Čišćenje gubavaca (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Kada neko ima zaraznu kožnu bolest, neka ga dovedu svešteniku
i sveštenik će ga pregledati…

(3. Mojsijeva 13:9)

U 13.poglavlju se govori o testu za gubu: „Kada neko na koži ima otok, osip ili svetlu pegu od koje može da nastane zarazna kožna bolest, neka ga dovedu svešteniku Aronu ili jednom od njegovih sinova sveštenika. Sveštenik će pregledati promenu na koži, pa ako je dlaka na njoj pobelela i ako promena izgleda dublja od površine kože, onda je to zarazna kožna bolest. Kada ga sveštenik pregleda, neka ga proglasi nečistim. Ako je pega na njegovoj koži bela, ali ne izgleda dublja od površine kože i dlaka na njoj nije pobelela, neka ga sveštenik drži zatvorenog sedam dana“ (13:2-4).


Želim da ovo primenimo ne na gubu, nego na greh. Ovo je dragocen odeljak. Kada vidiš u bratu ili sestri nešto što misliš da je greh, šta treba da radiš? Šta su Izraelci trebali da rade u ovom slučaju? Nisu trebali sâmi da donose sud, jer su mogli pogrešiti. Možda nije guba! Ovo je i za nas lekcija. Možda nije onako kako ti misliš. Dakle, predaj tu stvar najpre Gospodu (Aron u ovom slučaju simboliše Hrista), a zatim starešinama (Aronovi sinovi simbolišu u ovom slučaju starešine crkve). Dozvolite njima da se pozabave tim slučajem. Ako poštujete ovaj jednostavan princip, možete biti spašeni od mnogo toga što uništava i vas i druge. Ako bi Izraelac mogao samo da se ponizi i kaže: „Ja nisam sveštenik. Hajde da odvedem tu osobu kod Božijeg pomazanog sveštenika“, koliko mnogo problema bi moglo biti rešeno. I ako se ti poniziš i učiniš isto, koliko bi se mnogo neispravnih ogovaranja i zbrke izbeglo u crkvi!


Primećujemo ovde da sveštenik takođe nije donosio sud odmah na temelju onoga što čuje. Mnoge starešine, nažalost, donose sud čim čuju za neki slučaj, bez proveravanja da li je slučaj zaista istinit. Biblija kaže: „Kako je glupo doneti odluku pre saznavanja činjenica.“ (Priče 18:13 – prevod „Living Bible“).


Sveštenik ovde pažljivo posmatra osobu, ispituje svaki deo, postavlja joj pitanja, pa tek onda određuje koliko je ozbiljan dotičan slučaj. Kakav mir bi vladao u svakoj crkvi kada bi sve starešine sledile ovaj jednostavan princip koji vidimo ovde!


Gospod kaže: „Budite vrlo pažljivi. Možda to nije toliko ozbiljno kao što misliš; ili je to možda ozbiljnije nego što misliš. Dakle, pažljivo ispitaj osobu, u potpunosti računaj na ljudsku grešku, i onda odluči da li ćeš ga proglasiti nečistim ili ne.“ Ako osoba treba da se izmesti van logora, učiti to. Ovo je način disciplinovanja koji treba da se primenjuje u svakoj crkvi. Nakon pažljivog ispitivanja, ako na kraju brat treba da se isključi iz crkve, tada učinite to.


Ponekad sveštenik nije mogao da dođe do čvrstog zaključka prilikom prvog ispitivanja. Tada on kaže: „Nisam siguran da je ovo ozbiljan slučaj. Hajde da sačekamo još sedam dana, pa ćemo ponovo pogledati“ (stih 4). Mnogi od nas ne vole da čekaju kada vide nešto pogrešno u bratu ili sestri. Međutim, Bog brine da nevini ljudi ne budu kažnjeni – kako u starom, tako i u novom zavetu.


Moramo videti još jednu vrlo važnu stvar ovde: Cilj sveštenika je uvek bio da jednog dana dovede gubavca natrag u logor zdravog. Stoga je sveštenik posmatrao tu osobu ponovo nakon sedam dana. Ako nije bio zadovoljan onime što je video, on je tražio od osobe da se vrati ponovo nakon još sedam dana. Ako je infekcija posle toga prošla, sveštenik bi rekao: „Slava Gospodu. On je sada čist. Sada se može okupati, oprati svoju odeću i ponovo se vratiti u logor“ (stihovi 4-6). Međutim, ako još uvek nije bio čist, onda se radi zaštite drugih ljudi u logoru takva osoba izvela iz logora i izolovala. Bez sumnje, sveštenik ga je i tada s vremena na vreme ispitivao. Da li vidite u ovom slučaj stav sveštenika? Njegov cilj je da pokušava da drži čoveka unutar logora što je moguće duže. Poslednje sredstvo je bilo da se izvede iz logora.


A to, Isus je rekao, mora biti i naš stav prema bratu koji je zgrešio – „da dobijemo brata“ (Matej 18:15). Pokušajte svaku moguću metodu da bi ga spasili od greha. Ako ništa ne uspeva, tada ga isključite (Matej 18:17; 1.Kor.5:13). Međutim, ako se nakon isključenja on iskreno pokaje, vratite ga ponovo u zajedništvo crkve (2.Kor.2:6-11).


Ovo se, nažalost, mnogo razlikuje od stava koji sam video u mnogim današnjim crkvama gde ne samo da se vernici isključe, već se i guraju u greh. Ako želiš biti novozavetni vođa, nauči da budeš i ljubazan (nežan) i striktan prema onima koji greše u crkvi (Rim.11:22).