Sve što je dobro potiče od Boga

Milenko Isakov

Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova pomože,

nego Tvoja desnica i Tvoja mišica, i svetlost lica Tvojega, jer ti bijahu omilili”

(Psalam 44:3)

U ovoj poruci ćemo detaljnije razmotriti prvih 8 stihova Psalma 44. Taj psalam su zapisali Korejevi sinovi. Korej je bio jedan od inicijatora pobune protiv Mojsija dok se Izrailjski narod nalazio u pustinji na putu prema obećanoj zemlji. On je okupio oko 250 ljudi čija je zajednička namera bila da omalovaže duhovni autoritet koji je Bog dao Mojsiju. Mojsije je bio istinski Božiji pomazanik, ali Korej i njegova družina su smatrali da je ceo Izrailjski narod svet i da je među njima Gospod, pa su zato ukoravali Mojsija i Arona da se oni podižu nad zborom Gospodnjim (4.Mojs.16:3).

Veliki problem među mnogim današnjim hrišćanima jeste nedostatak želje da budu pod ljudskim autoritetom. Čak i u crkvi ljudi ne žele da budu nekome odgovorni. Oni radije žele da budu ravnopravni i da nikome ni za šta ne odgovoraju. Ipak, Bog je ipak postavio ljudske autoritete u raznim sferama našeg života: učitelje u školi, roditelje u kući, šefove i poslodavce na poslu i starešine u crkvi. Božija volja jeste da se oni poštuju i slušaju sve dok se njihovi zahtevi ne suprote principima Božije Reči.

Razlog zašto se danas ne shvata vrednost pokoravanja autoritetima u crkvi jeste nedostatak duhovne realnosti, pomazanja i sile u njihovim životima, kao i njihova velika duhovna mlakost. Naravno, Božija volja nije da sledimo slepe vođe, jer ćemo tako svi zajedno upasti u jamu.

Međutim, u slučaju Korejeve bune se ne radi o tome da je Mojsije bio neispravan autoritet. Ne, Mojsije je potpuno bio u Božijoj volji kao pravi duhovni vođa Izrailjskog naroda. To nam ukazuje na činjenicu da će istinski od Boga postavljeni autoriteti često biti napadani. Drugi ljudi će im zaviditi i pokušavaće da ih omalovaže.

U suštini, Korejeva pobuna i nije bila protiv Mojsija, nego protiv sâmog Boga (4.Mojs.16:11). Bog je u potpunosti podržao svog slugu i to je dokazao time što je zemlja progutala sve one koji su se pobunili protiv njega. Pre nego što je zemlja otvorila usta, Mojsije je uputio poziv ljudima da se uklone iz družine tih pobunjenika i sinovi Korejevi su to učinili (4.Mojs.26:9-11). Iz tog razloga danas možemo čitati 44. psalam.

Dragi brate i sestro, koliko god da ti je bliska osoba koja se podiže protiv Božijih pomazanika, ukloni se iz njegove družine i izađi iz njegovog tabora! Ugledaj se na Korejeve sinove koji su se odvojili od svog oca i time ugodili Bogu!

U prva dva stiha 44. psalma Korejevi sinovi se opominju Božijih dela u prošlosti. Bog je čudesno izbavio svoj narod iz Misira. Izrailjci nisu imali snage da se odupru Faraonu. Oni su vikali Bogu u svom ropstvu i Bog ih je čuo i pozvao Mojsija da izvede Izrailjski narod iz Egipta. Ceo taj događaj su pratila strašna Božija čuda. Bog je ratovao protiv njihovih neprijatelja zato što su ga slušali. Bog je uklonio druge narode, a njih je postavio. Iskorenio je razna plemena, a njih umnožio (stih 2). Po svom obećanju, Bog ih je uveo u obećanu zemlju.

Iako su koristili mačeve u svojim mišicama boreći se za tu zemlju, sinovi Korejevi kažu da Izrailj nije zadobio obećanu zemlju svojim mačem i mišicom, nego Božijom desnicom i mišicom. Svetlost Božijeg lica im je pomagala zato što ih je Bog voleo (stih 3).

Sve to je divna ilustracija onoga što Bog danas radi sa ljudskim dušama. Bog i danas voli ljude! Božija Reč kaže: “U ovome je ljubav, ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama i posla sina svojega da očisti grehe naše” (1.Jov.4:10). Mi smo omilili Bogu i On nas je izabrao da budemo Njegov narod. Isus je rekao svojim učenicima da Ga nisu oni izabrali, nego On njih. Bog je odlučio da nam pomogne da izađemo iz ropstva greha. On je poslao Izbavitelja, Isusa Hrista, koji je porazio tog “Faraona” Sotonu sa svom njegovom vojskom i čudesno nam omogućio izlaz iz države robovanja grehu.

Sinovi Korejevi kažu: “S Tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje, i s imenom Tvojim izgazićemo one koji ustaju na nas” (stih 5). Starozavetni izrailjski narod je imao fizičke neprijatelje. Danas u novozavetno doba mi se ne borimo protiv tela i krvi, nego protiv duhovnih neprijatelja. Naš najveći neprijatelj je Sotona koji želi da nas odvoji od Boga, kao i naša grešna priroda čije slasti nas iskušavaju na greh.

Apostol Pavle je rekao: “Sa Hristom sam se razapeo” (Gal.2:19). Kod svih nanovo rođenih ljudi stari čovek je razapet sa Hristom, da bi naša grešna priroda bila obesnažena da više ne bismo služili grehu (Rim.6:6). Zato je Božija volja da uvek kada osećamo da nas kuša slast tela kažemo kao sinovi Korejevi: “Gospode, sa Tobom ću izbosti i ovog neprijatelja! Sotona će biti satrven pod mojim nogama Tvojim imenom.”

Ne uzdajmo se u svoj luk, niti se pouzdajmo u pomoć našeg mača! (Stih 6). Koristeći oružje naše logike i razuma, potpuno smo bespomoćni u borbi protiv Sotone i greha. Međutim, koristeći Božije oružje bićemo održani protiv đavoljeg lukavstva, odbranićemo se u zli dan i održaćemo se u veri Gospoda Isusa Hrista. (Ef.6:11-18).

Gospod će nas izbaviti od naših neprijatelja i posramiće ih! Svakodnevno ćemo se hvaliti Bogom. Imaćemo svaki dan svedočanstvo o Njegovoj pomoći i blizini, a to će biti izvor naše radosti. Imaćemo život svakodnevnog proslavljanja Boga – a to je večni život!

Braćo i sestre, to je život punine Svetog Duha. To je pobedonosni život. To je život gde ne postoji duh neraspoloženja i obeshrabrenja, nego kontinualna radost. To je život u Hristu – život pobede! Sve što je dobro potiče od Njega. Svaka duhovna pobeda, svaki duhovni uspeh, svako dobro delo, svaka dobra pomisao, svaka dobra želja u srcu potiče od Boga. Bog nam daje da vidimo to u Njegovoj Reči.

Iako trenutno ne posedujem taj život, Bog mi je u kratkim periodima davao divan predukus takvog života radosti i sa verom očekujem to u izobilnijoj meri.

Nadam se da i ti očekuješ to u svojem hodanju sa Bogom.

 

Nebeski Oče, oprosti nam što često nemamo veru i pouzdanje u Tebe. Često smo poraženi od naših duhovnih neprijatelja. Hvala Ti što je u Isusu Hristu obezbeđen život pobede. Sa verom očekujemo silu Svetog Tvog Duha u našem životu koja će nas osposobiti za život kontinualne radosti i pobede. Hvala Ti za taj život, u Hristovo ime. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: