Ispunjeni u Hristu (1)

Milenko Isakov

…A vi ste primili ispunjenje u Njemu
koji je glava nad svakim glavarstvom i vlasti.
(Kološanima 2:10)

U prošle dve poruke videli smo šta znači prihvatiti Isusa Hrista i zatim ostajati i živeti u Njemu. Posmatrali smo stih 6 iz 2.poglavlja Kološanima poslanice. Danas ćemo nastaviti sa razmatranjem narednih nekoliko stihova.

Apostol Pavle upozorava vernike iz Kolosa da paze da ih neko ne zarobi filozofijom i ispraznom zabludom koja se temelji na ljudskom predanju i učenju o silama ovoga sveta, a ne po Hristu! Reč filozofija se sastoji iz dve reči grčke reči, philo što znači ljubav i sophia što znači mudrost. Prevod reči filozofija jeste ljubav prema mudrosti. To naizgled jeste dobro – imati ljubav prema mudrosti. Međutim, ovde se radi o ljubavi prema ljudskoj mudrosti koja se protivi istinskoj Božijoj mudrosti. Ovde jasno kaže da se ta filozofija temelji na ljudskom predanju i učenju o silama ovoga sveta, a ne na Hristu! Iz tog razloga je filozofija opasna stvar i trebamo paziti da nas neko ne zarobi ljubavlju prema nekoj mudrosti koja se temelji na ljudskim predanjima, a ne na Hristovoj nauci!

Dalje kaže da u Hristu prebiva sva punina božanstva telesno (stih 9). Šta to znači? To znači da je u ljudskom telu čoveka Isusa Hrista prebivala i prebiva punina sâmog Boga. Dakle, Isus nije bio samo slika nevidljivog Boga, kako kaže u Jovanu 1. Istina je da je Isus došao da objavi nevidljivog Boga, ali Isus je bio više od sâme Božije objave! U Kol.1:15 kaže da je Isus slika nevidljivog Boga, Prvenac, vladar nad svim stvorenjem! Međutim, On je više od sâme slike, Prvenca ili Vladara! U Jevr.3:1 kaže da je Isus Apostol i Prvosveštenik vere, odnosno Poslanik i Vladika! U svim ovim stihovima vidimo razne titule Gospoda Isusa. Međutim, Isus je veći i viši od svih tih titula. On je sâm Božiji Sin! U Njemu je Božija punina!

Sve Božije osobine bile su u potpunosti sadržane u životu čoveka Isusa Hrista. Nije postojala nijedna crtica Božijeg karaktera koja je nedostajala, ili bila nesavršeno prikazana u životu Isusa Hrista. Zato ovde kaže da u Njemu prebiva sva punina božanstva telesno! Dakle, Isus je bio sâm Bog u telu! On je bio u potpunosti Bog i u potpunosti čovek!

…A vi ste primili ispunjenje u Njemu koji je Glava nad svakim glavarstvom i vlasti.“ (stih 10). Kako ovo razumeti? Ovo je toliko predivno i fascinirajuće! Biblija kaže da smo mi primili ispunjenje u Hristu. U Njemu, Isusu, koji je pun Boga i u kome nema nijedan nedostatak Božijeg karaktera, mi smo primili isto to ispunjenje! Ja to razumem na sledeći način. U Isusu Hristu, mi smo ispunjeni Bogom Ocem, Bogom Sinom i Bogom Svetim Duhom! Biblija vrlo jasno kaže da smo primili Hrista u svoje srce i da On živi u našem srcu (Jovan 1:12). Takođe, Bog Otac živi u našem srcu. Ef.4:6 kaže da je jedan Bog i Otac svih koji je nad svima i kroz sve i u svima nama! Duh Sveti je takođe u nama! (2.Tim.1:14).

Primetimo jednu zanimljivu stvar. Stih 10 nije zapovest, već jedna obaveštajna rečenica! Tu ne kaže da treba da budemo ispunjeni u Hristu, kao što negde na primer kaže da treba da se ispunjavamo Duhom. Ovde samo kaže kao činjenicu, da smo primili ispunjenje u Hristu! To je nešto što se već desilo. Sada se postavlja pitanje, da li je svaka crta Božijeg karaktera zaista prisutna i vidljiva u našem praktičnom životu? Kada kaže da smo primili ispunjenje u Hristu, da li to znači da i u našem životu više ne postoji nikakav nedostatak crte Božijeg karaktera ili prostor za duhovni rast i napredovanje? Svako ko je iskren će reći da to nije istina! Mi nismo postali bogovi kada smo primili Hrista. U nama još uvek ima mnogo greha. Još uvek puno puta povredimo Gospoda i ožalostimo Svetog Duha.

Šta onda znači da smo primili ispunjenje u Hristu? Videćemo to naredni put.