Poznavanje Oca i Isusa

Zac Poonen

U poslednjih nekoliko sedmica pokušavali smo da naglašavamo, radi novih početnika u crkvi i radi dece koja su odrasla u ovoj crkvi, neke stvari koje smo naučavali u ranim danima kada smo započeli našu crkvu, pre 39 godina. Postoji velika potreba da ponovo to naglašavamo, jer postoji generacija koja je odrasla i koja nije čula te stvari. Mi smo pogledali neke osnovne istine u prvom delu (pokajanje, vera, vodeno krštenje i krštenje Svetim Duhim), zatim smo govorili o opravdanju verom, o pripisanoj Hristovoj pravednosti koja će nam biti potrebna do poslednjeg dana našeg života na zemlji. Nikada nećeš dospeti u nebo svojom pravednošću. Potrebno je da se na tvoj račun pripiše Hristova pravednost i to se naziva opravdanje. Zatim smo govorili o dodeljenoj Hristovoj pravednosti što jeste nešto što napreduje, što Biblija naziva posvećenjem. Kada očišćamo sebe kao što je Hristos čist, tada sve više i više imamo udeo u Božijoj prirodi. Zato želim da podelim sa vama još nešto u nastavku toga.

Postoje reči koje se nalaze u novom zavetu koje nisam našao u starom zavetu. Govorili smo o blagodati. Novi zavet je takođe novozavetna reč. Još jedna takva reč jeste večni život. Primećujem da se mnoge te reči pogrešno razumeju. Puno ljudi ne zna šta je blagodat. Puno ljudi ne zna šta je novi zavet, šta je carstvo Božije, nebesko carstvo u poređenju sa zemaljskim carstvom. Stari zavet je bilo zemaljsko carstvo i Jovan Krstitelj je došao govoreći: „Pokajte se. Okrenite se od potrage za zemaljskim carstvom i tražite nebesko carstvo!“ To je pokajanje, ali mnogi hrišćani se nisu tako pokajali! Oni su se samo odrekli pušenja, kockanja, opijanja, plesanja, ali još uvek traže zemaljsko carstvo. Nisu se pokajali! Nisu se obratili da gledaju na nebeske stvari. U tom slučaju temelj je neispravan i to im predstavlja problem tokom celog života.

Večni život

Dakle, želim da govorim malo o večnom životu. Kada sam bio mlad hrišćanin, ljudi su mi pokazali samo jedan stih u vezi večnog života, a to je stih koji mnogi ljudi znaju. To je jedini stih koji sam i ja duže vreme znao. To je stih koji je i većini vas verovatno najviše poznat. Rimljanima 6:23 – „Dar Božiji je život večni.“ „Jer je plata za greh smrt, a dar Božiji je život večni.“ U suštini, ljudi su naučeni da idu tim putem. „Idite u Rim.3:23 i kažite svima da su svi zgrešili i izgubili slavu Božiju. Zatim idite u Rim.6:23 i kažite im da je plata za greh smrt, a dar Božiji je život večni. Primi ga i spašen si.“ Tako osoba umisli da je spašena i ode, a kasnije kada upadne u greh misli da se udaljava od Boga. Takva osoba nije ona koja se udaljava od Boga, jer nikada nije načinila korak prema Bogu u svom životu. Kako može da se udalji od Boga kada mu se nije ni približila? Nisu se uopšte ispravno obratili, jer ko god ih je doveo (oni kažu Hristu), vodio ih je samo do nekih stihova.

Mi smo ranije proučavali kada je đavo rekao Isusu: „Pisano je“, Isus je rekao: „Da, ali je takođe pisano.“ Danas je vrlo lako, ako znate engleski i imate englesku Bibliju i konkordanciju, možete pronaći sve stihove u vezi večnog života u novom zavetu. Biće vam potrebno pet minuta da ih pročitate. Da li ste nekada to učinili? Da li stavljaš na kocku svoju nadu u večnost oslanjajući se na reči čoveka, ili sâm čitaš Bibliju za sebe da bi pronašao gde se govori o večnom životu. Reći ću vam nešto. Sećajte se toga tokom celog vašeg života. Bog nikada ne nagrađuje lenje ljude ili žene. Ako si lenj i ako zastraniš, zaslužuješ to, jer Bog ti je dao Bibliju, a nikada se nisi potrudio da čitaš ono što piše. Potrudio si se da proučavaš istoriju i geografiju, hemiju i matematiku u školi i tvoji roditelji su te terali da radiš domaći zadatak, ali nikada te nisu terali da proučavaš Bibliju. Želeli su da imaš peticu iz matematike, a nema veze ako imaš dvojku iz Biblije. Nemoj biti takav! Bolje je da jedva prođeš iz matematike, a da imaš peticu iz Biblije. Dakle, želim da vas ohrabrim, braćo moja, da proučavate Pismo. Postoji samo jedna knjiga koju je Bog dao ovom svetu, a to nije knjiga matematike. To je Biblija. Sećajte se toga i proučavajte je. Vrlo je lako! Ako si nepismen, onda imaš izgovor. Kaži: „Gospode, ne znam da čitam i pišem.“ Međutim, mi imamo starešinu u jednoj crkvi koji ne zna da čita i piše, a još uvek čita Bibliju svaki dan. Znate kako? Neko mu je prebacio Bibliju na mobilni telefon i on, kao tihi čas sa telefonom, sluša audio Bibliju svaki dan. I on je starešina koji propoveda svake nedelje iz onoga što čuje. Pitam se koliko nas bi to radilo. Koliko je posvećena ta osoba da proučava reč koju ne može ni da čita, ni da piše! Da, na dan suda Bog će dovesti takve ljude pred tebe i reći: „Ti si znao da čitaš i pišeš, a ovde je osoba koja nije znala da čita i piše. Da li si učinio samo 10% od onoga što je on učinio?“ Draga braćo i sestre, dozvolite mi da vam kažem da razlog što ne razumemo Božije puteve jeste što ne čitamo Njegovu knjigu. Dakle, dozvolite mi da podelim sa vama nešto o večnom životu.

Koliko vas zna ovaj stih? Pretpostavimo da vas neko pita: „Kako mogu da dobijem večni život?“ Da li bi citirao ovaj stih (iz novog, a ne iz starog zaveta), Rimljanima 2? Ne mislim da bi iko od vas citirao ovaj stih toj osobi, jer to nije baš popularan stih. Rim.2:6 – „Bog će dati svakome po delima njegovim.“ U redu, Bog će vratiti svakome po njegovim delima. „Onima koji su strpljenjem (to znači konstantnim napornim trudom) činili dobro, a činili su dobro ne da bi dobili pohvalu od ljudi, nego pošto su tražili slavu, čast i neraspadljivost, Bog će im dati život večni!“ Da li ste ikada pročitali taj stih koji govori kako dobiti večni život? Strpljivim, kontinualnim činjenjem dobrih dela, što znači, dobiti Božije odobravanje, a to činiti ne da bi dobili neku pohvalu od ljudi, nego tražeći večnu slavu i čast od Boga i neraspadljiv, neuništiv život. Bog takvima daje večni život! Pitam se da li je iko od vas ikada čuo od nekog propovednika da pokazuje ovaj stih. Čisto da vam spomenem, Rimljnima 2 se nalazi pre Rimljanima 6. Kako ste propustili taj stih?

U redu, pokazaću vam još jedan stih. Rimljanima 6. I taj je toliko blizu stiha 23 da niste mogli da ga propustite. Prethodni stih, stih 22. Ovde ima nekoliko koraka: slobodni ste od greha (Rim.6:22), postali ste sluge Božije i iz toga imate iskustvo ploda koji je posvećenje, a konačan kraj je večni život. Šta ćemo sa tim stihom? Tada kaže dalje, da čak i večni život jeste dar Božiji i ne možeš sebi pripisati nikakvu zaslugu. Dakle, ako uzmeš stih 23 zasebno, dobiješ potpuno pogrešnu ideju. Zato većina hrišćana ima pogrešne ideje. Iz tog razloga su njihovi životi toliko površni i poraženi, jer ne čitaju celo Pismo. „Pisano je“, a ja kažem: „Takođe je pisano.“ Pisano je da je večni život dar Božiji, ali je takođe pisano u prethodnom stihu da tome prethodi sloboda od greha, da postaneš sluga Božiji i iz toga imaš iskustvo ploda koji je posvećenje, a konačan kraj večni život, što se slaže sa onim što smo čitali u Rim.2:7 – „Onima koji su strpljenjem činili dobro i tražili slavu i čast i neraspadljivost, večni život!“ Ti kažeš: „Mislio sam da je spasenje besplatno!“ Naravno, ali ja ne pričam o spasenju, nego o večnom životu! Vi koji mislite da je plavo zeleno i žuto crveno, ne mogu vam pomoći, ali to su sve različite boje koje zajedno čine belu boju. Duga sadrži sedam različitih boja koje zajedno sačinjavaju belu boju, ali tu ima više različitih boja. Dakle, pošto sam vas dovoljno zabunio, možete više pažnje obratiti na Božiju Reč. To su reči iz Pisma. Božija reč je jednostavna, ali treba da je prihvatimo tačno kako kaže!

