Obeležja Svetog Duha u nama – 2

Milenko Isakov

On (Duh Sveti) će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam.” (Jovan 16:14)

Poslednje dve sedmice razmišljamo o obeležjima Svetog Duha u nama. U prvoj poruci smo videli da nam Sveti Duh daje svesnost da smo voljeni. Biblija kaže da se ljubav Božija izlila u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat (Rimlj.5:5). To znači da istinsku spoznaju o Božijoj ljubavi prema nama ne možemo dobiti nikako osim Duhom Svetim. Prošle sedmice smo videli da je Duh Sveti taj koji nas presvedočava na greh. Isus je rekao da će Sveti Duh pokarati, odnosno, presvedočiti svet za greh, pravdu i sud (Jovan 16:8). Sveti Duh nam pokazuje oblasti života u kojima ne odražavamo Božiju slavu i karakter.

Danas ćemo pogledati još jedno obeležje Svetog Duha u nama, a to je da Sveti Duh proslavlja Isusa u nama. Vidite, u današnjem hrišćanstvu se mnogo stavlja akcenat na duhovne darove koje, razume se, razdeljuje Sveti Duh. Mnogi su primili darove Svetog Duha. Neko je dobio dar govorenja u jezicima, neko dar prorokovanja, neko da čini čuda, neko dar isceljivanja, neko ima dar vere itd., kao što se spominje u 1.Kor.12.7-11. Međutim, veliki broj vernika umisli da su te darove primili da bi promovisali sebe i svoje službu, i da bi oni, kao Božije sluge i kao oni koji su primili te darove bili istaknuti!

Ipak, iz uvodnog stiha jasno vidimo šta je glavna služba i obeležje Svetog Duha u nama. Duh Sveti u nama proslavlja Isusa! Duh Sveti ne proslavlja nas, kao osobe ili kao Njegove sluge. Duh Sveti nam otkriva Isusovu slavu i želi Njega da uzdigne i proslavi kroz nas i u nama! Dakle, najsigurniji dokaz da Sveti Duh deluje u našem životu jeste da u nama postoji duh proslavljanja Isusa. Duh Sveti čezne da proslavi Hrista! Duh Sveti čezne da uzdiže Hrista! Sećamo se kako je Jovan Krstitelj rekao: „On treba da raste, a ja da se umanjujem.“ (Jovan 3:30). To mora biti stav svakog Božijeg sluge koji je ispunjen Svetim Duhom. Naša žudnja nije da budemo viđeni, primećeni i proslavljeni, nego da Gospod Isus Hrist bude viđen, primećen i proslavljen! „Ne nama Gospode, ne nama, nego imenu svom daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj“ (Psalam 115:1).

Završiću sa citiranjem teksta iz knjige „Sa Hristom u školi molitve“. „Ono što treba da se molimo u ime Hristovo, da tražimo da bismo primili i da bi naša radost bila potpuna, to je krštenje Svetim Duhom. Ovo je više nego Duh Božiji u starom zavetu. To je više od Duha obraćenja i preporoda koji su učenici imali pre Pedesetnice. To je više od Duha sa merom Njegovog uticaja i delovanja. To je Sveti Duh, Duh proslavljenog Isusa u Njegovoj veličanstvenoj sili, koji dolazi na nas kao Duh Isusa, otkrivajući nam iznutra Oca i Sina. (Jovan 14:16-23). Kada Duh nije samo Duh našeg vremena molitve, nego celog života i hodanja, kada ovaj Duh proslavi Isusa u nama otkrivajući nam kompletnost Njegovog dela, čineći nas potpuno jednim sa Njim i sličnim Njemu, onda se možemo moliti u Njegovo ime zato što smo zaista jedno sa Njim. Onda imamo direktan pristup Ocu o kome Isus kaže: „Ne kažem vam da ću ja moliti Oca za vas“. O, treba da razumemo i verujemo da je potreba Božijih verujućih ljudi da budu ispunjenim ovim Duhom Proslavljenog. Tada ćemo shvatiti šta znači sa svakom molitvom i molenjem molite se Bogu Duhom bezprestanka’, i šta znači moliti se u Duhu Svetom, držeći sebe u ljubavi Božijoj’. U taj dan ćete tražiti u moje Ime.

I dakle još jednom dolazi lekcija: šta će naša molitva postići zavisi od toga šta smo mi i kakav je naš život. Živeti u Imenu Hristovom je tajna moljenja u Ime Hristovo, život u Duhu doprinosi moljenju u Duhu. Ostajanje u Hristu nam daje pravo i silu da tražimo šta želimo, stepen ostajanja u Njemu je tačna mera sile u molitvi. Duh koji prebiva u nama je taj koji se moli, ne uvek u rečima i mislima, nego u disanju i dublje od iskaza. Upravo koliko je Hristovog Duha u nama toliko je i stvarna molitva. Naši životi, o neka naši životi budu puni Hrista, i puni Njegovog Duha, i predivna neograničena obećanja u vezi naših molitvi više neće izgledati strano. „Do sada niste ništa tražili u moje ime. Tražite i primićete da radost vaša bude potpuna. U taj dan ćete tražiti u moje ime. Zaista, zaista vam kažem, šta god zatražite od Oca u moje ime, daće vam.“ Amin!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: