao da je carinik otišao kući opravdan!

Isus je takođe rekao da su fariseji čistili svoju čašu od spolja, a iznutra su im bile pune grabeža i nepravde! Šta možemo naučiti iz toga? Nepravda se ne primećuje samo u, od spolja vidljivim delima, nego može biti skrivena duboko u srcu čoveka. Zato je Bog rekao da nepravednik treba da ostavi svoje misli! (Isaija 55:7). Postoji mnogo nepravde u ljudskim mislima. Kada u mislima osudimo, omalovažimo ili prezremo drugu osobu, činimo nepravdu pred Bogom!

Postoji mnogo nepravde u korišćenju novca! Gledanjem ko je ko (favorizovanjem određenih osoba) čini se nepravda. Nepravda je iskorišćavati dobrotu bližnjih radi lične koristi. Postoji mnogo nepravde u govoru„Jezik je vatra, svet pun nepravde“ (Jakov 3:6). Nepravda je laskati. Nepoštenje je ogromna nepravda (Priče 16:8). U Jevr.6:10 piše da Bog nije nepravedan da zaboravi naša dobra dela, što znači da je nepravda ako zaboravljamo dobra dela bližnjih koja su učinjena prema nama.

Kako onda možemo biti pravedni? Rim.3:10 kaže da nema nijednog pravednog. Svi smo sagrešili! Sva naša pravda je kao prljava haljina (Isaija 64:6) i zato jedino stalnim predanjem Onome koji nikada nije učinio nepravdu (Isaija 53:9) mi možemo biti pravednici! Nismo spašeni zbog naših pravednih dela, nego zbog Božije milosti! (Titu 3:5). Gospod Isus je postao naša pravda i zato nas Bog smatra pravednima! (1.Kor.1:30). Svi koji su u Isusu Hristu ne žele grešiti – ne žele činiti nepravdu. Naprotiv, oni spontano tvore pravdu! (1.Jov.3:6,7). Istinska Božija ljubav koja prebiva u srcu vernog čovega ne dozvoljava radost u nepravdi. „Ljubav se ne raduje nepravdi!“ (1.Kor.13:6).

Ne varajmo se, nepravednici neće naslediti Carstva Božijeg! (1.Kor.6:9). Istražimo svoja srca i odbacimo svaku nepravdu!

Gospode, hvala Ti što ne postupaš sa nama po našim nepravdama. Hvala Ti što si milostiv i strpljiv Bog! Hvala Ti što si veran da nas očistiš od svake nepravde kada priznajemo svoje grehe. Pokaži nam svaku nepravdu u našem životu i daj nam snagu da možemo živiti u Tvojoj pobedi. Pomozi nam da možemo svakodnevno tvoriti pravdu radi slave Tvog imena! Hvala ti Isuse što smo Tvojom pravdom postali pravedni pred našim Ocem!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: