Korejeva pobuna (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Oni se svi okupiše protiv Mojsija i Arona
i rekoše im: ‘Prevršili ste meru!’…

(4.Mojsijeva 16:2)

U poglavlju 16 čitamo o buntovništvu Koreja i njegove družine. Možda bi neko pomislio da su Korej, Datan i Aviron naučili lekciju kada je Mirjam sedam dana bila odstranjena iz logora zbog njene pobune protiv Mojsija. Mudar čovek uči od grešaka drugih, a bezumni ljudi sâmi prave iste greške. Većina Izraelaca je naučila lekciju iz primera Mirjam, ali ne i Korej, Datan i Aviron. Bog je kaznio Koreja, Datana i Avirona tako što ih je žive poslao direktno u pakao.


Čitamo o dva čoveka koja su živa otišla u nebo – Enoh i Ilija. Ovde čitamo o jedinim ljudima koji su živi poslati u pakao.


U početku je bilo četvoro ljudi koji su se pobunili protiv Mojsija – Korej, Datan, Aviron i Avnan (4.Mojs.16:1). Mojsije im je rekao da ponovo dođu sledećeg jutra (stih 5). Preko noći, jedan od te četvorice, Avnan, došao je k sebi, pokajao se i izašao iz toga. Tako je spasio svoju porodicu od propasti. Mojsije je pozvao Datana i Avirona da ih upozori nasamo, ali oni su odbacili tu priliku da se sretnu sa Mojsijem (stih 12). Njihov ponos i arogancija u odbacivanju prilike da se sretnu sa Mojsijem zapečatili su njihovu sudbinu i sudbinu njihovih porodica. Sledećeg jutra ta tri čoveka su došla Mojsiju bez promene u svojim buntovnim stavovima (stih 24).


Gospod je tada rekao narodu da odstupi od šatora Koreja, Datana i Avirona, i narod je tako učinio. Međutim, nešto interesantno se desilo, a to nije zapisano ovde u poglavlju 16, nego samo u 4.Mojs.26:11. Tamo čitamo da Korejevi sinovi nisu poginuli. Oni su verovatno bili odrasli sinovi. Oni su stojali izvan svojih šatora, uz svog oca na početku, u njegovoj pobuni protiv Mojsija. Međutim, kada je Gospod rekao svom narodu da odstupi od šatora buntovnika, ovi Korejevi sinovi su poslušali. Oni su rekli svom ocu: „Tata, ne stojimo uz tebe. Prelazimo na stranu Mojsija“, i pobegli su na Mojsijevu stranu. Ponekad deca imaju više razuma od svojih roditelja! Tako su izbegli pakao. Međutim, Izraelci su krivili Mojsija zbog smrti tih buntovnika i tako se još 14.700 ljudi pridružilo buntovnicima u paklu tog dana (16:41-49). Buniti se protiv pobožnog čoveka je vrlo ozbiljna stvar u Božijim očima. To nije isto kao buniti se protiv mrtvih religioznih vođa – što je ponekad neophodno!