Sila Božije prisutnosti

Milenko Isakov
„A kad sutradan rano ustaše,
gle, opet Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim,
a glava Dagonu i obe ruke odsečene bijahu na pragu…”
(1.Samuilova 5:4)

Kada je Samuilo kao dečak služio Gospodu pred sveštenikom Ilijem, Bog mu se javio. Samuilo je dobio strašnu objavu Božije osude Ilijevog doma zbog nevaljalstva njegovih sinova, kao i nemogućnost da se propast njegovog doma spreči ikakvom žrtvom ili prinosom (1.Sam.3:13,14). Tako je zbog odpadništva i greha Bog dozvolio da dođu Filisteji i razbiju Izrailjski narod. U žestokom boju poginulo je trideset hiljada Izrailjaca među kojima su bila oba Ilijeva sina, a kovčeg Božiji je bio otet. Kada je glasnik došao da objavi te vesti, Ilije je pao sa stolice, slomio vrat i umro. Ilijeva snaha (žena njegovog sina Finesa) bila je trudna i čuvši te reči rodila je dete kome je dala ime Ihavod koje je značilo da je otišla slava od Izrailja (1.Sam.4:21). Finesova žena je znala da je otišla slava od Izrailja zato što je kovčeg zaveta bio otet.

Želeo bih da sada razmišljamo o ulozi i značaju tog kovčega. Poznato nam je da je Bog dao nalog Mojsiju da napravi šator od sastanka sa svom pratećom opremom. Bog je rekao Mojsiju da kaže narodu da sakupi potreban prilog da bi se načinila svetinja gde će On nastavati (2.Mojs.25:8). Kovčeg zaveta je bio načinjen od drveta sitima i bio je pokovan iznutra i od spolja čistim zlatom. Bog je zapovedio da se u njega stavi svedočanstvo, kamene ploče na kojima je Božijim prstom bio urezan zakon od deset zapovesti. Takođe, u kovčegu je bila Aronova palica koja se podmladila i zlatna posuda sa manom (Jevr.9:4). Imajući sve te činjenice u vidu, možemo zaključiti da je kovčeg zaveta predstavljao sâmo Božije prisustvo!

Kovčeg zaveta je ilustracija Božije prisutnosti! Bog je obećao da će se sastajati sa Mojsijem kod tog kovčega i da će mu govoriti sa zaklopca između dva heruvima (2.Mojs.25:22). Mojsije je tako ulazio u šator od sastanka da govori sa Bogom i čuo je Njegov glas koji mu je govorio sa zaklopca na kovčegu od svedočanstva (4.Mojs.7:89). Kada je Izrailjski narod putovao, kovčeg zaveta je išao ispred njih (4.Mojs.10:33, Isus Navin 3:6).

Međutim, sada je taj kovčeg bio otet. Filisteji su ga uzeli i odneli u svoj grad, u hram njihovog boga Dagona. Postavili su ga pored kipa njihovog boga, ali kada su sutradan ustali, videli su da Dagon leži na zemlji pred Božijim kovčegom. Ovde vidimo ilustraciju strahovite sile Božije prisutnosti.

Božija Reč kaže da su novozavetni vernici crkva Boga živoga, ili hram Svetog Duha. (1.Kor.3:16). To u isto vreme znači da oni koji nisu primili Gospoda Isusa Hrista jesu crkva ili hram tuđeg boga i raznih idola. Kada su Filisteji postavili Božiji kovčeg pored njihovog kipa, Dagon je pao ničice na zemlju. Isto tako, kada Božija prisutnost dođe u srce koje je hram tuđeg boga, ona će rušiti idole tog srca! Iz tog razloga, jedino srušeni idoli jesu istinski dokaz sile Božije prisutnosti u srcu čoveka.

Postoje hrišćani koji misle da prebivaju u Božijoj prisutnosti, ali još uvek idolarizuju novac, materijalne stvari, svoju službu, poziciju u društvu itd. Dragi brate i sestro, potrebno je da dođe kovčeg zaveta u tvoj hram srca i sruši tvoje “Dagone”! Potrebna ti je istinska Božija prisutnost koja će srušiti lažne bogove (idole) tvog života.

Međutim, mi vidimo da Filisteji nisu želeli da se odreknu svog idola. Iako je Dagon pao pred silom Božijeg kovčega, oni su ga ponovo podigli i postavili na svoje mesto. (1.Sam.5:3). Na isti način, mnogi hrišćani budu dotaknuti Božijom prisutnošću kroz čitanje Svetog Pisma ili neku pomazanu propoved i osete kako ih sila Božijeg prisustva nagoni da sruše određene idole njihovog života, ali posle nekog vremena oni opet uspostavljaju svoje voljene idole na njihova dotadašnja mesta.

Ipak, dokle god je Božija prisutnost u srcu čoveka, ona će rušiti te idole. Iako su Filisteji ponovo postavili Dagona na svoje mesto, sutradan su ga opet pronašli srušenog na zemlji, sa otsečenom glavom i rukama, kao što kaže uvodni stih. Božija prisutnost u ljudskom srcu ne dozvoljava opstanak raznih idola koje smo stekli u životu bez Boga. Ona ih ruši i uklanja.

Dakle, Bog daje čoveku izbor. Hoćemo li gajiti Božiju prisutnost u našem srcu i dozvoliti da ona tera i uklanja sve idole našeg života, ili ćemo ljubomorno čuvati naše “Dagone” i terati Božiju prisutnost iz naših srca? Filisteji su odlučili da sačuvaju svog Dagona i otpuste Božiji kovčeg!

Neka nam Bog pokloni svoju blagodat da ne napravimo takav izbor!

Pomozi nam Oče da cenimo prisutnost Tvog Duha u našim srcima i da Mu dozvoljavamo da ruši i uklanja sve idole našeg života. Nauči nas da mnogo više cenimo ljudske duše od materijalnih stvari i daj nam snagu da ljubimo naše bližnje kao same sebe. U Hristovo ime, amin.


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: