Pesma otkupljenih

Milenko Isakov
Hvaliću Gospoda za života svog, pevaću Bogu svom dok me je god.”
(Psalmi 146:2)

Sve što je Bog stvorio, stvorio je sebi na slavu! Mnoga Božija stvorenja proizvode zvukove, melodije i pesme koje su za slavu i ugodnost njihovom Stvoritelju. Žubor reka i huka morskih i okeanskih talasa jesu “melodije” koje izražavaju Božiju silu. Nebeski svod i svi zvukovi u njemu, planine, šume i sva drveta u njima proizvode razne “pesme” za Božiju slavu (Isaija 44:23). Glas nebeskih ptica se razleže kroz grane drveća u slavu Bogu Stvoritelju (Ps.104:12).

Iako su svi ovi zvukovi na slavu Bogu, postoji pesma koja daleko više pokreće Božije srce od svih do sada spomenutih melodija. To je pesma ljudi koji su iskusili stvarnost Božije ljubavi prema njima u Isusu Hristu! To su ljudi čija pesma je postao sâm Bog (Isaija 12:2). U njihovim srcima je urezana pesma otkupljenja kroz dragocenu krv Isusa Hrista!

Danas mnogi vernici ne shvataju koliko Bog vrednuje svoje otkupljene i koliko su oni skupi u Njegovim očima. Mi olako izgubimo stvarnost te istine da smo zaista skupo otkupljeni (1.Kor.6:20). Često olako prihvatamo veličinu onoga što je Gospod Isus postigao za nas svojom žrtvom!

Najdivnija stvar koju čovek može doživeti na ovom svetu jeste da uđe u život i službu koju je Bog odredio za njega. Večni život Bog daje svima koji uzveruju u Isusa Hrista, sina Božijeg! Jedan dokaz našeg verovanja u Hrista jeste pesma otkupljenja koju je Bog urezao u naša srca Duhom Svetim! Mi posedujemo svedočanstvo onoga što je Bog uradio za nas kroz svog Sina. Biblija kaže da svako ko veruje u Sina Božijeg ima svedočanstvo u sebi (1.Jov.5:10). U našim srcima postoji snažno svedočanstvo da nas je Bog izabrao da budemo Njegovi, da nas je pozvao i prihvatio za svoju decu, da je uklonio svu našu krivicu, da nam je dao oproštenje greha i život večni! Mi smo Hristovom žrtvom Njegov otkupljen narod i ta stvarnost proizvodi u našim srcima pesmu otkupljenja! Aliluja!

Bog se neizmerno raduje pesmama koje mu prinose otkupljeni! U Otkrivenju 4:9 čitamo kako otkupljeni slave Boga. To za njih nije ritual koji s vremena na vreme treba da “urade”. Njima je to nova pesma, a ne samo neko bledo spominjanje događaja iz daleke istorije. Njihova pesma je sveža i uzbudljiva! Ono što je Hristos učinio za njih jeste njihova živa stvarnost, njihova radost i njihova pesma! 

Slavljenje Boga je vrlo spontana reakcija našeg unutrašnjeg čoveka na ono što Bog čini za nas. U tome vidimo odgovor na pitanje zašto u životima mnogih vernika nedostaje slavljenje Boga. Oni zaboravljaju šta je Bog učinio za njih i slepi su da primete Božije delovanje u njihovom životu.

Svi Božiji ljudi su slavili Boga! Svi novozavetni Božiji ljudi su imali i imaju urezanu pesmu otkupljenja u svojim srcima! Zato slavimo Boga. Proslavljamo Ga! Uzvišavamo Hrista i Njegovo delo! Divimo se Njemu, uživamo Ga i obožavamo!

U Otkrivenju 7 čitamo o velikom mnoštvu koje niko ne može da izbroji, koji iz sveg glasa slave Boga i Jagnjeta! Oni znaju šta je pesma otkupljenja – slavljenje Hristove pobede i Njegovog Gospodstva! U Otkrivenju 15:1-4 takođe čitamo o pobednicima koji pevaju i slave Boga! Zaključiću ovu kratku poruku sa rečima poznate “Pesme pobede”:

Kad je Mojsije poveo iz ropstva narod svoj,

ispred vojske su bežali sve do Crvenog mora.

Tada Bog je otvorio put i prešli su na drugi kraj.

Konja i konjanika je u dubinu bacio,

a pobedničko slavlje je bila samo bleda slika svadbe Jagnjeta.

Zapevaće tada silno mnoštvo na obali staklenog mora

pesmu sluge Božijeg Mojsija i Pesmu Jagnjeta.

Velika su dela Tvoja Bože, pravedni su putevi Tvoji.

Pokloniće se Tebi sva stvorenja, jer Ti si slave Kralj.

Kad je David pobedio u bitki Golijata,

tada njemu su pevale žene Izraela.

Kad su Isusu klicali: “Osana Sinu Davidovu”,

premda tada je proslavljen kao Kralj i Mesija,

to krunedbino slavlje je bila samo bleda slika svadbe Jagnjeta

Ko je taj Kralj slave što sa mnoštvom dolazi?

To je Gospod nad vojskama. On je slave Kralj!

Gospod Isus dolazi po svoju nevestu – po svoje otkupljene koji će Ga u veke vekova slaviti i obožavati zbog Njegovog velikog dela otkupljenja! To ćemo raditi vekovečno u Njegovoj prisutnosti, a da li je onda moguće da sada to ne radimo?

Složićemo se sa Psalmistom i reći: „Hvaliću Gospoda za života svog, pevaću Bogu svom dok me je god!” AMIN!