ŠESTA LEKCIJA

Koliko više?

Ili, Beskrajno Božije Očinstvo

“Ili koji je među vama čovek u koga ako zaište sin njegov hleba kamen da mu da? Ili ako ribe zaište da mu da zmiju? Kad dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?” – Matej 7:911.

U ovim rečima naš Gospod nastavlja da potvrđuje ono što je rekao o sigurnosti odgovora na molitvu. Da bi uklonio svu sumnju i pokazao nam nkakvom sigurnom tlu počiva Njegovo obećanje, On apeluje na ono što je svako video i doživeo ovde na zemlji. Svi smo mi deca i znamo šta smo očekivali od naših očeva. Mi smo očevi, ili ih stalno vidimo, gde god da pogledamo, najprirodnija stvar za oca jeste da čuje njegovo dete. I Gospod od nas traži da pogledamo zemaljske roditelje, od kojih su najbolji ipak samo zlii da izračunamo KOLIKO VIŠE će nebeski Otac dati dobre darove onima koji Gmole. Isus bi da nas dovede do toga da vidimo da koliko je Bog veći od grešnog čovekautoliko bi naša sigurnost trebala da bude veća da će On više nego bilo koji zemaljski otac odobriti naše detinje molbe. Koliko je Bog veći od čovekatoliko je sigurnije da će Otac u nebu čuti molitvu u odnosu na oca na zemlji.

Koliko je jednostavna i razumljiva ova parabola, toliko i sadrži duboko i duhovno učenje. Gospod bi da nas podseti da molitva deteta u potpunosti duguje svoj uticaj odnosu u kome stoji prema roditelju. Molitva može imati taj uticaj jedino kada dete zaista živi u tom odnosu, u kući, u ljubavi, u službi Oca. Sila obećanja „Ištite, i daće vam se“ leži u odnosu ljubavi između nas dece i Oca na nebu; kada živimo i hodamo u tom odnosu, molitva vere i njen odgovor će biti prirodna posledica. I tako je lekcija koju imamo danas u školi molitve sledećaŽivi kao dete Božijetada ćeš moći da se moliš kao dete, i kao dete ćeš zasigurno biti saslušan.

Kakav je uistinu detinji život? Odgovor se može naći u svakom domu. Dete koje više voli da ostavi očevu kuću i koje ne pronalazi zadovoljstvo u prisustvu i ljubavi i poslušnosti oca, i još uvek misli da traži i dobije ono što želi, sigurno će biti razočarano. Naprotiv, ono dete kome je volja i odnos i čast i ljubav oca radost života, otkriće da je očeva radost da odobri njegove zahteve. Pismo kaže: „Koje vodi Duh Božiji oni su sinovi Božiji.” Detinja privilegija traženja svega neodvojiva je od detinjeg života pod vođstvom Duha. Onaj koji dozvoljava da bude vođen Duhom u svom životu, Duh će ga voditi i u njegovim molitvama. I on će otkriti da je Očevo davanje Božanski odgovor na detinji život.

Da bismo videli kakav je detinji život u kojem detinje traženje i detinje verovanje imaju svoju osnovutreba samo da primetimo šta je naš Gospod učio u Besedi na gori Ocu i Njegovoj deci. Tamo je princip molitva-obećanja ugrađen u životna pravilato dvoje je nerazdvojnoTo dvoje čini jednu celinu, i Ojedino može računati na ispunjenje obećanja onima koji takođe prihvate sve što je Gospod povezao sa tim. To je kao da u izgovaranju ri: „Ištite i primićete”, ogovori: “Ja dajem ova obećanja onima koje sam predstavio u blaženstvima u njihovom detinjem siromaštvu i čistoti, i za koje sam rekao: „Oni će se nazvati deca Božija (Matej 5:3-9); za decu čije “svetlo svetli pred ljudima, tako da oni mogu da slave Oca njihovog na nebu”; onima koji hodaju u ljubavi „da budu deca svog Oca koji je na nebesima“, i koji nastoje da budu savršenkao što je njihov Otac na nebesima savršen“ (st. 45); onima čiji post i molitva i milostinja (6:1-18) nije pred ljudima, nego „pred Ocem koji vidi tajno”; koji opraštaju “kao što njima njihov Otac oprašta“ (6:15); koji se pouzdaju u svog nebeskog Oca u svakoj zemaljskoj potrebi, tražeći prvo carstvo Božije i Njegovu pravednost (6:26-32); koji ne govore samo: ”Gospode, Gospode”, nego čine volju njihovog Oca koji je na nebesima (7:21). Takva su deca Oca i takav je život u Očevoj ljubavi i službi. U takvom detinjem životu odgovorene molitve su sigurne i izobilne.

