Ne biti pristrasan

Milenko Isakov
…ako li gledate ko je ko, greh činite…“
(Jakov 2:9)

Svakom Božijem stvorenju je data važna svrha i smisao. Međutim, iako sunce, mesec, zvezde, biljni i životinjski svet dokazuju Božije veličanstvo, sva ta stvorenja ne mogu da nam objasne Božiji karatker. Jedino je čovek taj koji je stvoren prema Božijem obličju (1.Mojs.1:27). Bog je želeo da čovek svojim ponašanjem i karakterom odslikava Njegovu prirodu. I ti si, dragi prijatelju, pozvan da svojim životom i ponašanjem odslikavaš Božiju slavu.

Jedna karakteristika Božijeg karaktera jeste njegova nepristrasnost. Bog ne gleda ko je ko. Pošto smo pozvani da budemo slični Bogu, to znači da i mi ne treba da gledamo ko je ko. Postoji više stihova u Svetom Pismu koji govore da nije Božija volja da budemo pristrasni. Pristrasnost je veoma prisutna u životima mnogih ljudi. Ako smo preispitivali naš život, znamo da smo i mi mnogo, mnogo puta bili pristrasni.

Na koji način se manifestuje pristrasnost u životima ljudi? Pristrasnost se ogleda u tome da određenu osobu volimo više od druge i da smo zbog toga naklonjeni da joj često „progledamo kroz prste“. Zanemarujemo neke loše stvari koje je ona uradila, dok smo sa druge strane spremni da drugu osobu koja je učinila istu tu stvar osudimo i prezremo. To je pristrasnost! Ta osobina je naročita očigledna prilikom suđenja. Vi znate da ljudi često rešavaju međusobne sporove na zemaljskim sudovima. Sudije su ljudi koji često nepravedno presuđuju. Zbog svoje pristrasnosti sudija može jednu osobu pomilovati, a drugu osuditi. Međutim, Bog mrzi pristranost i On želi da nas oslobodi od te loše osobine.

Jakov piše: „Braćo moja, u veru Gospoda našega slavnoga Isusa Hrista ne gledajte ko je ko“ (Jakov 2:1). Drugim rečima, nemojte držati svoju veru u Hrista sa stavom ličnog favorizma. Favorizam se ogleda u tome da određenu osobu smatramo svojim ljubimcem. Favorizovati neku osobu znači imati posebnu privlačnost prema njoj i tretirati je na posebno pažljiv način. Božija volja nije da to činimo! Bog želi da izvršujemo carski zakon „ljubi bližnjega kao samoga sebe“ (Jakov 2:8). To znači voleti sve ljude kao sebe. To znači da ne postoje određeni ljubimci koje voliš više u odnosu na ostale.

Bog ne gleda ko je ko! Sve što Bog radi, radi potpuno pravedno, bez trunke pristrasnosti. Bog nema ljubimce. On tretira sve ljude jednako u smislu svoje bezuslovne ljubavi prema njima. Naravno, Bog se posebno raduje onim ljudima koji Mu uzvraćaju svoju ljubav. On posebno poštuje one koji Njega poštuju (1.Sam.2:30). Međutim, Gospod Bog naš, Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strašni, ne gleda ko je ko, niti prima poklona (5.Mojs.10:17). Vi znate kako su ljudi koji imaju visoke položaje u društvu veoma pristrasni prema osobama koje im ponude poklon ili mito. Sudije, doktori i službenici na poseban način tretiraju ljude od kojih imaju neku materijalnu ili duševnu korist. Sa druge strane, Bog ne prima poklone! Boga niko ne može da podmiti. Ne postoji poklon koji možeš dati Bogu da bi time postao Njegov ljubimac. Bog je apsolutno pravedan Bog koji ne poseduje ni atom pristrasnosti!

