Upozorenje protiv opasnosti bogatstva (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„…nemoj da se uzoholiš i zaboraviš Gospoda, svoga Boga,
koji te je izveo iz Egipta, kuće ropstva

(5.Mojsijeva 8:14)

Poglavlje 8 je veoma važno. Kada je Isus bio kušan u pustinji, svaki put je nadvladao Sotonu mačem Duha, rečju Božijom. Nikada nije ulazio u diskusiju ili raspravu sa Sotonom. Šta god je Sotona rekao, Isus je imao samo jedan odgovor: „Pisano je.“ U tri iskušenja, On je citirao iz samo dva poglavlja iz starog zaveta. 5.Mojs.8:3 je bio prvi citat: „Čovek neće živeti o samom hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih.“ Druga dva citata su iz 5.Mojs.6:16 – „Nemoj kušati Gospoda Boga svoga“, i 5.Mojs.6:13 – „Gospodu Bogu svome poklanjaj se, i Njemu jedinome služi.“


Ovo nam pokazuje da je Isus proučavao Knjigu ponovljenih zakona. Postoji odgovor u Božijoj Reči za svako iskušenje i svaki problem sa kojim se suočimo u životu, ako znamo gde da ga pronađemo. Nikada nisam imao problem u svom životu za koji nije bilo odgovora u Božijoj Reči. Od najranije mladosti proučavaj Božiju Reč i shvatićeš da kada se suočiš sa planinama i rekama, možeš ih preći i ispuniti Božije planove. David kaže: „Sa Bogom mojim skačem preko zida“ (Psalam 18:29). Ne postoji prepreka koja nam se može suprotstaviti. Postoji odgovor u Bibliji, ako znaš gde da ga pronađeš. Isus je intenzivno proučavao Božiju Reč kao dete i mladić, i zato je imao odgovor za svako iskušenje. Sotona nije mogao da Ga prevari.


U poglavlju 8:11-15, Mojsije ih upozorava: „Pazi da ne zaboraviš Gospoda, svoga Boga, zanemarujući Njegove zapovesti, zakone i uredbe koje ti dajem danas. Zato, kada budeš jeo i nasitio se, kada izgradiš lepe kuće i u njima se nastaniš, kada ti se krupna i sitna stoka namnoži, tvoje srebro i zlato se nagomila i umnoži se sve što imaš, nemoj da se uzoholiš i zaboraviš Gospoda, svoga Boga, koji te je izveo iz Egipta, kuće ropstva. On te je proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, onu žednu i bezvodnu zemlju ljutih zmija i škorpiona.“


Lakše je misliti na Boga kada smo u pustinji ili kada imamo borbe u pokušavanju da budemo poslušni Bogu, nego kada smo blagosloveni i kada smo postali bogati.


U danima kada je Noje gradio barku, bio je toliko zauzet da nije imao vremena da se opije. Međutim, čim je trijumfalno izašao iz barke kao glava jedine porodice na zemlji koja je preživela potop, opio se.


Kada je David bežeći od Saula prelazio iz pećine u pećinu, napisao je predivne psalme i bio je vrlo blizu Gospodu. Međutim, kada je sve postalo lako i kada je stekao mnogo novca i nije više bilo potrebe da ide u rat, nego je mogao da šalje druge koji će ratovati za njega, on se odmarao u palati i tada je zgrešio za Vitsavejom. Da je tog dana išao u bitku, ne bi video Vitsaveju (2.Sam.11:1).


Solomun je zgrešio zato što je imao mnogo udobnosti i bogatstva.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: