16.Februar – Radi se o Bogu

H.C.Spurgeon

“Neću izvršiti ljutog gneva svog, neću opet zatrti Jefrema; jer sam ja Bog, a ne čovek.” (Osija 11:9)

Ovako nam Bog otkriva kako On oprašta u Njegovoj vernosti. Možda je neko progonjen mislima da je naljutio Boga i oseća pretnju brze kazne. E dobro, na osnovu ovih reči ne treba da bude očajan. Gospod vas sada poziva da istražujete puteve i da priznate grehe. Kad bi Bog bio čovek već davno bi vas smesta ubio, ali Bog ne radi na taj način, jer “koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva, i misli moje od vaših misli.”

S pravom mislite da je Bog ljut na vas, ali “Bog se ne gnjevi niti se doveka srdi.” Ako se okrenete od greha i pogledate na Gospoda Isusa, Bog će se okrenuti od svog gnjeva. Pošto Bog nije čovek, postoji oproštenje za vas iako ste u bezakonju preko glave. Ovde se radi o Bogu, ne o grubom čoveku. Nijedno ljudsko biće vas ne bi trpelo: umorili bi čak i anđela načinom na koji ste ožalostili vašeg Oca; ali Bog je spor da se gnjevi i milostiv. Iskušajte Ga. Ispovedajte vaše grehe, ostavite vaše loše puteve i bićete spaseni!