Ilija i njegova služba (7)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

“Ima još jedan čovek preko koga bismo mogli upitati Gospoda,
ali ja ga mrzim, jer mi ne proriče dobra, nego zlo;
to je Miheja, sin Jemlin.”

(1.Carevima 22:8)

U 21. poglavlju čitamo o čoveku po imetu Navutej koji je bio Ahavov komšija. Navutej je imao vinograd koji je Ahav želeo da otkupi. Međutim, Navutej je odbio da mu proda, prema Božijem zakonu (3.Mojs.25:23). Ipak, Jezavelja je učinila da Navutej bude lažno optužen i ubijen, i na taj način Ahav je uzeo taj vinograd. Neustrašivi Ilija je ukorio Ahava po Božijoj naredbi i rekao da će mu Bog suditi zbog ubistva Navuteja, da će jednog dana psi lizati njegovu krv i da će njegova porodica propasti. Ahav se uplašio, razderao svoju odeću i započeo post (stih 27). Tada je Bog rekao Iliji da će se smilovati Ahavu i poslati svoj sud na njegovu porodicu u sledećoj generaciji. Zadivljujuće je videti koliko je Bog milostiv. Bog toliko vrednuje poniznost da čak i kada se zli Ahav ponizio, Bog je to uzeo u obzir i suspendovao je svoj sud.


U 22.poglavlju čitamo o bezumlju Judinog cara Josafata. Ahav je zatražio od njega da mu se pridruži u ratu protiv Siraca. Josafat se odmah složio, a zatim odlučio da traži Božiju volju u vezi toga, nakon što je već dao odgovor (22:4,5). Ahav je odmah okupio 400 lažnih proroka koji su spremno “prorokovali” da će im Gospod dati pobedu.


Zadivljujuće je videti kako su se toliko brzo, nakon što je Božija vatra sišla sa neba, ponovo podigli lažni proroci u Izraelu! Tako je bilo tokom svih vekova. Lažni proroci i propovednici obiluju svugde i u svakoj generaciji da bi zavodili ljude na pogrešan put. Međutim, Josafat je imao dovoljno rasuđivanja da prepozna da nijedan od tih 400 ljudi nije istinski prorok.


Ahav je rekao da postoji još jedan prorok Mihej, ali ga je on mrzio zato što mu je uvek proricao sud. Tako su pozvali Miheja i on je predvideo poraz Izraelske vojske. Ahav se toliko razgnevio da ga je bacio u zatvor. Josafat je još uvek bio bezumno udružen sa Ahavom, iako je Bog jasno progovorio kroz Miheja. Skoro je izgubio život, zato što je neprijatelj mislio da je on izraelski car. Ahav nije mogao da izbegne Božiji sud u tom ratu koji je došao kroz strelu koja ga ja pogodila. Psi su lizali njegovu krv, po reči koju je Bog rekao (21:19, 22:38).


Prva knjiga o carevima započinje Davidovom vladavinom nad celim Izraelom, a završava se tako što je narod podeljen u dva tabora, u stanju daleko od Boga, na čelu sa zlim carem Ahavom koji vlada nad jednim taborom i kompromisnim Josafatom koji vlada nad drugim taborom. U ovoj knjizi takođe vidimo neverovatan efekat koji jedan prorok može imati na ceo narod.


Bogu su i danas potrebni proroci u crkvi. Jedino oni mogu zaustaviti trend udaljavanja od Boga u Božijem narodu.