U redu, šta je večni život? Sada smo ovde videli kako da ga dobijemo. Hajde da se zapitamo šta je večni život. Jovan 17:3, ne bi mogli dobiti bolju definiciju od one koju je sâm Isus dao. „A ovo je večni život…“ da živite zauvek? Ne. Ljudi koji odu u pakao žive zauvek. Da, oni su tamo dok se vatra ne gasi i crv ne umire. Živeti zauvek nije večni život. Isus je rekao: „Ovo je život večni, da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga“, i ako vidite kontekst toga „kao Oca“, jer rekao u stihu 6 „Ja sam pokazao ime Tvoje onima koje si mi dao.“ Tu govori o svojih dvanaest učenika, od kojih je jedan otpao. „Ovima jedanaest ljudi pokazao sam Tvoje ime.“ Da li znate koje je to ime? To nije Jehova. Ono je bilo u starom zavetu i oni su to već znali. To ime je „Otac.“ To nisu znali! Znate, kada je Bog rekao Mojsiju: „Idi u Egipat“, Mojsije je rekao: „Ako me pitaju: ko te je poslao?“ On je rekao: „Ja sam onaj koji jesam“ (2.Mojs.3). Kasnije se otkrio kao Jehova, ili Jahve, ne znamo koji izgovor tog imena je pravilan. To nema veze, nije potrebno da otrkijem pravi izgovor tog imena jer Ga ne poznajem kao Jehovu. Ja Ga ne poznajem kao onog koje jeste, jer nisam Jevrej. Ja ne pevam pesme Jehovi, kao mnogi hrišćani, „Vodi me, o veliki Jehova!“ To je dobra pesma za Jevreje. Ja pevam „Vodi me, o moj nebeski Oče“, jer nisam Jevrej. Da li znate koliko pesama pevamo bez razmišljanja, zato što ne govorimo Bogu, nego jednostavno uživamo u pevanju, baš kao što svi mladi uživaju u rok muzici? Tako mnogi hrišćani pevaju. Oni uopšte ne razmišljaju o tome šta pevaju i kome pevaju. „Nebeski Oče, pokazao sam im Tvoje ime.“ Zato je Isus rekao svojim učenicima: „Kada se molite, ne molite se kao oni u starom zavetu, nego se molite: Oče naš koji si na nebesima.“

Mnogo godina nakon što sam bio nanovo rođen, nisam se molio Ocu kao što mi je Isus zapovedio da činim, jer se ni svi ljudi oko mene nisu molili Ocu u crkvi. Znate, kada ste mala deca, vi samo pokušavate da imitirate starije, i moj život je bio jako nesiguran. Bio sam jako obeshrabren, često u depresiji, stalno poražen grehom, iznutra se odmećao od Boga, iako sam poznavao Pismo. Međutim, došao je dan u mom životu kada me je Bog ispunio Duhom, približno šesnaest godina nakon nanovog rođenja, kada sam upoznao Boga kao mog Oca. On je postao moj Otac mnogo ranije, ali ja Ga nisam lično poznavao! Kao što sam vam rekao, ako imate oca koji živi u Rusiji ili u golfskim zemljama i niste ga videli šesnaest godina, nego ste samo povremeno dobili od njega pismo, tako sam ja poznavao Boga. Međutim, On je tada došao, baš kao da je nakon šesnaest godina taj otac konačno došao kući i rekao: „Hej sine!“ To mi se desilo! Da li ste vi to iskusili? Vaš nebeski Otac vas zagrli i kaže: „Hej sine, ti si moj i ja sam tvoj!“ To je sasvim promenilo moj život. Od nesigurne, obeshrabrene, često depresivne osobe postao sam siguran, još uvek nesavršen, ali od tada hrišćanski život više nije napor i borba, nego sam iskusio nešto malo od onoga što Biblija naziva pokojem! Jer, kao što kaže ovde, Isus je rekao: „Pokazao sam Tvoje ime ljudima koje si mi dao“, došao je dan u mom životu kada mi je Isus pokazao Oca.

Poznavanje Boga kao Oca

Želim da vam kažem, moja draga braćo i sestre, ja znam da imate Oca u nebu, ali to nije dovoljno! Jovan 17:3 – „Ovo je život večni, da poznaju (ne o Tebi, nego) Tebe, jedinog istinitog Boga.“ Da te poznaju kao Oca! To je večni život koji treba da imaš! Ne da živiš zauvek. Poznavanje Oca! Isus je tako definisao večni život. Da li voliš istinu? Voleti istinu znači kada vidiš nešto u Pismu, Isus je kasnije rekao u Jovanu 17:17 – „Reč Tvoja je istina“, i ako voliš istinu koja je Božija Reč i danas po prvi put otkriješ u svom životu da je tvoje kompletno razumevanje večnog života bilo pogrešno do danas, da li si voljan da voliš istinu i kažeš: „Nisam bio u pravu!“? Vrlo je teško reći da nisi bio u pravu, naročito ako si vernik već mnogo godina. Reći: „Nisam bio u pravu u svim ovim godinama. Mislio sam da večni život znači živeti zauvek u nebu.“ Međutim, toga nema nigde u Pismu. To si čuo od nekog propovednika i nažalost nisi proveravao da li je to u Pismu, nego si verovao ono što je govorio propovednik.

Postoji mnogo lažljivih propovednika. Oni zapravo ne lažu, nego jednostavno ne znaju. Kada te profesor matematike nauči nešto pogrešno, to je zbog toga što ne zna, a ne zato što laže. Taj jadan čovek nije naučio ispravno svoj predmet i onda te uči nešto pogrešno što je on naučio. Na isti način, mnogi propovednici ne znaju i govore vam nešto, a vi to ne proveravate Pismom, kao što sam rekao. Da li znate, ako imate Bibliju na svom jeziku, a ne proveravate sve što čujete u crkvi, zaslužujete da budete prevareni! Budite kao Verijanci koji su istraživali Pismo nakon što im je Pavle propovedao, da bi ustanovili da li je to ispravno. To sam ja radio kao mlad hrišćanin! Tako sam otkrio toliko mnogo stvari koje drugi propovednici nisu mogli da mi kažu. Većina stvari koje su promenile moj život, reći ću vam iskreno, nijedan propovednik me nije tome naučio. Nekoliko stvari su me drugi propovednici naučili i ja sam im zahvalan za to i za knjige, ali većinu stvari sam otkrio iz svoje potrebe. Nisam to otkrio zbog toga što sam želeo da proučavam nešto o čemu bih mogao da propovedam. Imao sam potrebu u svom životu. Kada dolaziš Bogu sa potrebom u svom životu, otkrivaćeš stvari u Pismu. Kada dolaziš Bogu samo da bi pripremio propoved da bi propovedao u crkvi, imaćeš propoved koja neće menjati tvoj život! Imaćeš neke informacije i znanje. Mnogi ljudi traže znanje, informacije. Šta ću sledeći put propovedati kada dođem na službu? Nije me briga šta treba da propovedam, želim da poznajem Boga! Voleo bih da je neko mogao tome da me nauči kada sam bio nanovo rođen. Žao mi je što mi je trebalo šesnaest godina, ali vama ne treba to da se desi.

