Živite u Hristu (2)

Milenko Isakov
„Budući da ste prihvatili Hrista Isusa,
živite u Njemu, ukorenjeni i nazidani na Njemu i učvršćeni u veri,
kako ste poučeni, obilno zahvaljujući.”

(Kološanima 2:6)

Prošli put smo videli da je Božija volja ne samo da prihvatimo Isusa Hrista, nego i da ostajemo (živimo) u Njemu! Naš uvodni stih objašnjava kako treba živeti u Hristu. Spominju se dve stvari: biti ukorenjen u Hristu i biti nazidan na Hristu. Koren našeg života je Isus Hrist. Temelj našeg života je Isus Hrist – svoj život zidamo na Njemu.

Kada razmišljam o tome da smo ukorenjeni u Hristu, dolazi mi ilustracija iz našeg dvorišta. Imamo jedan ogroman panj bagrema. Bilo je to veliko drvo koje je pre nekoliko godina posečeno. Iz daljine se više ne vidi to snažno drvo, ali kada se približite panju, vidite da u njegovoj okolini snalno izlaze novi izdanci bagrema. Ja ih s vremena na vreme posečem, ali vrlo brzo izlaze novi i novi izdanci. Jednostavno, ne može se sakriti da tu postoji neki koren koji „gura“ svoju prirodu i život. Dragi brate i sestro, ako si ukorenjen u Isusu Hristu, nemoguće je da Hristovi plodovi života ostanu sakriveni i neprimećeni. Ako si duboko ukorenjen u Hristu i ako je On priroda tvog života, onda je nemoguće da se Njegov život ne izražava kroz tebe. Gospod Isus Hrist je neuporedivo moćniji koren od drveta bagrema!

Druga stvar je da smo mi nazidani na Hristu! On je temelj i osnova našeg života. Kao što temelj nosi celu konstrukciju kuće ili zgrade, tako Hristos nosi nas! Ova istina u potpunosti razvija svaku iluziju o našoj sposobnosti, „duhovnosti“ i bilo kojoj vrsti ponosa, hvalisanja ili osećaja zasluge. Grana ne nosi koren, nego koren grane! (Rim.11:18). Mi smo nazidani na Njemu! Oslonjeni smo na Njega i zidamo svoj život na Njemu!

Poslednja stvar koja se spominje u uvodnom stihu jeste obilno zahvaljivanje. Dakle, priroda istinske vere i pravog prebivanja u Isusu Hristu jeste obilovanje u zahvaljivanju. Ako hoćeš da vidiš nepogrešiv dokaz prebivanja u Hristu, to zasigurno jeste duh zahvaljivanja! U 1.Sol.5:18 Biblija kaže da treba da zahvaljujemo Gospodu za sve! „Zahvaljujte na svemu, jer to je Božija volja za vas u Hristu Isusu.“ U Kološanima 3:15 kaže da mir Hristov vlada u našim srcima na koji smo pozvani u jednom telu i da budemo zahvalni! Filibljanima 4:6 kaže da se ne brinemo ni za šta nego da u svemu molitvom i iskanjem sa zahvalnošću iznesemo svoje molbe Bogu! Dakle, čak i naši tereti, vapaji i molbe koje prinosimo Bogu trebaju biti prožeti duhom zahvaljivanja! Za nas ljude je jako svojstveno da se opteretimo svojim problemom ili potrebom u tolikoj meri da u potpunosti zaboravimo nebrojena dobra koja imamo i za koja konstantno treba da zahvaljujemo Gospodu.

Đavo želi da budemo škrti u zahvaljivanju i prema Bogu i prema ljudima. Postoje ljudi koji su nam učinili ili čine mnogo dobra: naši roditelji, deca, braća, sestre, učitelji, profesori, poslodavci, radnici… Đavo želi da iz naših usta nikada ne izlaze reči zahvalnosti tim osobama. Međutim, Bog nas jasno poziva da obilujemo u zahvaljivanju, a reći ću vam da je previše neobično da zahvalna osoba vrlo retko ili skoro nikada ne izražava svoju zahvalnost rečima! Zahvali mami što ti je skuvala ručak! Zahvali tati što je zaradio novac za svakodnevne potrebe! Zahvali deci što su poslušna. Zahvali propovedniku što ti prenosi Božiju poruku. Zahvali Bogu za svaki dan, za dobro zdravlje, za život, disanje i obilje neprocenjivih duhovnih blagoslova u Isusu Hristu! Zahvaljujte Gospodu jer je dobar, jer je večna ljubav Njegova! Haleluja!

Naredni put ćemo nastaviti sa proučavanjem narednih stihova iz drugog poglavlja Kološanima poslanice.

Gospode Isuse, Tvoja Reč je zauvek blagoslovena! Želimo odisati zahvalnošću, ukorenjeni u Tebi i nazidani na Tebi u svemu što radimo. Amin!