Jerusalim – Avram i Melhisedek (3)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“I javi se Gospod Avramu govoreći:
tvojem semenu daću zemlju ovu.
I Avram načini onde žrtvenik Gospodu koji mu se javio“
(1.Mojsijeva 12:7)

Sada želim da spomenem nešto još ozbiljnije. U Egiptu se desilo nešto što je donelo posledice sledećih 4000 godina. Kada je Avram otišao u Egipat i video kako bogati ljudi imaju robinje (sluškinje) u svojim kućama, on je odlučio da uzme sebi jednu sluškinju. Izabrao je sluškinju po imenu Agara. Kada se vraćao iz Egipta poveo je i Agaru. Sada Sara nije morala da radi sav posao u šatoru. Imala je Agaru pomoćnicu. Kanije, kada Sara nije mogla da ima decu, tu je bila Agara da pomogne i u tom problemu! Od Agare je došao Ismailo čiji potomci su u konfliktu sa Avramovim potomcima 4000 godina. Sve to je započelo od jednog čoveka koji jednom nije poslušao Boga. Možda kažeš: „Pa dobro, ja uglavnom slušam Boga.“ Dobro, ali ono što ovde vidimo jeste posledica neposlušnosti prema Bogu samo jednom. Nadam se da ćemo ovu poruku shvatiti sa velikom ozbiljnošću.

Ko su ljudi koji mogu zidati Jerusalim? Ljudi koji slušaju Boga. Kada je suša moramo čekati na Boga i reći: „Gospode, šta želiš da radim?“ Možda će ti Bog reći da odeš negde. Možda neće. Godinama kasnije Bog je rekao Jakovu da ide u Egipat za vreme gladi u Hananu, ali to nije bila Božija volja u slučaju Avrama. Ako ti Bog kaže da ideš negde, idi. Ako ti Bog kaže da pretvoriš kamenje u hleb, učini to, i ako ti Bog kaže da se pridružiš nekoj drugoj crkvi, učini to, ali čekaj na Boga da ti progovori. To je veoma važno.

Sada želim da vam pokažem nešto dobro u vezi Avrama. Spominjem ove stvari samo da bih vam pokazao da je Avram bio običan čovek kao i svi mi. Ne treba da budemo obeshrabreni svojim greškama. U 13:7 čitamo da je bila svađa između Avramovih i Lotovih pastira. Avram i Lot su stekli ogromno bogatstvo svojim putovanjem u Egipat i sada to bogatstvo stvara probleme. Bogatstvo uvek stvara probleme. Lot i njegova žena su bili pod uticajem onoga što su videli u Egiptu. Želeli su da zarađuju više, ali Avram je bio čovek koji nije želeo ni sa kim da se svađa. Međutim, njegove sluge su se svađale.

„Nastajale su svađe između pastira Avramove stoke i pastira Lotove stoke. U to vreme su u zemlji živeli Hananci i Ferežani.“ Žašto se ova poslednja rečenica tu nalazi? Zato što su ti neznabošci posmatrali tu svađu. Ovo je vrlo relevantno situaciji u današnjem hrišćanstvu. Neznabošci žive u zemlji i šta vide? Hrišćanske grupe koje se međusobno svađaju. I usred svega toga, da li možemo danas naći pobožnog čoveka poput Avrama koji će pozvati Lota (svetovnu osobu koja je srebroljubac) i reći mu: „Neka ne bude svađe između tebe i mene (stih 8), jer smo braća“? Oni nisu bili braća. Avram je bio njegov stric. Lot je bio Avramov bratić. Vidite velikodušnost ovog čoveka od 75 godina prema njegovom 35-ogodišnjem bratiću. „Mi smo braća!“ Pobožan čovek je ponizan čovek. Imao je 75 godina, ali je mogao da pogleda na svog mladog bratića i kaže: „Mi smo braća. Ti si jednak meni. Daću ti prednost. Izaberi šta želiš.“ Jerusalim zidaju ovakvi ljudi. Hrišćanstvu su potrebne takve vođe, a njih nije lako pronaći.

Danas imamo mnogo vođa koji ističu svoj autoritet i koji bi rekli: „Ja imam 75 godina i ja sam tvoj stric. Mene je Bog pozvao, a ne tebe. Ti si mi se samo pridružio.“ Međutim, Avram nije tako govorio Lotu. On je rekao Lotu: „Ako ćeš ti nadesno, ja ću nalevo. Ako ćeš ti nalevo, ja ću nadesno. Izaberi prvi.“ Lot, pohlepan čovek, ispunjen duhom Vavilona, prvi je prigrabio. Pogledao je na divna Sodomska polja, bogate ljude koji su tamo živeli, i tu video mogućnost za zaradu, pa rekao: „Preseliću se tamo i isto služiti Bogu tamo.“

Mnogi hrišćanski propovednici se sele u bogate zemlje i propovedaju u bogatim zemljama zato što vole novac. Međutim, nepromenljivo gube duhovno. Mnogo puta sam viđao da se to dešava. Da li ideš negde zato što te Bog tako vodi ili zato što te novac privlači?

Kada je Avram to odlučio, Gospod je sišao (kao u slučaju Babela) da vidi šta on i Lot rade. Gospod je video kako se Avram poneo na pobožan način. Odmah nakon što ga je Lot napustio, Gospod je rekao Avramu nešto veoma važno (stihovi 14-17). Bog ga je najpre odvojio od svog oca (smrću Tare), a zatim i od još jednog rođaka (koji mu je bio smetnja svojim lakomstvom).

Gospod je rekao: „ Sada si sam i sada mogu da te šaljem gde želim i da budeš ono što želim da budeš. Video sam tačno šta se desilo.“ Da li znate da Bog posmatra svaku transakciju koja se odvija između ljudi? On posmatra naše stavove. Da li si se odrekao svog prava na nešto zato što si hrišćanin? Bog ti kaže: „Zabeležio sam to.“

Tada je Bog rekao Avramu: „Stani ovde i pogledaj na sever, jug, istok i zapad. Cela zemlja koju vidiš jednoga dana pripašće tvojim potomcima. Obećavam to. Neće pripasti Lotovim potomcima.“ Bog je to rekao Avramu pre 4000 godina. Pogledajte tu zemlju danas, posle 4000 godina i zapitajte se ko tamo živi. Avramovi potomci, a ne Lotovi. Bog drži svoju Reč. Hiljade godina mogu proći, ali Ako je Bog rekao Avramu: „Daću ovu zemlju tvojim potomcima zauvek“, (stih 15), onda će biti upravo tako.