Bogom podržan propovednik (2)

Milenko Isakov

Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše,
i dahom usta Njegovih sva vojska njihova.“
(Psalam 33:6)

Prošle sedmice smo započeli sa ovom temom i videli smo da postoje određeni uslovi koje propovednik Božije Reči treba da ispuni kako bi od Boga bio podržan. Već smo spomenuli da je prvi i glavni uslov da propovednik voli Boga i Njegovu Reč. Voleti Božiju Reč znači davati joj kvalitetno vreme. To smo rekli prošli put, a u ovoj poruci ćemo se posebno fokusirati na prvi od dva aspekta ljubavi prema Božijoj Reči:

a) svesnost propovednika da je Božija Reč silna i moćna

b) potreba da propovednik prione uz Reč

Šta suštinski podrazumeva ljubav prema Božijoj Reči? Najpre, našu potpunu svesnost da je Božija Reč iznad svega i da je ona ustvari osoba Gospoda Isusa Hrista. „U početku beše Reč, i Reč beše u Boga i Bog beše Reč! Sve je kroz Nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo…I Reč postade telo…“ (Jovan 1:1,3). Ta večna Reč se utelovila u obličje našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista.

Takođe, Psalam 33:6 kaže: „Nebesa su Rečju Gospodnjom načinjena i sve mnoštvo na njima dahom usta Njegovih.“ Nebo i svi duhovni stanovnici neba, uključujući anđele, arhanđele, heruvime, serafime, 24 starešine, četiri živa bića itd… stvoreni su Božijom Rečju. Dakle, Bog je rekao Reč, i sve to je bilo stvoreno. E sada, mi propovednici imamo zaduženje da prenosimo tu Reč i da predstavimo ljudima silu i moć te Reči! Mi propovednici trebamo dostojno predstaviti Boga i silu Njegove Reči našim propovedanjem.

Takođe, u 2.Petrovoj 3:3-7 kaže da sve što je stvoreno na zemlji je takođe stvoreno Rečju Božijom. Zemlja je nastala Rečju Božijom. Ona se održava Rečju Božijom i ona se čuva Rečju Božijom za dan suda!

Psalam 119:89 – „Tvoja Reč, Gospode, čvrsto stoji na nebesima, tvoja vernost kroz sva pokolenja!“ Ako postoji nešto što je čvrsto i neprolazno, to je Reč Božija. Ako postoji nešto što je nedodirljivo i protiv čega ne možeš da se boriš, to je Božija Reč! Ako je Bog nešto izgovorio, protiv toga nema borbe, to je neopozivo! Isus je rekao da će i nebo i zemlja proći, ali da Njegove Reči neće proći! Ako postoji nešto što nema ograničenje, to je Reč Božija. U stihu 96 istog tog Psalma kaže: „Svakom savršenstvu vidim granicu, ali tvoje zapovesti nemaju međe.“ David kaže da Reč Božija nema ograničenje! Ne možemo mi kazati Bogu da nije u pravu kada je nešto rekao. Sve što na zemlji izgleda fenomenalno i gotovo savršeno ipak ima neki svoj domen, okvir i kraj, ali Reč Božija je neograničena! Ona je savršena!

Dakle, voleti Boga i Njegovu Reč najpre podrazumeva našu svesnost sile Božije Reči i potrebu da sa velikom ozbiljnošću shvatimo da svojim propovedanjem trebamo dostojno predstaviti ljudima silu i moć Reči Božije!

Naredni put ćemo videti drugi aspekt ljubavi prema Božijoj Reči, odnosno šta znači prionuti uz Božiju Reč!

Gospode, Tvoja Reč je moćna i silna! Mi smo nesposobni da je dostojno predstavimo drugima, ako nas ti ne pomažeš Svetim Duhom. Ispuni Duhom Svetim sve propovednike koje obznanjuju Tvoju Reč drugima! Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: