Poslednji dani Isusa Navina (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Gospod im je dao da otpočinu svuda unaokolo…
niko od njihovih neprijatelja nije mogao da im se odupre.

(Isus Navin 21:44)

U poglavlju 13:1 kaže da je Isus ostario i zašao u godine, a Gospod mu je rekao: „Još mnogo zemlje je ostalo da se osvoji.“ Tužna je stvar da nije bilo drugih vođa u Izraelu koji će naslediti Isusa Navina. U hrišćanstvu danas takođe pobožni ljudi umiru, a još veoma mnogo zemlje treba da se osvoji.


U poglavlju 14:6-15 vidimo da iako Halev ima 85 godina, njegova vera je još uvek živa kao i 40 godina ranije. On traži od Isusa Navina gorje u kome žive ogromni divovi i kaže da će ih sve proterati. Tako je Isus Navin dao Halevu Hevron. Koji je izazov i ohrabrenje videti i danas pobožne, stare ljude koji poput Haleva „u potpunosti slede Gospoda“ (stih 14) i koji su pobednici i jačaju u veri čak i u njihovoj starosti!


Kao kontrast primeru Haleva, čitamo tužnu priču celokupnih izraelskih plemena koja nisu proterala Hanance iz mnogih oblasti Hanana. Tri puta čitamo da Izraelska plemena „nisu mogla da isteraju Hanance“ (15:63, 16:10, 17:12). To je slika ogromne većine Hrišćana koji nisu završili sa gresima poput gnjeva, požude i gorčine u svojim životima – gresima od kojih je Isus došao da nas spasi.


Preostala poglavlja se bave okupacijom Hanana i podelom poseda pojedinačnim plemenima.


U poglavlju 21:44 čitamo ove divne reči: „Gospod im je dao da otpočinu svuda unaokolo…niko od njihovih neprijatelja nije mogao da im se odupre.“ To je pokoj o kojem se govori u Jevrejima 4:8-9. Tamo kaže da pokoj i pobeda koju je Isus Navin doneo Izraelcima jeste samo slika pokoja (i pobede nad svakim grehom) u koji Gospod Isus želi da uvede nas. Nama je takođe rečeno da se postaramo da uđemo u taj počinak i da ga ne propustimo (Jevrejima 4:1,11).


U poglavlju 21:45 kaže: „Od svih dobrih obećanja koje je Gospod dao domu Izrailjevu, nijedno nije ostalo neispunjeno. Svako se ispunilo.“ To će biti i naše svedočanstvo kada budemo stojali pred Gospodom u večnosti. Mnogi vernici će shvatiti tog dana da nisu iskusili i uživali mnoga Božija obećanja zbog svoje nevere, kao 600.000 Izraelaca koji su bili pobijeni u pustinji. Međutim, oni koji su verovali (poput Isusa Navina i Haleva) radovaće se tog dana pošto su iskusili i uživali svako Božije obećanje tokom njihovog zemaljskog života. Koje žaljenje će biti u srcima mnogih vernika tog dana zbog nevere koju su imali u svom životu.


Dakle, hajde da se pouzdamo u Gospoda svim svojim srcem i ispovedamo svako Njegovo obećanje, jer „sva Božija obećanja nalaze svoju potvrdu u Hristu. Zato i govorimo „amin“ kada slavimo Boga po Isusu Hristu“ (2.Kor.1:20). 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: