Poštovati sve ljude

Milenko Isakov

Poštujte svakoga. Braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte”
(1.Petrova 2:17)

Živimo u vremenu kada vlada veliko nepoštovanje među ljudima. Ne samo među ljudima ovog sveta, nego i među hrišćanima međusobno. Vreme u kome živimo otvara put za dolazak antihrista, o čemu Biblija govori. Pre drugog dolaska Isusa Hrista pokazaće se čovek bezakonja, antihrist, koji će se uzvisiti iznad svega što ljudi nazivaju bogom. On će se podići iznad svakog objekta poštovanja ili obožavanja (2.Sol.2:4). Na kraju će sesti u Božijoj crkvi kao bog, pokazujući sebe da je bog, želeći da samo on bude objekat poštovanja i obožavanja! U Knjizi proroka Danila takođe čitamo o toj istoj ličnosti koja će se toliko uzvisiti da će govoriti čudne i teške hule protiv Boga nad bogovima (11:36).

Kao što je Gospod Isus Hrist bio utelovljenje živog Boga na zemlji, tako će Antihrist biti utelovljenje Sotone. U Isusu je živela sva punina božanstva u telu (Kol.2:9), a u Antihristu će živeti sva punina đavolstva u telu! Isus je bio savršen uzor poštovanja prema Bogu i ljudima, a u Antihristu će biti punina nepoštovanja prema Bogu i ljudima.

Trend vremena u kome živimo uvek ima tendenciju da se uvlači u Crkvu. Nažalost, često se dešava da trend sveta postepeno postane trend ‘hrišćanstva’. U skladu sa tim, kada vidimo te tri karakteristike Antihrista i pogledamo današnje hrišćanstvo, možemo uočiti mnoge sličnosti. Najpre, uzvisivanje ili ponos. Zatim, zao, nekontrolisan jezik, i treće, nepoštovanje prema svakome i svemu gde ne postoji lična korist!

Biblija govori da se Božiji gnjev otkriva na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji su zamenili istinu Božiju za laž, a kao rezultat toga poštuju i služe stvorenju više nego Tvorcu koji je zauvek blagosloven. Amin! (Rimlj.1:18-23). To vidimo u današnjem ‘hrišćanstvu’. Lažan način iskazivanja poštovanja prema Bogu jeste kada se uzdiže i uzvisuje stvorenje iznad Tvorca! Kada je Marija, Isusova zemaljska majka, uzdignuta na nivo božanstva i posrednika, onda je istina Božija da postoji samo jedan posrednik (1.Tim.2:5) zamenjena lažju! Ako su pobožni ljudi iz prošlosti uzdignuti na nivo svetaca kojima se današnji hrišćani mole, slave njihove slave i čijim posredstvom traže i misle da primaju nešto od Boga, tada je opet istina Božija zamenjena lažju, jer se više odaje čast stvorenju nego Stvoritelju!

Iz tih razloga želimo da razmišljamo o pitanju šta znači zaista poštovati Boga i ljude. To je nešto što se gubi u današnjoj generaciji. Koji su stariji znaju koliko više poštovanja je bilo prema starijim osobama, samo pre pedest godina. Omladina je mnogo više imala poštovanja za starije ljude nego što je to danas slučaj. Nepoštovanje prema Bogu je uvek uzrok nedostatka međusobnog poštavanja ljudi.

Dakle, Gospod Isus Hrist je bio utelovljenje tog istinskog, pravog poštovanja prema Bogu! On je rekao Jevrejima da poštuje svog Oca, nebeskog Boga (Jovan 8:48). Iz primera Njegovog života videćemo šta znači poštovati Boga. Međutim, pre nego što počnemo to da razgledamo, želim da najpre podvučemo da poštovanje prema Bogu nije istinsko ako ne uključuje poštovanje prema Njegovom Sinu, Isusu Hristu! Možda vidite mnoge ljude koji se trude da poštuju boga, boga njihove zamisli i mašte. Oni se klanjaju tom bogu! Trude se da ga istinski poštuju, međutim, ne priznaju Božijeg Sina! Ipak, Isus kaže da ko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga je poslao (Jovan 5:23). Dakle, stvarno poštovanje prema Bogu je nepostojeće, ukoliko ne podrazumeva priznavanje i poštovanje Mesije, Isusa Hrista, Božijeg Sina. Čak, Jovan kaže da ko se odriče Sina, nema ni Oca! (1.Jov.2:23). Dragi prijatelju, nikada nećeš istinski poštovati Boga, ako ne poštuješ Isusa Hrista, sina Božijeg!

Isus je zaista bio uzor poštovanja Boga! On je rekao da poštuje svog Oca i On je zaista u svom praktičnom životu to pokazao. Čitajući o tome kako je Isus živeo možemo da vidimo i saznamo kako izgleda pravo poštovanje prema Bogu i ljudima!

Naredne sedmice videćemo kako je Isus iskazivao poštovanje prema Bogu i ljudima u svom zemaljskom životu!

Nebeski Oče, hvala Ti za blagoslovenu Reč koja nas vodi u svaku istinu i život koji pobeđuje đavolje laži, ponos, zao jezik i nepoštovanje drugih! Amin.