PRVA LEKCIJA

„Gospode, nauči nas da se molimo“

iliJedini Učitelj.

‘Jednom se Isus molio na nekom mestu. Kad je završio, reče mu jedan od učenika: “Gospode, nauči nas da se molimo.”’ – Luka 11:1

Učenici su bili sa Hristom i videli su Ga kako se moli. Naučili su da razumeju nešto o povezanosti Njegovog čudesnog života u javnosti i Njegovog tajnog molitvenog života. Oni su naučili da veruju u Njega kao vrhunskog stručnjaka u veštini molitve – niko se nije mogao moliti kao On. Tako su došli Njemu sa molbom: „Gospode, nauči nas da se molimo.“ I godinama nakon toga učenici bi nam rekli da je postojalo malo divnijih ili blagoslovenijih stvari koje ih je On naučio, od Njegovih lekcija o molitvi.

I sada dok se On moli na određenom mestu, oni učenici koji Ga vide tako posvećenog zastupanju osećaju potrebu da ponove istu molbu: „Gospode, nauči nas da se molimo.“ Kako rastemo u hrišćanskom životu postaje nam sve dragocenija misao i vera u ljubljenog Gospoda i Njegovog uvek uspešnog zastupanja. Podstiče u nama želju da budemo kao Hrist u Njegovom molenju i zastupanju. Kada Ga vidimo kako se moli i setimo se da niko ne može da se moli ili uči kao On, onda se složimo sa učenicima i kažemo: „Gospode, uči nas da se molimo.“ Kada razmišljamo o činjenici da je On sâm i naš život, osećamo se sigurni da mi samo treba da ištemo i On će biti oduševljen da nas povede u bliskiju zajednicu sa sobom i da nas uči da se molimo kao što se On moli.

Hajde da kažemo danas kao što su oni kazali u staro vreme: „Gospode, uči nas da se molimo.“ Kada se udubimo naći ćemo svaku reč našeg iskanja punu značenja. Molitva je nešto čemu treba da se učimo. Iako je u početku molitva toliko jednostavna da čak i malo dete može da se moli, ona je u isto vreme najviši i najsvetiji posao kojem neko može da doraste. To je zajednica sa Onim koji je nevidljiv i presvet. Sile večnog sveta su joj stavljene na raspolaganje. To je sâma suština istinske vere. To je kanal svih blagoslova i tajna sile i života. Kroz molitvu Bog je svakome dao pravo da pronađe Njega i Njegovu silu. Obećanja čekaju baš na molitvu za svoje ispunjenje, carstvo za svoj dolazak, i slava Božija na svoje puno otkrivenje. Ipak, mi znamo da smo slabi i nepodobni za ovaj sveti zadatak. Samo Duh Sveti može da nas osposobi da radimo kao što treba da se uradi. Kako se brzo prevarimo i opustimo u samoj formi molitve, dok sâma sila nedostaje. Naše prethodno učenje, učenje crkve, uticaj navike, pokretanje emocija, bilo šta od ovoga može da vodi u molitvu koja nema bukvalno nikakvu duhovnu silu. Da se učimo pravoj molitvi, onoj koja se hvata za Božiju silu i kojoj su vrata neba širom otvorena, ko ne bi pokliknuo: „O, kada bi me neko učio pravoj molitvi!“

Isus je ustvari otvorio školu za učenje Njegovih otkupljenih koji traže silu molitve. Hajde da joj pristupimo sa molbom: „Gospode, baš tome treba da se učimo. Molimo te, uči nas da se ovako molimo.“

Mi čitamo u Tvojoj Reči o sili molitve koju su imali vernici u staro vreme i o silnim čudima koja su se desila kao odgovor na te molitve. Ako se to desilo u starom zavetu, u vreme pripreme, koliko više bi to trebalo da se dešava sada u danima ispunjenja, kao siguran znak Tvoga prisustva u njihovoj sredini. Mi smo čuli za obećanja data apostolima o sili molitve u Tvoje ime. Videli smo i kako su slavno doživeli istinu tih obećanja. Mi takođe znamo da ta ista obećanja mogu postati realnost i za nas. Čak i danas, mi stalno čujemo o divnim izlivima Tvoje sile koju daješ onima koji se potpuno pouzdaju u Tebe. Mi znamo da svi oni koji se mole i primaju imaju iste želje kao i mi. Uči nas da se molimo kao i oni. Mi znamo da su obećanja isto onoliko za nas kao i za njih. Uči nas da se molimo tako da primimo odgovore na naše molitve. Ti si i nama takođe poverio Tvoj posao. Dolazak Tvoga carstva zavisi i od naših molitava. I u našim molitvama Ti možeš da proslaviš Tvoje ime. Da Gospode, mi se predajemo Tebi kao učenici. Mi želimo da nas Ti učiš.

