Dva čoveka koja su slušala Sotonu (4)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“I sada da si proklet na zemlji koja je otvorila usta svoja
da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje
(1.Mojsijeva 4:11)

Primetite šta je sada Bog rekao Kainu: „Da si proklet“ (4:11). Zašto je Bog prokleo Kaina, a nije Adama? U Adamovom slučaju Bog je prokleo samo zemlju, ali Adama nije. Razlog je sledeći: kada je Adam zgrešio, on je naneo bol samo sebi, ali kada je Kain zgrešio, on je naneo bol još nekome. Kada učiniš greh poput pušenja ili opijanja, uništavaš svoje telo, ali nanosiš bol sâmome sebi. Međutim, kada ogovaraš, nanosiš bol drugoj osobi i zato je taj greh ozbiljniji. Ipak, koliko hrišćana veruje da je ogovaranje lošije od pušenja? Gresi kojima povređuješ druge ljude su mnogo ozbiljniji u Božijim očima nego gresi koji samo tebi nanose bol. Iz tog razloga je Kain bio proklet. Dakle, ozbiljno to shvatite kad god povređujete drugu osobu.

Bog je rekao Kainu (4:10), „Glas krvi tvoga brata viče meni sa zemlje“. Krv osobe čija reputacija je pokvarena ogovaranjem viče Bogu. Neće prestati da viče sve dok ne ispovediš svoj greh Bogu i zatražiš od Njega da ti oprosti, i sve dok ne ispovediš svoj greh osobi koju si ogovarao i zatražiš da ti oprosti. U suprotnom, tvoj greh će nastaviti da viče Bogu do dana suda.

Kada je Kain bio kažnjen rekao je: „Moja kazna je preteška da se podnese.“ Ovo je jezik ljudi koji idu u pakao. Oni ne kažu: „Moj greh je veoma velik.“ Oni samo kažu: „Moja kazna je veoma velika.“ Da li te više uznemirava tvoj greh ili samo kazna za greh? Odgovorom na to pitanje otkrićeš da li si pobožan ili bezbožan čovek. Bezbožan čovek se brine zbog kazne koju će dobiti, dok je srce pobožnog čoveka slomljeno zbog njegovog greha.

Kain je otišao iz Gospodnjeg prisustva i njegova deca su postala slična njemu. Jedan od njegovih sinova je postao ubica. Uzimali su mnogo žena. Pravili su muzičke instrumente da bi se zabavljali. Tu vidimo početak rok muzike i celokupnog sveta zabave. To se dešava deci kada njihovi očevi odu od lica Gospodnjeg (4:16-24).

U Kainu i Avelju vidimo početak dva toka – religiozni tok i duhovni tok. Kain nije bio ateista. On je bio duboko religiozan čovek. On je preteča Vavilonskog sistema lažne religije. Avelj je preteča svih pobožnih ljudi. Isus je spomenuo Avelja kao pravednog čoveka (Matej 23:35). Kain je bio religiozan, a Avelj je bio duhovan čovek.


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: