Razni zakoni (3)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Svi ovi blagoslovi spustiće se na tebe
i ostvariti se na tebi, 
ako poslušaš glas Gospoda, Boga svoga.

(5.Mojsijeva 28:2)

U 23. i 24. poglavlju čitamo zakone o moralu, čistoti, razvodu i različite zakone koji su govorili da siromašni ne budu iskorišćavani, nego da se o njima brine. Zaista je korisno za sve nas da čitamo te zakone koji se nalaze u poglavlju 24:6-21 i da vidimo Božiju neizmernu brigu za siromašne.


Različiti zakoni su nabrojani u 25. i 26. poglavlju, a u 27. poglavlju je javno objavljeno prokletstvo na onima koji čine određene grehe.


28. poglavlje je dugačko i može se podeliti na dva dela. Prvih 14 stihova su obećanja kako će ih Bog blagosloviti ako budu poslušni Njegovim zakonima. Sledeća 54 stiha govore kako će ih Bog kazniti ako budu neposlušni Njegovim zakonima. To je bio jedini način da Bog natera čoveka pod zakonom da Mu bude poslušan – nadom nagrade i pretnjom kazne. Istu tu metodu koristimo za malu decu. Možemo je nazvati metodom „čokolade i pruta“ – obećanjem čokolade ako budu poslušni i kaznom prutom ako budu neposlušni. Pod zakonom Bog je tretirao sve ljude kao malu decu. Međutim, u novom zavetu Bog nas tretira kao odrasle. Isus je rekao: „Ako me volite, držite moje zapovesti“ (Jovan 14:15). Odrasli sinovi slušaju svog oca iz ljubavi i poštovanja – ne iz straha. Time možemo znati da li smo mi sâmi bebice ili odrasli. Da li služiš Gospodu ili daješ novac za službu Njemu, ili se moliš i postiš u nadi (očekivanju) neke nagrade, ili da bi izbegao kaznu? Ako je tako, još uvek poseduješ duh starog zaveta.


U poglavlju 31:7,8 vidimo da Mojsije postavlja Isusa Navina za vođu Izraela. Ponovo primećujemo kako je Mojsije dao tu odgovornost čoveku koga je Bog izabrao, a ne nekome od njegovih sinova. Nažalost, u današnjem hrišćanstvu je postala univerzalna praksa da čovek koji je započeo određenu crkvu ili službu predaje vođstvo tog posla svom sinu ili ćerki. Oni osećaju da njihovi članovi porodice moraju požnjeti finansijsku ili pozicionu korist za koju su oni toliko vredno radili da bi je izgradili. Međutim, u Božijoj crkvi imamo zapovest da „nikoga ne poznajemo po telu“ (2.Kor.5:16) – čak ni članove naše porodice. Ipak, teško je pronaći vođe poput Mojsija u današnjem hrišćanstvu.


U 32. poglavlju čitamo Mojsijevu pesmu. Mojsije je takođe napisao psalam – Psalam 90 – koji je bio još jedna pesma.


U 33. poglavlju vidimo Božiji blagoslov za sva Izraelska plemena. U stihovima 2 i 3 imamo divnu Mojsijevu rečenicu koja pokazuje kako je on gledao na Božiji zakon – kao izražaj Božije neizmerne ljubavi prema Njegovom narodu. „U desnici mu plamen zakona za njih“ (stih 2 – bukvalan prevod). Šta ovo dokazuje? „Da, ti zaista voliš narode“ (stih 3). Dobro je za nas da prepoznamo da su Božije plamene zapovesti dokaz Njegove neverovatne ljubavi prema nama. Mekan i lak zakon bi dokazao da On ne voli Izraelce.


U 34. poglavlju čitamo o Mojsijevoj smrti. Izrael je ušao u obećanu zemlju 30 dana nakon Mojsijeve smrti.