Brate, reći ću ti nešto. Učini da to bude strast tvog života – da poznaješ Boga! Poznavati Boga je večni život. Poznavati Njega kao Oca, a to nije nešto sa čime završavaš rano. Ne samo poznavati Boga kao Oca, nego kaže u Jovanu 17:3, poznavati Isusa Hrista, sina Božijeg, kao svog starijeg brata, kao svog Preteču, kao svoj primer. Ako poznaješ Boga kao svog Oca i Isusa kao svoj zemaljski primer koji treba da slediš, na pravom si putu! Međutim, obe te stvari sam razumeo šesnaest godina nakon svog nanovog rođenja. I to nisam razumeo kroz proučavanje. Razumeo sam tako što me je Bog ispunio Svetim Duhom. Zato kažem da je to najvažniji zahtev.

Mi nismo pentakostalci. Nismo harizmate. Ne u ovoj crkvi. Ja se ne slažem ni sa jednima ni sa drugima. Ja ih volim. Postoje tamo dobra braća. Volim vernike iz metodističke crkve i da vam kažem iskreno, volim neke vernike i iz katoličke crkve. U toj stvari sam prilično širokouman, ali sa većinom tih grupa se ne slažem oko doktrine i to je ono što želim da kažem. Ne verujem da je najvažnija stvar u ispunjenju Duhom govorenje u jezicima. Ja govorim u jezicima. Radim to četrdeset godina, ali to nije najvažnija stvar, već poznavati Boga kao Oca i poznavati Isusa kao svog Preteču! To je promenilo moj život. Govorenje u jezicima nije promenilo moj život, nego poznavanje Boga kao mog Oca i Isusa kao mog Preteču. Neka ti Sveti Duh to pokaže. To je večni život!

Dozvolite mi da vam pokažem 1.Tim.6. Pavle kaže Timotiju. Setite se, to je Pavle koji pri kraju svog života i piše Timotiju koji je sa njim radio već dvadeset i pet godina. Timotije se pridružio Pavlu verovatno kada je imao oko dvadeset godina, a sada ima oko četrdeset pet godina. On je proveo tih dvadeset i pet godina sa Pavlom toliko svesrdno da je Pavle rekao: „Kada gledam sve moje saradnike, nema nijednog kao Timotija. On je najbolji!“ (Fil.2:19). Šta Pavle piše svom najboljem saradniku? Pogledajte šta on kaže. Postoji nekoliko stvari koje on tamo govori, na primer, o slobodi od ljubavi prema novcu (stihovi 10 i 11), zatim o sećanju na Hrista, blagoslovenog kontrolora svega (tako kaže jedan prevod). U stihu 18 i 19 kaže: „Upućuj bogate u svetu da čine dobro, da budu darežljivi, spremni da dele, skupljajući sebi blago dobrog temelja, da se mogu držati onoga što zaista jeste život.“ Ranije mu on govori šta je to zaista život, u stihu 12. „Bori se u dobroj borbi vere, drži se večnog života.“ To je glavna stvar. Nakon što mu je govorio da beži od ljubavi prema novcu (stih 11), kada od nečega bežiš, prema čemu treba da bežiš? Prema večnom životu! Da li znate da ne možete bežati ka večnom životu, ako ne bežite od ljubavi prema novcu? Ako mi ne verujete, hajde da čitamo zajedno, ili čitajte u svojoj Bibliji zajedno sa mnom. Stih 10. „Ljubav prema novcu je koren svakog zla, a ti čoveče Božiji, beži od toga. Beži! Bori se u dobroj borbi vere protiv ljubavi prema novcu i drži se večnog života, umesto da se držiš za više novca!“

