Pobuna protiv Boga (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Svi Izraelci su gunđali protiv Mojsija i Arona 
i cela zajednica im reče:
„Kamo sreće da smo pomrli u Egiptu!
Ili da smo bar pomrli u ovoj pustinji!“

(4.Mojsijeva 14:2)

U Poglavlju 13 vidimo da su Izraelci došli u Kadis Varniju na granicu Hanana – zemlje koju im je Bog obećao. Prošlo je već dve godine od kada su napustili Egipat (5.Mojs.2:14) i Bog im je sada rekao da uđu i zaposednu zemlju. Izraelci su poslali dvanaest uhoda da istraže zemlju. Svih dvanaestorica su se vratila i rekla da je zemlja zaista predivna. Međutim, desetorica su rekla: „Ali, postoje tamo ogromni džinovi i ne možemo ih savladati.“ Ipak, dvojica (Halev i Isus Navin) su odgovorili: „Gospod će nam pomoći da savladamo te ogromne džinove.“ Međutim, 600 000 Izraelaca je slušala većinu.


Šta možemo naučiti iz ovoga? Najpre, opasno je slediti većinu zato što je većina uglavnom u krivu. „Kao što je uzan put i malo ih je koji ga nalaze“, rekao je Isus. Većina još uvek ide širokim putem u propast. Dakle, ako slediš većinu, sigurno ćeš biti sa njima na širokom putu koji vodi u propast. Nikada ne zamišljaj da je velika crkva duhovna crkva. Isusova crkva je imala samo jedanaest članova.


Kada desetorica vođa kaže jednu stvar, a dvojica potpuno suprotno, na čijoj strani ćeš biti? Bog je u ovom slučaju bio na strani dvojice – Haleva i Isusa Navina. Nevera i Sotona su bili na strani desetorice. Međutim, Izraelci su bezumno sledili većinu – i zato su morali da lutaju pustinjom još 38 godina. Nisu imali rasuđivanje da vide na čijoj strani je bio Bog! Bog plus jedna osoba je uvek većina protiv bilo kojeg broja ljudi – i zato ja želim uvek da stojim na Božijoj strani. Videli smo u 2.Mojs.32 da je Bog bio na strani samo jednog čoveka, Mojsija, kada su se svi Izraelci klanjali zlatnom teletu. Međutim, od dvanaest plemena, jedino je Levijevo pleme tada to moglo da vidi, a sada kada je Bog bio sa Halevom i Isusom Navinom, čak ni Levijevo pleme nije to moglo da prepozna!


Sve to nas danas uči nečemu. Hrišćanstvo je generalno puno kompromisa i svetovnosti. Tu i tamo Bog podiže pojedince koji beskompromisno stoje na istini Božije Reči. Ako imaš rasuđivanje, prepoznaćeš da je Bog sa njima i staćeš na njihovu stranu protiv većine, i ući ćeš u obećanu zemlju sa njima.