Korupcija u Izraelu i Judi

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Sva haldejska vojska koja je došla sa zapovednikom carske straže
poruši zidove koji su opasivali Jerusalim.“

(2.Carevima 25:10)

2.Knjiga o carevima sadrži preostali deo priče o dva naroda – Izraela i Jude – i o carevima koji su vladali nad njima. U Izraelu su skoro svi carevi bili zli. U Judi su neki bili dobri. Takođe, u ovoj knjizi čitamo kako su oba naroda otišla u ropstvo. Asirci su došli i osvojili severno carstvo, Izrael, oko 730.godine pre Hrista. Neki Asirci su ulazili u brak sa Jevrejima iz Samarije i od njihovog potomstva su nastali Samarjani sa kojima ostali Jevreji nisu želeli da imaju ništa u Isusovo vreme.

 

Oko 150 godina kasnije je Vavilon (koji je postao velika svetska sila nakon Asirije) došao i osvojio južno carstvo, Judu. Tragedija je bila što Juda nije naučio lekciju videći pad Izraela.

 

Mudar čovek uči iz tuđih grešaka. Bezuman čovek nikada ne uči. Božija Reč nam je data da bismo mogli da postanemo mudri. Jedan način da postanemo mudri jeste da učimo iz tuđih grešaka. Možemo naučiti lekcije iz primera padova koji se nalaze u Pismu – od Adama i Eve, Kaina, Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija, Isusa Navina, Davida itd… Takođe možemo učiti iz padova crkava i propovednika koje vidimo oko sebe.

 

U tom slučaju nećemo sâmi ponavaljati greške koje su oni napravili. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: