Borba protiv greha

Milenko Isakov
Pomislite dakle na Onoga koji je takvo protivljenje
protiv sebe od grešnika podneo,
da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži,
jer još do krvi ne dođoste boreći se protiv greha
(Jevrejima 12:3,4)

Spasenje koje nam je ponuđeno u Isusu Hristu je dar blagodati Božije. Život posvećenja je takođe dar od Boga (Rimlj.6:22,23). Bog je inicijator svakog dobra koje smo učinili ili ćemo učiniti. Bog je učinio sve što je bilo potrebno za naše spasenje. Sve što danas jesmo, jesmo samo po Božijoj blagodati! (1.Kor.15:10). Mi ljudi nikada nećemo zaslužiti Božiju naklonost i ljubav, ali Bog očekuje da odgovorimo na Njegovu ljubav životom iskrenog predanja. Svi vernici koji su istinski spoznali Božiju ljubav, odrekli su se sebe i svim srcem se borili za nebeske stvari.

U tom smislu hrišćanski život se ne može svesti na opušteno i lenjo odmaranje u Božijoj ljubavi zbog Hristovog dovršenog dela spasenja za nas. Naprotiv, hrišćanski život je život borbe. Biblija dosta govori o borbi u koju kao hrišćani treba da budemo uključeni. Juda u svojoj poslanici moli vernike da se bore za pravednu veru koja je jednom data svetima (stih 3). Takođe, Pavle piše Filibljanima i očekuje od njih da se jednodušno bore za veru Evanđelja (Fil.1:27).

Ovde se naravno ne radi o fizičkoj borbi. Apostol nije pozivao vernike da se bore za veru nasiljem i progonstvom, kao što je to katolička crkva činila u prošlosti. Naprotiv, ta borba je podrazumevala njihov iskreni trud da nasuprot lažnim učiteljima i učenjima svojim životom i propovedanjem objave pravu prirodu Hristove nauke. To je i naš poziv danas.

Pavle je takođe ohrabrivao Timotija da se bori u dobroj borbi vere (1.Tim.6:12). Ta borba je nazvana dobrom zato što je uzrok te borbe Bog i istina. To je duhovna borba protiv đavola i njegovih demona (Ef.6:12).

Jedan vid naše duhovne borbe jeste borba protiv greha, kao što to vidimo u uvodnom stihu. Jakov kaže da se slasti (požude ili želje) naših tela bore u našim udima (Jak.4:1). Dakle, postoji konflikt između tih želja koje se nalaze u udima našeg tela i novih želja naše očišćene savesti i obnovljenog razuma. Pavle to objašnjava u Rimljanima 7:23 gde jasno kaže da u našim udovima tela vlada zakon greha koji se suproti zakonu našeg razuma koji je došao do poznanja Isusa Hrista. Takođe, Pavle ohrabruje Galaćane da hodaju po duhu i da ne izvršavaju telesne želje, jer telo želi protiv duha i duh protiv tela i oni su međusobno u sukobu. (Gal.5:16,17). Želje tela su jedne prirode, a želja duha (koji sada kontroliše naš obnovljeni razum i savest) je potpuno drugačije prirode i zato tu neprestano postoji borba. Naš stari čovek je razapet da bi se zauvek uništila naša želja za grehom i da mu više ne bismo služili (Rimlj.6:6), ali to ne znači da kao nanovo rođeni vernici više ne živimo u telu koje ima grešne slasti i želje. Naše telo je ustvari instrument kroz kojeg nas đavo najviše iskušava. Svakoga kuša njegova slast koja ga vuče i mami (Jakov 1:14). Iskušenje sâmo po sebi nije greh. Slasti sâme po sebi nisu greh. Greh nastaje kada vernik zanemarivanjem glasa Svetog Duha udruži svoju volju sa ponuđenom slašću. Na taj način slast zatrudni i rodi greh.

