Mojsije je kažnjen (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“I diže Mojsije ruku svoju i udari u stenu štapom svojim dva puta,
i izađe voda mnoga, te se napoji narod i stoka njegova

(4.Mojsijeva 20:11)

Međutim, da li je voda potekla kada je Mojsije bio neposlušan? Da, jeste. Čak i kada čovek ne sluša Boga, blagoslovi još uvek mogu teći iz njegove službe. Šta to dokazuje? To ne dokazuje da je Bog zadovoljan čovekom. Ne. To samo dokazuje da Bog voli ljude toliko mnogo da ih blagosilja uprkos neposlušnosti Njegovih slugu. Bog je dozvolio da voda potekne tog dana pošto je voleo Izraelce. Kada danas vidiš da blagoslov teče iz službe telesnog Božijeg sluge, seti se da to samo dokazuje da Bog voli ljude. To ne dokazuje da Bog odobrava ponašanje svog sluge. Kao što se Bog kasnije suočio sa Mojsijem, On će se pozabaviti i sa ostalim svojim slugama kasnije. Isus je rekao da će mnogi ljudi doći Njemu poslednjieg dana i reći: „Gospode, zar nismo izgonili demone u Tvoje ime, prorokovali u Tvoje ime, isceljivali bolesne u Tvoje ime?“ Sve to je bila istina. Ljudi su bili isceljeni, blagosloveni i oslobođeni. Ipak, Gospod će reći tim propovednicima: „Idite od mene, zato što niste živeli svetim životom. Živeli ste u grehu.“ Tako jasno vidimo da Bog koristi čak i telesne, neposlušne propovednike zato što voli ljude.


U poglavlju 21 čitamo o tome kako je Bog kaznio Izraelce tako što im je poslao zmije otrovnice. Kada je narod zavapio, Bog je rekao Mojsiju da načini bronzanu figuru u obliku zmije i da je stavi na stub. Tada je svako koga je zmija ujela mogao pogledati u tu bronzanu zmiju i biti izlečen. Isus je rekao Nikodimu da je to bila ilustracija krsta na koji će On biti podignut da bi umro (Jovan 3:14). Stara zmija, Sotona, je svakoga od nas ujela, i njen otrov teče u nama i duhovno nas ubija, ali možemo u potpunosti biti isceljeni ako pogledamo u veri na Isusa koji visi na krstu ne samo radi našeg oproštenja, nego i radi našeg izbavljenja od zlih posledica tog otrova koji teče u nama. Možemo biti oslobođeni zauvek.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: