Dva čoveka koja su slušala Sotonu (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“Zato što si poslušao svoju ženu
i jeo sa drveta za koje sam ti zapovedio: ‘Da sa njega nisi jeo!’
zemlja neka je prokleta zbog tebe.
(1.Mojsijeva 3:17)  

Drvo poznanja dobra i zla je izgledalo vrlo atraktivno. Bog je učinio da ono bude toliko atraktivno zato što je Bog jedino tako mogao da testira Adama i Evu da li će izabrati sâmoga Boga pre Njegovih divnih stvorenja. U svakom iskušenju, ono sa čime se mi zapravo suočavamo jeste pitanje: Da li biramo Stvoritelja ili stvorenje? Iskušenje može biti lepa žena, zlato ili neka druga stvorena stvar. Čak i kada tražimo čast i odobravanje ljudi, alternativni izbor jeste odobravanje od Boga. Šta želiš? Mi grešimo kada biramo stvorenu stvar radije nego Stvoritelja. Pobeđujemo kada izaberemo Stvoritelja radije nego sve stvorene stvari. To je toliko jednostavno. Ipak, većina ljudi u svetu (uključujući vernike) svakodnevno pada na tom testu.

Mi obožavamo ili Božije stvorenje – lepo lice, zlato ili odobravanje nekih ljudi – ili sve to smatramo smećem u poređenju sa sâmim Bogom. Za pobednika, Isusova lepota i Njegovo odobravanje jeste daleko vrednije od svega što je On stvorio. Ako bi uvek napravio samo taj izbor u svakoj životnoj odluci, postao bi Božiji čovek. Postala bi žena Božija. Poznavali bi Boga i Njegovu Reč na jedan ličan način – bolje nego što te bilo koji čovek može naučiti. Načini taj izbor u svakom iskušenju i reci: „Gospode, biram tebe radije nego sve što je stvoreno.“ To je tajna!

Šta je bio Adamov greh? Da li samo to što je jeo plod sa drveta koje je bilo zabranjeno? Ne. Više od toga. U 3:17 Bog mu je rekao: „Poslušao si glas svoje žene.“ Da li je greh poslušati glas svoje žene? Da, ako to vodi u neposlušnost prema Bogu. Bog je stvorio Adama da bude glava svog doma, ali on nije primenjivao svoj autoritet kao glava. On je video kako njegova žena razgovara sa đavolom i samo je stajao po strani i slušao razgovor ne pokazavši nikakav trud da to zaustavi. Trebao je odvažno reći: „Evo, dođi. Nemoj da ga slušaš.“ Postoje i danas mnogi muževi poput Adama. Oni nisu poglavari svojih domova. Adam je zgrešio kada nije delom potvrdio da je glava svog doma.

Bog je dobar Bog. On je prokleo zmiju i zemlju, ali nije prokleo Adama. Tu vidimo Božiju neverovatnu ljubav. Bog je ubio životinju da bi pokrio Adama i Evu. To je bila prva smrt na zemlji. Nevina životinja je bila ubijena kao žrtva za Adamov greh i koža te ubijene životinje je iskorišćena da se načini odeća koja će pokriti golotinju Adama i Eve (3:21). Bila je to ilustracija onoga šta će Bog jednog dana učiniti na Golgotskom krstu, dopuštajući svom Sinu da umre kako bi se mi mogli obući u Njegovu pravednost.

Pre nego što je čovek zgrešio nije bilo plamenog mača ispred drveta života. Adam je mogao da mu priđe i da jede sa njega i primi večni život. Međutim, nakon što je čovek zgrešio, Bog je postavio herufima sa plamenim mačem ispred drveta života. Ako danas želiš imati udeo u tom drvetu, trebaš dozvoliti da taj mač padne na tvoje telo. Mi sada ne treba da budemo kažnjeni za svoje grehe zato što je taj mač pao na Isusa na Golgoti, ali taj mač mora pasti na naše telo ako želimo da imamo udela u večnom životu. Ne postoji drugi put u život. Taj mač čuva to drvo čak i danas.

Čim se Adamova zajednica sa Bogom prekinula, vidimo da se prekinula i njegova zajednica sa ženom. Dokaz toga se vidi po činjenici da počinje da je optužuje. Čim počneš da optužuješ druge, to dokazuje da je tvoja zajednica sa Bogom prekinuta. Kada si u zajednici sa Bogom ti ne optužuješ druge. Sudiš sebe. Sotona je taj koji optužuje braću.