Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“I živeći Enoh jednako po volji Božijoj
nestade ga, jer ga uze Bog“
(1.Mojsijeva 5:24)

Videli smo primer dvojice ljudi koji su hodali sa đavolom – Adam i Kain. Sada pogledajmo dva čoveka koja su hodala sa Bogom – Enoh i Noje.

U poglavlju 5 osam puta čitamo izraz „i on je umro“. Međutim, u sredini tog poglavlja čitamo o čoveku koji uopšte nije umro!! Bio je to Enoh. On je hodao sa Bogom i Bog ga je živog uzeo na nebo. To je ilustracija vaskrslog života usred smrti. Enoh je bio čovek koji je živeo u sili vaskrsenja, pobedio je smrt i bio je uzet na nebo i to je ilustracija pobožne crkve koja živi usred duhovne srmti, pobeđuje silom vaskrsenja i na kraju biva uzeta na nebo.

Enoh je verovatno bio bezbožan čovek do svoje 65 godine kada je dobio sina. On je dečaku dao ime „Matusal“ božanskim otkrivenjem. Matusal znači „prilikom njegove smrti doći će potop“. Čini se da to ukazuje da je Bog dao Enohu otkrivenje prilikom rođenja njegovog sina. Bog je rekao Enohu da će svet biti osuđen potopom kada mu sin bude umro. To otkrivenje o sudu najpre je dobio Enoh, a ne Noje. Iz tog razloga je Enoh dao svom sinu ime Matusal.

E sada, kada imaš bebicu, ne znaš koliko će ona živeti. Svaki put kada je Matusal bio bolestan, Enoh se možda pitao da li se približilo vreme za Božiji sud. Da li možeš da zamisliš bebu čije ime znači „prilikom njegove srmti doći će potop“? Svaki put kada ga pozoveš, podsetiš se suda. Taj strah od Božijeg suda doprineo je da Enoh hoda sa Bogom i da shvati da su stvari večnosti važnije od stvari vremena. To je bila ključna stvar koja je uticala da Enoh hoda sa Bogom svaki dan sledećih 300 godina.

Biblija kaže: „Svet prolazi“ (2.Jov.2:17). Ako verujemo to i mi ćemo kao Enoh shvatiti da su stvari večnosti važnije od stvari vremena.

Božije preveliko strpljenje prema čoveku vidi se po činjenici da je dozvolio Matusalu da živi duže od svih ostalih ljudi – 969 godina. U tom periodu kad god su ljudi čuli Matusalovo ime, oni su čuli poruku dolazećeg suda. Međutim, ljudi su odbacivali tu poruku. Noje nije bio jedini koji je propovedao o dolazećem Božijem sudu. Enoh je takođe to propovedao 300 godina, a Matusal je to propovedao svojim imenom 969 godina.

Noje je takođe hodao sa Bogom i propovedao o sudu poslednjih 120 godina Matusalovog života. Enoh i Matusal nisu toliko jasno znali detalje o potopu kao što je Bog kasnije otkrio Noju, ali znali su da će neka vrsta suda koja je povezana sa potopom vode doći kada Matusal umre.

Juda nam kaže da je Enoh prorokovao o sudu protiv svih bezbožnika njegovog vremena (Juda 14,15). Enoh je bio prorok i hodao je sa Bogom. Adam je imao 622 godine kada se Enoh rodio, a umro je sa 930 godina (5:5-23). Dakle, Enoh je morao poznavati Adama 308 godina. Mogu da zamislim da je Enoh često pitao Adama o Edemskom vrtu gde je Adam nekada hodao sa Bogom. Verovatno je Enoh imao veliku žudnju da hoda sa Bogom. Enoh je postao prvi čovek koji je dokazao da je moguće hodati sa Bogom izvan Edemskog vrta. Čovek je mogao da hoda sa Bogom i nakon što je greh došao na svet.

Ja sam sreo mnogo velikih propovednika u mom životu, ali sam sreo vrlo malo onih koji hodaju sa Bogom. Međutim, upravo taj mali broj je još od moje mladosti proizveo čežnju u mom srcu da i ja hodam sa Bogom.

Matusalov unuk bio je Noje. Noje je živeo sa Matusalom 600 godina. On je verovatno mnogo puta pitao Matusala o tome kako je Enoh hodao sa Bogom. U Nojevom srcu je došla čežnja da i on hoda sa Bogom. Kako je Noje hodao sa Bogom, Bog mu je otkrio svoj cilj suda. Istina koju je Bog otkrio prvoj dvojici ljudi koji su hodali sa Bogom (u Pismu) jeste sud protiv greha. I Enoh i Noje su verno propovedali tu poruku, iako im niko nije verovao. Svaki pravi Božiji prorok od tada je propovedao istu poruku: Bog će suditi vernicima i nevernicima za njihov grehe.

Enoh i Noje su prva dva propovednika koja se spominju u Bibliji i obojica su hodala sa Bogom. Bog želi da svaki propovednik nakon njih isto to čini.