Želeo bih da ilustrujem našu borbu protiv greha primerom Davida i Golijata. Golijat je slika greha. Često greh deluje veoma impresivno i nadmoćno. Sećate se da je Golijat bio visok oko tri metra. Bio je veoma dobro naoružan i činio se nepobedivim.

Možda u tvom životu, dragi brate ili sestro, postoji neki ‘golijat’ samoosuđivanja ili samosažaljevanja, ili ‘golijat’ ponosa, suđenja i kritikovanja drugih, ili ‘golijat’ lenjosti i nespremnosti da služiš drugima. Možda se suočavaš sa ‘golijatom’ zlih seksualnih misli i želja, lakomstva ili sebičnosti. Mnogo puta si već bio poražen u tim sferama i sada misliš da je to zaista nadmoćan Golijat koga je nemoguće savladati. Drhtiš pred njim kao Saul i Izrailjci.

Golijat je četrdeset dana svako jutro i veče izlazio i pokazivao svoju snagu (1.Sam.17:16). I taj ‘golijat’ tvog života je veoma uporan. Često ti pokazuje svoju snagu i plašiš ga se.

David je slika pobedonosnog vernika. Poslušajte šta on kaže: “Ko je taj Filistejin neobrezani da sramoti vojsku Boga živoga?” (stih 26). Je li to zaista bila vojska Boga živoga kada se boji jednog Filistejina? Da, jeste! To jeste bila vojska Boga živoga koja je izgubila svoju silu zbog straha i nevere. Nemoj sumnjati, brate i sestro, da si zaista vojnik Isusa Hrista iako još uvek drhtiš pred mnogim ‘golijatima’, ali budi hrabar i reci kao David: “Ko je taj smrdljivi greh da bi sramotio vojnika živog Isusa Hrista u meni?”

Elijav je ilustracija demona koji ti govore: “Šta se uopšte pojavljuješ na bojnom polju protiv greha? Imaš drugog važnijeg posla! Suviše si mlad da bi dorastao ovoj borbi?” Đavo svim silama želi da demorališe vernike u borbi protiv greha.

Međutim, znamo da je David bio uporan. Nije ga ništa sprečilo da krene u borbu. Odbio je da se služi oružjem koje nije bilo njegovo. To je lekcija za nas da se ne pretvaramo da imamo duhovno oružje koje nemamo. Nemoj se nikada predstavljati kao da možeš da pomogneš negde gde ne možeš da pomogneš sa svojim ograničenim duhovnim iskustvom.

Davidovo oružje je izgledalo mizerno, ali je bilo dovoljno efikasno. On je krenuo na neprijatelja sa verom i u ime Gospoda nad vojskama, bez pouzdavanja u sebe. Rekao je: “Znaće sav ovaj zbor da Gospod ne spasava mačem ni kopljem, jer je rat Gospodnji.” (stih 47).

Da, svaka naša borba sa grehom je rat Gospodnji koji je dobijen pre više od 2000 godina kada je Gospod Isus na krstu porazio greh, smrt i Sotonu. Zato nam je omogućena pobeda na svakim grehom! Iako sâmi po sebi ne možemo savladati nijedan greh, Isus u nama može sve savladati. Međutim, Bog nas neće automatski ‘iznenaditi’ pobedom nad grehom, već za to treba da se borimo i tražimo u molitvi od Boga!

Božija volja nije da klonemo i da naše duše oslabe u svakodnevnim borbama. Razmišljajmo o Hristu koji je doživeo neviđeno protivljenje grešnika i brzo ćemo shvatiti da su naše borbe mnogo lakše od Njegovih i da On ima moć da izvojuje za nas pobedu u svemu! Pouzdajmo se u Njega i verujmo da je rat Gospodnji!

Pomozi nam Gospode da gledamo svaki dan na Tebe i da se pouzdamo u snagu Tvog Duha u svakoj borbi sa grehom. Hvala Ti Gospode Isuse što si Ti pobedio greh i što nama daješ istu tu pobedu. Amin.