Isus Navin – vođa (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Isus Navin reče Izraelcima:
‘Dođite da čujete reči Gospoda, vašega Boga!’

(Isus Navin 3:9)

Zašto je Bog izabrao Isusa Navina? Postojali su određeni kvaliteti u njegovom životu koje je Bog video – posebno vera da će mu Bog pomoći da savlada Hananske divove. Kada je Bog to video, rekao je: „To je čovek koga tražim – koji Mi veruje i pouzdaje se u Moje obećanje.“ On ga je izabrao i učio ga je uz Mojsija. Bog često uči čoveka službi tako što ga postavi da radi sa starijim Božijim čovekom. Jelisije je radio sa Ilijom i naučio da bude prorok. Timotije je radio sa Pavlom i naučio da bude apostol. Isus Navin je radio sa Mojsijem i naučio da bude vođa. Ako ti Bog daje priliku da radiš sa starijim Božijim čovekom, to je jedna od najvećih privilegija koju ti Bog može dati da te osposobi za službu. Mnogi Izraelci su želeli da budu bliski sa Mojsijem i da preuzmu vođstvo nad Izraelom nakon njega, ali Bog je izabrao Isusa Navina.


Poglavlje 3:9 – „Pristupite ovamo i čujte reči Gospoda Boga svojega.“ Isus Navin je razmišljao o Božijoj reči dan i noć, i sada je bio sposoban da podeli tu Reč sa drugima. Kao što je Mojsije slušao Boga, pa izlazio i delio tu reč sa ljudima, Isus Navin je čitao zakon koji je Mojsije zapisao i govorio narodu: „Želim da vam kažem šta je Bog rekao.“


To je naš poziv – da govorimo ljudima što smo čuli i iskusili sa Bogom – ne neke teorije i sjajne ideje, nego ono što smo iskusili sa Bogom. To su upravo radili Mojsije, Isus Navin, Pavle i Petar.


Kada su Izraelci prešli reku Jordan, kovčeg zaveta je išao pred njima (3:15). To je slika Isusa Hrista koji je prošao pre nas i nadvladao greh. Mi smo sada pozvani da trčimo trku „gledajući na Isusa“ (Jevrejima 12:1,2). Kada su se sveštenici koji su nosili kovčeg približili reci Jordan, ona se prelivala na obale. Oni su zagazili svojim stopalima u reku verom i voda je odmah prestala da teče. Tako su Izraelci prešli reku. Sveštenici su stajali usred reke dok svi nisu prešli. Rečno korito je bilo suvo pod njihovim nogama!