Ali zar takvo učenje neće obeshrabriti slabog? Ako prvo treba da postanemo takvo dete, zar neće mnogi izgubiti nadu za odgovore na molitvu? Teškoća se uklanja ako ponovo mislimo o blagoslovenom imenu oca i deteta. Dete je slabo. Među decom postoji velika razlika u uzrastu i daru. Gospod od nas ne traži savršenispunjenje zakona, ne, već samo detinje i bezrezervno predanje da bismo živeli kao dete sa Njim u poslušnosti i istini. Ništa više. Ali, ni ništa manje. Otac mora imati celo srce. Kada Mu se to daje i kada On vidi da dete sa iskrenim ciljem i stabilnošću traži da u svemu bude i živi kao dete, onda će se naša molitva kod Njega računati kao molitva deteta. Neka svako jednostavno i iskreno počne da proučava Besedu na gori i da je prihvati kao svoj vodič u životu, i on će, bez obzira na slabost i neuspeh, otkriti sve veću slobodu da ispoveda ispunjenje tih obećanja u vezi molitve. U imenima oca i deteta on ima obećanje da će njegove molbe biti odobrene.

Ovo je glavna misao kojom se Isus ovde bavi, koju bi On hteo da uvede sve Njegove učenike. On hoće da vidimo da je tajna delotvorne molitve da imamo srce ispunjeno Očinskom ljubavlju Božijom. Nije nam dovoljno da znamo da je Bog Otac: On hoće da provedemo potrebno vreme da bismo došli pod pun utisak onoga šta to ime podrazumeva. Moramo uzeti primer najboljeg zemaljskog oca koga poznajemo; moramo misliti o nežnosti i ljubavi kojom son odnosi na zahtev svog deteta, i ljubavi i radosti kojom odobrava svaku razumnu želju; tada moramo, kao što mislimo u obožavanju beskonačne Božije Ljubavi i Očinstva, razmišljati sa koliko mnogo više nežnosti i radosti On vidi nas da dolazimo Njemu i daje nam ono što ispravno tražimoI onda, kada vidimo koliko je ova božanska matematika izvan našeg poimanja i osetimo kako nam je nemoguće da shvatimo Božiju spremnost da nas čuje, tada On hoće da dođe i otvori naše srce za Svetog Duha da bi u njega obilno izlio Božiju Očinsku ljubav. Hajde da činimo ovo ne samo kada želimo da se molimo, nego hajde da predamo srce i život da bismo prebivali u toj ljubavi. Dete koje samo želi da poznaje ljubav oca kada želi nešto da traži biće razočarano. Ali, dete koje dozvoljava Bogu da bude Otac uvek i u svemu, koje bi rado ceo svoj život živilo u Očevom prisustvu i ljubavi, koje dozvoljava Bogu da u svoj veličinNjegove ljubavi bude njemu otac, o, ono će najslavnije iskusiti da su život u Božijem beskonačnom Očinstvu kontinualni odgovori na molitvu nerazdvojni.

Voljeni kolego-učeničeMi počinjemo da vidimo iz kojeg razloga toliko malo znamo o svakodnevnim odgovorima na molitvu i koja je glavna lekcija koju Gospod ima za nas u svojoj školi. Sve to je u imenu Oca. Imali smo novi i dublji uvid u neke tajne molitvenog sveta, kao nešto što bi trebalo da dobijemo u Hristovoj školi; On nam govori da je prvnajviša lekcija; moramo naučiti da kažemo dobro: ‘Ava Oče’, Oče naš koji si na nebesima.’ Onaj koji može to reći ima ključ za sve molitve. U svem saosećanju kojim otac sluša svoje slabo ili bolesno dete, u svoj radostkojom sluša svoje zamuckujuće dete, i u svom blagom strpljenju kojim se nosi sa svojim nepromišljenim detetom, moramo, kao u toliko mnogo ogledala, proučavati srce našeg Oca, dok svaka molitva ne bude uzdignuta u veri ovim Božanskim rečima: „Koliko više će vaš nebeski Otac dati dobre darove onima koji ga traže.

“GOSPODE, NAUČI NAS DA SE MOLIMO”

Molitva

Blagosloveni Gospode! Iako je ovo jedna od prvih i najjednostavnijih i najslavnijih lekcija u Tvojoj školi, Ti znaš da je to našim srcima najteža lekcija za učenje: mi poznajemo toliko malo od ljubavi Oca. Gospode, nauči nas da bismo živeli sa Ocem tako da nam Njegova ljubav postaje bliža, jasnija, draža od ljubavi bilo kojeg zemaljskog oca. I neka sigurnost Njegovog slušanja naše molitve bude toliko veća od poverenja u zemaljskog roditelja, koliko je nebo više zemlje i koliko je Bog beskonačno veći od čoveka. Gospode, pokaži nam da je samo naša nedetinja udaljenost od Oca ta koja sprečava odgovor na molitvu. Dovedi nas u pravi život Božije dece. Gospode Isuse, Očinska ljubav probuđuje detinje pouzdanje. O, otkrij nam Oca i Njegovu nežnusaosećajnu ljubav, da bismo mogli postati detinji i iskusiti kako u detinjem životu leži sila molitve.

Blaženi Sine Božiji, Otac Te ljubi i dao Ti je sve. I Ti ljubiš Oca i uradio si sve što Tje zapovedio, pa zato imaš moć da tražiš sve. Gospode, daj nam Tvog Duha, Duha Sina. Učini nas detinjima kao što si Ti bio na zemlji. I neka svaka molitva bude prinesena u veri da koliko je nebo više od zemlje, toliko Božija Očinska ljubav i Njegova spremnost da nam da ono što tražimo prevazilazi sve što možemo da pomislimo ili zamislimo. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: