Suverenitet Svetog Duha

Milenko Isakov
Duh diše gde hoće, i glas njegov čuješ,
a ne znaš odakle dolazi i kuda ide:
tako je svaki čovek koji je rođen od Duha.”
(Jovan 3:8)

Gospod Isus je ove reči objavio Nikodimu, jevrejskom učitelju. Nama je dobro poznat njihov razgovor na temu novog rođenja, ali danas bih želeo da se fokusiramo na ovaj stih koji govori o suverenitetu Svetog Duha. Mnogi današnji vernici žele da služe bogu svoje doktrine, odnosno, da prilagode živog Boga svojem razumevanju Božije Reči. Tako imamo vernike koji misle da su oni merilo, a ne Sveti Duh koji je jedini kompetentan da rastumači Božiju Reč na ispravan način i da čini u nama ono čime će Bog biti zadovoljan. U nastavku ove poruke citiraću reči iz knjige “Lepota umesto pepela”.

Pre svega, moramo zapamtiti da je Sveti Duh suveren i da deluje na razne načine. Isus je rekao: „Baš kao što možete da čujete vetar, ali ne možete da kažete odakle dolazi i kuda ide, tako je i sa Svetim Duhom“ (Jovan 3:8). Vi ne možete kontrolisati vetar – ni njegovu brzinu, niti pravac. Tako je isto sa Svetim Duhom. Pa ipak, mnogi vernici misle da mogu da Ga kontrolišu i učine da On deluje prema njihovim zakonima i pravilima.

Kada je druga osoba Trojstva bila ovde na zemlji, fariseji su pokušavali da Ga svežu nekim njihovim sitničavim zakonima i tradicijom, ali On nije pristao da Ga zaključaju u njihove vodootporne kutije. Naslednici fariseja u današnjem evanđeoskom hrišćanstvu pokušavaju da svežu treću osobu Trojstva da radi unutar njihove izolacije i njihovog ljudskog razumevanja, ali On odbija da radi po šablonima koje su ljudi napravili. On duva tamo gde hoće. Mi možemo čuti zvuk Njegovog delovanja, ali ne možemo Ga kontrolisati ili upravljati. Ne možemo reći da bi On trebao da radi na isti način u nečijem životu kao što je radio u našem, niti bi trebalo da očekujemo da On danas deluje na isti način kako je delovao u prošlosti. Ne, On je suveren. Najbolje što možemo da uradimo jeste da upravimo naša lica u pravcu u kojem vetar duva i da tako dopustimo da nas On ponese sa sobom. Sveti Duh se ne može svezati u doktrinarnu kutiju nijedne denominacije. Shvatićemo da nas On iznenađuje načinom na koji deluje. I pentekostalci i nepentekostalci ovo treba da spoznaju!

Sveti Duh se može nekad manifestovati kao vihor. Mogu se pokrenuti snažne emocije, čak i fizičke reakcije. Moramo biti voljni da ovo prihvatimo. Bog je govorio Jovu iz vihora (Jov 38:1).

Međutim, trebamo se takođe podsetiti da Sveti Duh nekada može duvati kao nežni povetarac. Kada je Ilija čuo vihor, kaže da Bog nije bio u vihoru (1.Car.19:11). Ne. Nije svako pokretanje emocijama od Boga. Zato moramo biti pažljivi. Bog je Iliji govorio nežnim i tihim glasom (1.Car.19:12).

Sveti Duh ne duva uvek kao tornado. Ponekad da, ali ne uvek. Ne bi trebali da očekujemo da On u svačijem životu sve vreme duva kao vihor, samo zato što je jednom tako radio u nečijem životu. Slično tome, ne bi trebali da očekujemo da uvek duva kao nežni povetarac. Potrebno jeste da On dune kao tornado nad mnogim našim današnjim crkvama, da iskoreni stvari kroz koje Hrist gubi svoju čast.

Pakovanje ne treba da se zameni konkretnim darom. Sâm Sveti Duh je dar vaskrslog Gospoda Njegovoj crkvi. Kada On dolazi na ljude, to može biti sa usklicima “Aliluja”, suzama radosti i darom govorenja u jezicima, ili može biti tiho, nečujno i bez mnogo emocija. Temperamenti su različiti i Božiji Duh je (za razliku od mnogih hrišćana) voljan da se prilagodi svakom temperamentu. Bezumno je, dakle, očekivati da drugi treba da prime dar u istom pakovanju kao i mi – bilo na spektakularan način ili ne. Samo su bebe obuzete izgledom pakovanja u kojem se donesu pokloni. Zreo čovek razume da je sâm dar mnogo važniji od pakovanja. Apostol Pavle se obratio tako što je u viziji video Isusa, ali on nije propovedao da svi trebaju imati sličnu viziju pre nego što bi mogli da budu spašeni. Ne. On je shvatio da je unutrašnja realnost ono što je važno, u kakvom god pakovanju da dođe poklon. Tako je i sa puninom Svetog Duha.

 

U sledećoj poruci ćemo videti još neke bitne karakteristike delovanja Svetog Duha.

Pomozi nam, nebeski Oče, da shvatimo ove istine, da vidimo svoju malenkost i da se potčinjavamo Duhu Tvom koji živi u nama! Amin.