Valam – upozorenje

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Zastranili su, napustivši pravi put,
te krenuli putem Valama, sina Veorova,
kojem je omilela plata za nepravedno delo.

(2.Petrova 2:15)

U poglavljima 22-24 čitamo priču o Valamu. Postoji važan odeljak ovde koji je povezan sa više stvari. Kada je car Valak pozvao proroka Valama da dođe i prokune Izrael, Valam je tražio volju Božiju i Bog mu je jasno rekao da ne ide. Međutim, kada je car Valak rekao da će ukazati Valamu veću čast i kada mu je ponudio više novca, Valam je rekao da će ponovo tražiti volju Božiju. Kakva je bila potreba tražiti Božiju volju drugi put, kada mu je Bog, koji zna kraj pre početka, već rekao da ne ide? Međutim, on je bio željan novca i časti. Biblija kaže da je Valam „voleo platu nepravednosti“ (2.Pet.2:15).


Vi se možete naći u sličnim situacijama kada tražite Boga i vrlo jasno u svom duhu osetite da Bog ne želi da idete negde, a zatim shvatite da je ponuda i plata vrlo atraktivna i onda ste u iskušenju da „tražite Božiju volju ponovo“!! Kad god se suočite sa takvim iskušenjem u budućnosti, setite se Valama. Bog ne menja svoje mišljenje samo zbog toga što je plata atraktivnija i čast veća. Međutim, kada Bog vidi da čovek želi ići određenim putem, On ga ne zaustavlja. Dozvoljava mu da ide. Iz tog razloga Bog je dozvolio Valamu da ide kada Ga je Valam pitao drugi put. To nije bila Božija savršena volja. On nije želeo da pogazi Valamovu slobodnu volju i da ga načini robotom. Video je da je Valam stvarno želeo da ide i zato mu je rekao: „Idi!“ To je bilo slično kao kad je otac dozvolio izgubljenom sinu da ode u daleku zemlju. Bog nam je dao slobodu izbora i On nikada neće gaziti našu slobodnu volju.


Međutim, Bog je ipak poslao svog anđela da zaustavi Valama. Sâm Valam nije mogao da vidi anđela, a magarica je mogla. Kakvu lekciju imamo ovde? Jednostavno ovu: Kada je čovek zaslepljen ljubavlju prema novcu, čak i magarac će moći da vidi duhovnu realnost jasnije od njega! Pošto magarica nije volela novac, jasno je mogla da vidi anđela. Valam nije mogao, jer je voleo novac. Valam je iskusio da Duh Božiji dođe na njega i prorokovao je o Hristovom dolasku (4.Mojs.24:2,17), ali je izgubio sve zbog svoje ljubavi prema novcu.


Ta magarica je počela da govori svom gospodaru. To je prvi slučaj „govorenja u jezicima“ u Bibliji – magarica govori strani jezik tečno – jezik koji nikada nije učila! To je bilo naprirodno. To je bilo od Boga, bez sumnje. Međutim, hajde da naučimo iz tog prvog slučaja govorenja u jezicima u Pismu da govorenje u jezicima nikoga ne može učiniti duhovnim – jer ta magarica je ostala glupava magarica i nakon što je govorila u jezicima, čak i nakon što je iskusila natprirodnu silu Božiju kroz svoj jezik! Sećajte se uvek toga.


Kasnije je Valam predložio Moavskom narodu pametnu taktiku. Rekao im je da će najlakše uništiti Izraelce ako učine da se njihov Bog okrene protiv njih, a najlakši način da se Bog okrene protiv svog naroda jeste da se narod navede na nemoral. Tako je Valam tražio da Moavci pošalju njihove lepe ćerke u Izraelski kamp da zavode muškarce Izraela. Izrael je tako upao ne samo u nemoral, nego i u obožavanje idola koje su Moavke donosile u Izraelski kamp (pogledajte 4.Mojs.25:1 sa Otkr.2:14). Bog je ozbiljno kaznio Izraelce. 24.000 ljudi je umrlo od pomora (4.Mojs.25:9). Na taj način Sotona i danas uništava vernike. Hajde da naučimo Sotonske šeme od Valama i budemo oprezni.


Dok se pogibija širila Izraelskim kampom i ljudi umirali kao muve, ceo narod bi bio zbrisan Valamovom taktikom da nije bilo jednog revnosnog čoveka, Finesa, Aronovog unuka (pogledajte 4.Mojs.25:9 i dalje). Fines je uzeo koplje i ušao u jedan šator i ubio muškarca i ženu Madijanku koju je doveo u šator. Taj čin je zaustavio pomor. Zbog njegove revnosti za Božije ime i čast, Bog je načinio zavet sa Finesom i njegovim potomcima da će biti zauvek sveštenici u Izraelu. Bog ukazuje čast onima koji hrabro stoje na Njegovoj strani – iako treba da donesu teške odluke protiv drugih i time postanu nepopularni.