Tražiti Boga celim srcem

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Odande ćete tražiti Gospoda, Boga svoga.
Naći ćeš Ga ako Ga potražiš
svim srcem svojim i svom dušom svojom.“

(5.Mojsijeva 4:29)

U poglavlju 4, stihovi 24 i 31 čitamo dve tvrdnje o Bogu: „Bog je oganj koji spaljuje“, i „Bog je milostiv“. Bog je ljubav, ali On je i oganj koji spaljuje. Slava Božija se videla u Isusu Hristu, punom blagodati i istine (Jovan 1:14). Bog je milostiv i svet. Pravi Božiji čovek će biti sličan Bogu – svet i milostiv. Da bi bio duhovni vođa, treba da budeš poput lava i poput jagnjeta, jer takav je bio Isus. Isusove reči su poput vatre koja spaljuje, ali takođe veoma saosećajne. Nemojte misliti da čovek koji je pun samo saosećanja jeste duhovan čovek. U isto vreme, ako je neko samo vatren i striktan, ni on nije duhovan čovek. Obojica su neuravnotežena. Slava Božija je puna blagodati i istine.


U poglavlju 4, stih 29, Mojsije je rekao da će Izraelci pronaći Boga ako Ga potraže celim svojim srcem i celom svojom dušom. Jeremija je rekao isto to u Jeremiji 29:13. Mnogi ljudi ne pronađu Boga zato što Ga ne traže sa tolikom ozbiljnošću kao što bi tražili kovanicu od 20 dinara koja im se zagubila u travi noću. Koliko dugo bi tražio tu kovanicu? Možda bi tražio neko vreme i ako ne možeš da je pronađeš, nastavio bi svoj put. Međutim, ako bi negde izgubio nekoliko hiljada dinara, koliko dugo bi to tražio? Da li tako tražiš Boga? Bog nagrađuje samo one koji ga celim srcem traže (Jevrejima 11:6).


Sa koliko želje tražiš Boga? Sa koliko želje tražiš pobedu nad grehom? Koliko si željan da nadvladaš svoj gnjev i svoju seksualnu požudu? Koliko si željan da razumeš Pismo i da budeš koristan u Njegovom carstvu? Koliko si željan da budeš ispunjen Svetim Duhom – ne samo jednom, nego svakodnevno? Koliko si željan da budeš konstantno svež u svom hrišćanskom životu? Ako nisi primio ove stvari koje sam upravo spomenuo, što jeste sve volja Božija za tebe, mora biti da je razlog što nisi tražio Boga celim svojim srcem. Isus nas je učio da ištemo, tražimo i kucamo sve dok naš Otac u nebu ne odgovori. Isti taj princip naučava Mojsije ovde.