Mojsije je dao sledeći savet sudijama u Izrailju: „Ne gledajte ko je ko na sudu, saslušajte i maloga i velikoga, ne bojte se nikoga, jer je sud Božiji…“(5.Mojs.1:17). Ljudi po različitoj osnovi klasifikuju druge ljude. Neki to čine po osnovu nacionalnosti, boji kože, obrazovanju, finansijama, kulturi, profesiji, verskom opredeljenju… Jakov čak navodi primer kako su religiozni ljudi spremni da izvrše selekciju ljudi prema načinu njihovog odevanja. On kaže: „U vašu crkvu je došao čovek u svetloj haljini i sa zlatnim prstenom i vi ste ga srdačno primili, a došao je i siromašan čovek u prljavoj haljini i vi ste ga prezreli“ (Jakov 2:2,3).

Pristrasnost je veoma užljebljena u grešnoj ljudskoj prirodi! Neki religiozni ljudi klasifikuju ljude po denominacijskom osnovu. Razdeljuju ih po verskom i denominacijskom opredeljenju. Apostol Petar je takođe kao ortodoksni Jevrej smatrao da mu ne priliči da se druži i dolazi „tuđinima“, ali Bog ga je razuverio u tome. Kada je bio u Kornelijevom domu, Bog mu je pokazao da nijednog čoveka ne zove poganim ili nečistim (Dela 10:28). Petar je došao do spoznaje da Bog ne gleda ko je ko, nego da Mu je mio svaki čovek koji Ga se boji i tvori pravdu, bez obzira kojem narodu pripada (Dela 10:34,35).

Dragi brate i sestro, da li i ti veruješ da u svakoj naciji (i denominaciji) ko se boji Boga i tvori pravdu, mio je Bogu? Iako ljudi klasifikuju druge ljude po mnogo čemu, Bog razdeljuje ljude samo u dve klase: oni koji su spašeni i oprani u krvi Hristovoj, i oni koji su još u carstvu tame i u oblasti Sotone.

U Jovanu 7:24 Isus je rekao Farisejima: „Ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite.“ Drugim rečima, gledajte „iza scene“ da biste pravilno rasudili. Nemojte šturo posmatrati sve događaje. Nemojte posmatrati događaje okorelo zakonski! Probajte da pogledate „iza scene“. Pogledajte pozadinu života te osobe i okolnosti u kojima je odrastao. Tek tada donesite pravilan i pravedan sud.

Pristrasnost je vrlo delikatna tema. Ako je posmatramo iz drugačijeg ugla, u određenom smislu možemo zaključiti da nam Božija reč nalaže da budemo naizgled pristrasni. Gal.6:10 kaže da činimo dobro svakome, a osobito onima koji su s nama u veri, što znači da poseban prioritet treba da damo onima koji su sa nama u veri. To praktično znači da u određenom smislu treba da budemo pristrasni prema vernima. Takvu vrstu „pristrasnosti“ Bog podržava!

Navešću još jedan primer. Čini se da je nemoguće da osoba stupi u brak ako nije na neki način pristrasna. Ako bi sve bližnje jednako tretirali, nikada ne bi bili posebno privučeni jednoj osobi. Isto tako, znamo da je Božija volja da imamo poseban odnos samo sa jednom osobom u životu. Dakle, samo jednoj osobi možemo dati nešto što niko drugi ne može dobiti. To možda izgleda kao pristrasnost, ali znamo da je to Božija volja.

Božije reči su u savršenom skladu. Ne postoji sukob. Bog ne gleda ko je ko. Odbacimo sve predrasude. Nemojmo biti poljuljani spoljašnjim izgledom situacije. Ne opterećujmo se mišljenjima drugih ljudi. Nemojmo gledati ko je ko. Volimo sve ljude!

Hvala Ti nebeski Oče što je Tvoja bezuslovna ljubav apsolutna jednako dostupna svima nama. Pomozi nam da ne bismo bili pristrasni. Nauči nas da poštujemo svakoga. Pomozi nam da ne gledamo ko je ko. Ispuni nas Svetim Duhom da bi se Hristov život manifestovao u našem smrtnom telu! Amin.