U početku nema posla koji se čini tako jednostavnim kao što je molitva, ali sada osećamo potrebu da se učimo moliti. Kasnije ćemo možda videti da nema težeg zadatka. Mi smo jednostavno naterani da priznamo da ne znamo da se molimo kao što treba. Istina je da imamo Božiju Reč sa jasnim i sigurnim obećanjima, ali je greh toliko zamračio naše umove da ne znamo uvek kako da primenimo tu Reč. U duhovnim stvarima ne znamo uvek da tražimo najvažnije stvari, ili omašimo da se molimo prema zakonu svetinje. U fizičkim (privremenim) stvarima smo još manje sposobni da iskoristimo divnu slobodu koju nam je Otac dao da tražimo ono što nam treba. Čak i kad znamo šta da tražimo, koliko toga je još uvek potrebno da bi naša molitva bila prihvatljiva. Ona mora biti za slavu Božiju, u potpunom predanju Njegovoj volji, u punoj veri, u ime Isusovo i sa ustrajnošću koja ne prihvata odbijanje. Sve ovo mora biti naučeno. I to može biti naučeno samo kroz školu puno molitve, jer samo kroz praksu se usavršavamo. Usred bolne svesnosti neznanja i nedostojnosti, u borbi između verovanja i sumnje, stiče se nebeska veština efektivne molitve. Čak i kada mi zaboravimo, tu je Onaj – začetnik i svršitelj naše vere i molitve – koji nadgleda naše molenje i obezbeđuje da svi koji se pouzdaju u Njega za to, budu ponešeni do savršenstva u ovoj školi. Neka sve naše molitve budu izražene sa dubokom spremnošću da se menjamo i učimo, i neka to dolazi od svesnosti o našem neznanju i od vere u Njega, kao savršenog Učitelja. Onda ćemo zaista napredovati u učenju. Naučićemo da se molimo sa silom. Možemo potpuno da se oslonimo na to, jer On nas uči da se molimo.

Učeniku je potreban učitelj koji zna svoj posao i ima dar učenja, i koji će sa strpljenjem i ljubavlju da se spusti na učenikov nivo. Isus je baš takav, i još mnogo više. Niko ne može učiti kao Isus, jer Isus koji se i sâm moli, uči nas da se molimo. On zna šta je molitva. On je to naučio u probama i suzama svog zemaljskog života. I u nebu, to je još uvek Njegov voljeni posao, Njegov život u nebu je zastupanje. Ništa Ga ne oduševljava više nego da pronađe one koje može povesti sa sobom u Očevu prisutnost, obući ih u silu da izmole Božije blagoslove na one oko njih, i obučavati ih da budu Njegovi saradnici u zastupanju, kojim Njegovo carstvo treba da bude otkriveno na zemlji. On zna da uči. Nekad kroz hitnost trenutne potrebe, nekad kroz sigurnost koja donosi radost. Ovde sa učenjem Reči, tamo svedočanstvom drugog vernika koji zna šta je to saslušana molitva. Svojim Svetim Duhom On ima pristup našem srcu i uči nas da se molimo pokazujući nam greh koji ometa molitvu ili dajući nam uverenje da smo ugodni Bogu. On nas uči ne samo tako što nam daje misli šta ili kako da se molimo, nego što u nama diše samim Duhom molitve i živi kao veliki zastupnik. Možemo zaista sa velikom radošću reći: „Ko uči kao On?“ Isus nije nikada učio svoje učenike da propovedaju, nego samo da se mole. On nije mnogo govorio o tome šta je potrebno da bi se dobro propovedalo, nego da bi se dobro molilo. Znati govoriti Bogu je nešto više nego znati govoriti ljudima. Ne sila sa ljudima, nego sila sa Bogom je prva stvar. Isus voli da nas uči da se molimo.

Šta vi mislite, moje voljene kolege – učenici! Zar nije baš to ono što nam je potrebno, da tražimo Gospodara da nam dâ jednomesečni kurs specijalnih lekcija u vezi veštine molitve? Dok razmišljamo o rečima koje je govorio na zemlji, hajde da se predamo Njegovoj nastavi sa potpunim poverenjem da ćemo napredovati sa takvim Učiteljem. Izdvojmo vreme, ne samo da razmišljamo, nego da se molimo, da ostajemo u podnožju trona i obučimo se za posao zastupanja. Hajde da to radimo sa sigurnošću da usred našeg zamuckivanja i strahova On najdivnije vodi svoj posao. On će u nama disati svoj život koji je molitva. Kao što nas je učinio saučesnicima Njegove pravednosti i života, tako će takođe učiniti da budemo Njegovog zastupanja. Kao udovi Njegovog tela, kao sveto sveštenstvo, imaćemo udela u Njegovom svešteničkom poslu zastupanja i zadobijanja od Boga za ljude. Da, hajde da sa velikom radošću kažemo, iako smo nemoćni i neznalice:


„GOSPODE, NAUČI NAS DA SE MOLIMO!“

Molitva

Blagosloveni Gospode koji uvek živiš da se moliš, možeš takođe i mene učiti da se molim, da i ja živim uvek da se molim. U ovome Ti voliš da mi daš da delim Tvoju slavu u Nebu, da se molim bez prestanka i uvek stojim kao sveštenik u prisutnosti mog Boga.

Gospode Isuse, molim te ovog dana da upišeš moje ime među one koji priznaju da ne znaju da se mole kao što bi trebalo, i posebno tražim kurs učenja o molitvi. Gospode! Uči me da ostajem sa Tobom u školi i da Ti dam vreme da me učiš. Duboki osećaj mog neznanja, predivne privilegije i sile molitve, potrebe za Svetim Duhom kao Duhom molitve, neka me vodi da odbacim svoje misli, što mislim da znam, i učini da kleknem pred Tobom u spremnosti da se učim i u siromaštvu duha.

Gospode ispuni me pouzdanjem da ću naučiti da se molim, sa takvim učiteljem kakav si Ti. Sa poverenjem koje imam u svog učitelja, Isusa, koji se uvek moli Ocu, svojim molitvama određuje sudbinu Njegove Crkve i sveta, neću se plašiti. Koliko treba da znam o tajnama molitvenog sveta, Ti ćeš mi toliko otkriti, a kada ne budem znao, Ti ćeš me učiti da budem jak u veri i da dam slavu Bogu.

Blagosloveni Gospode, Ti nećeš dozvoliti da se Tvoj učenik osramoti koji se pouzda u tebe, niti će Tvoj učenik osramotiti Tebe, po Tvojoj blagodati. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: