Živite u Hristu (1)

Milenko Isakov
„Budući da ste prihvatili Hrista Isusa,
živite u Njemu, ukorenjeni i nazidani na Njemu i učvršćeni u veri,
kako ste poučeni, obilno zahvaljujući.”

(Kološanima 2:6)

Biblija kaže da je Bog nama koji smo prihvatili Isusa Hrista dao pravo da postanemo Njegova deca (Jovan 1:12). Bog je poslao Jovana Krstitelja, kao preteču Isusa Hrista. On je došao da svedoči za svetlost (Isusa), da svi u Njega poveruju. Taj obećani Mesija o kome su govorili starozavetni proroci i o kome su predskazivali i prorokovali, pojavio se! Došla je Svetlost koja obasjava svakog čoveka na svetu! Na svet je došao Onaj čijim posredstvom je nastao svet. Međutim, svet Ga nije prepoznao! Ne samo svet, nego i mnogi vernici! Nisu ga prepoznali fariseji, glavari sveštenički i književnici. Nisu Ga prepoznali oni koji su pažljivo studirali i proučavali starozavetne spise. Čudesno je da Ga nisu prepoznali oni koji su iz subote u subotu čitali, slušali i govorili o dolazećem Mesiji (Dela 13:27-32). I ne samo da Ga nisu prepoznali, nego su bili sposobni da nesvesno izvrše mnoga negativna proročanstva vezana za Hristovu osudu na smrt i raspeće. Bojim se da danas mnogima isto to može da se desi. Možda iz nedelje u nedelju dolaziš na čitanje, slušanje i proučavanje Reči Božije, ali istine Pisma nemaju stvarni uticaj na tvoj svakodnevni život. Dakle, slušati, čitati i govoriti o Isusu u isto vreme ne garantuje da poznaješ i prepoznaješ Isusa u okolnostima i događajima svog života! Vidimo jasno da se upravo to dogodilo mnogim Jevrejima koji su bili Isusovi savremenici.

Znači, Isus je došao Jevrejima koji su Ga odbacili, ali je onima koji su Ga prihvatili dao pravo da postanu deca Božija. Onima koji veruju u Njegovo ime i koji nisu rođeni od krvi, želje tela ili volje muža, već ih je Bog rodio! To je predivna istina! Ako si prihvatio Isusa Hrista i poverovao u Njegovo ime, tebe je Bog rodio i dobio si pravo da postaneš Njegovo dete!

Mnogi misle da je prihvatanje Isusa Hrista kao Gospoda kraj i cilj hrišćanskog života. Međutim, to je upravo početak! Prihvatiti Isusa kao Gospoda znači prihvatiti Njegovo gospodarstvo nad tvojim životom, a ne prihvatiti Nekoga ko ti samo oprosti grehe i daruje život večni. Isus ima vlast i pravo da vlada i gospodari tvojim životom. Mi Ga nismo prihvatili samo da bismo primili milost, oproštenje, večni život i blagodat Božiju, već i da bismo dozvolili Njemu da upravlja i vlada našim životima. Mi nismo više vlasnici svog života, nismo oni koji odlučuju o svom životu, već je On preuzeo kormilo našeg životnog puta! To znači prihvatiti Isusa Hrista kao svog Gospoda!

Uvodni stih kaže da treba da živimo u Hristu, budući da smo Ga prihvatili! Zašto apostol ima potrebu da to kaže? Kao da se čini da su mnogi spremni da prihvate Gospoda kao Darodavca, ali ne kao i Gospodara njihovog života! Mnogi su spremni da Ga „prihvate“, ali ne i da žive u Njemu! Oni žele da nastave život po svojim željama. Međutim, Isus želi da budemo Njegove loze koje On očišća da bismo više roda donosili. Dakle, Božija volja je da ostajemo u Hristu, nakon što smo Ga prihvatili!

Šta znači živeti u Hristu i ostajati u Njemu? To znači živeti tako da sve više napredujemo ugađajući Bogu (1.Sol.4:1). Glavna životna ambicija hrišćana treba da bude upravo to! Da li je to strast tvog života, brate i sestro? „Bože, ja žarko želim da znam šta je Tebi ugodno i želim sve više da napredujem u tome da činim ono što Tebe zadovoljava i raduje!“ To znači da imaš ljubavni odnos sa Bogom!

Ako si u braku i samo formalno činiš stvari koje će zadovoljiti tvog supružnika, ti nemaš stvarnu ljubav prema njemu! Međutim, ako radiš dela sa iskrenom željom da obraduješ svog supružnika, onda znači da imaš ljubavni odnos sa njim i to je upravo ono što Gospod želi da imamo sa Njim!

Dakle, ne samo prihvatiti Hrista, nego živeti u Njemu – živeti tako da se sve više napreduje u ugađanju Bogu! Sledeći put ćemo razmotriti drugi deo uvodnog stiha.