Apsolutno sam presvedočen da je ljubav prema novcu ono što sprečava mnoge vernike da se drže večnog života. Njihove ruke su već pune. Kako mogu da se drže večnog života kada su njihove ruke već pune bogatstva, zadovoljstava i udobnosti ovoga sveta? Ne govorim da treba da živite u kućama od blata, jer ne verujem da bi Isus živeo u kući od blata. Samo kažem da ne trčite za tim. Sve što imate u svom životu, trebalo bi da možete da kažete… Ja mogu to reći. Iskreno upravo sada stojim pred Bogom i kažem da nikada nisam trčao za novcem nakon što sam se nanovo rodio. Ne čak ni kao punovremeni radnik. Nikada nisam išao tamo gde bih mogao dobiti više novca. Proveo sam svoj život tražeći najpre Božije carstvo i njegove pravednosti. Bog mi je dodao mnoge stvari. To treba da bude tvoje svedočanstvo pri kraju života. Dobio sam ono što nisam tražio. Tražio sam večni život, carstvo Božije i njegovu pravednost, a Bog mi je dao ono što mi je bilo potrebno. Kako su se moje potrebe povećavale, davao mi je više. On će se pobrinuti za tebe. Ne brini se, ali budi siguran da je večni život tvoj cilj. Tada si svesrdni učenik Isusa Hrista. Ako držiš jedno oko na večnom životu, a drugo na zarađivanju više novca, zato si tu gde jesi danas. Zamisli, tvoj život je mogao da blagoslovi hiljade ljudi do sada, ali ti sediš na svom malom izvoru misleći da je ceo svet u tvom izvoru. To je poput žabe na izvoru koja misli da je ceo svet taj izvor. Postoje okeani tamo, žabo, a ti ne znaš. Zamislite ako jednog dana, brate, sestro, kada staneš pred Gospoda i Gospod ti kaže: „Čuo si toliko mnogo u crkvi, da si samo odgovorio na to, da si se samo potpuno pouzdao u mene i tražio prvo nebesko carstvo i moju pravdu, da li znaš koliko bi mogao da učinim sa tvojim životom? Međutim, dozvolio si knezu ovog sveta da te prevari da on može da ti ponudi više od mene. Da, ti si na nebu, ali si uzaludno potrošio svoj zemaljski život. Jedan život koji sam ti dao da mi pokažeš zahvalnost pošto sam umro na krstu za tebe potrošio si uzaludno.“ Ne dozvoli da to može da bude rečeno tebi, moj brate i sestro, kada staneš pred Isusa.

Rekao sam Gospodu mnogo puta: „Gospode, nikada se neću zadovoljiti samo time da odem na nebo. Drugi hrišćani su ti koji su zainteresovani za to. Ja sam zainteresovan da pokažem zahvalnost Isusu pošto je umro na krstu, pre nego što odem na nebo.“ I nikada neću zaboraviti, pre 21 godinu, kada sam imao udes na pružnom prelazu. Vozio sam motor i bio sam nokautiran rampom koju je čovek spustio pre nego što sam prešao prelaz. Bio sam nokautiran dok sam ležao na podu bez svesti. Skoro sam umro, ali Bog je nekako spasao moj život. Imao sam naprsnuće lobanje i iščašenje ramena. Ustao sam i rekao: „Gospode, nisam završio da ti govorim ‘hvala’ pošto si umro za mene. Daj mi još nekoliko godina.“ On mi je dao još 21 godinu. Govorite to Isusu: „Gospode Isuse, ja nisam završio da Ti govorim ‘hvala’ pošto si umro za mene. Želim da živim za stvari koje su večne. Želim da se držim večnog života!“

Ako bi to bilo lako, zašto je Pavle rekao Timotiju da se bori u dobroj borbi vere da bi se držao večnog života? Isus je rekao da se carstvo Božije dobija na silu i da ga siledžije dobijaju. Šta to znači? Znate taj stih. Mi nismo od spolja nasilni ljudi. Mi smo ljudi mira. Mi odbijamo da se borimo protiv ljudi. Mi potražujemo mir sa svim ljudima, ali iznutra mi smo siledžije protiv požuda našeg tela, protiv đavola i duha sveta koji želi da uđe u naša srca, i mi se iznutra držimo nebeskog carstva. Istinski Isusov učenik je od spolja čovek mira. Ne možeš ga uvući u svađu ili raspravu i borbu, ali iznutra on se bori protiv đavola, sveta i slasti svaki dan, dok ga se đavo plaši. Budi takav čovek i žena. Budite takvi od mladosti vi mladi. To je jedini život koji vredi živeti. Govorim vam tačno ono što sam govorio mojoj deci, što sam im govorio mnogo godina, to je jedini život koji vredi živeti: „Bori se u dobroj borbi vere i drži se večnog života!“ Ako si bio lenj i trom hrišćanin do danas, počni borbu danas. Kaži: „Gospode, želim da se držim večnog života! Želim da te poznajem sve više, kao mog Oca!“

Znate, jako mnogo godina sam razmišljao o Bogu kao nekom ko me posmatra sa mrštenjem. Da li možete da zamislite da imate sliku Boga koji kaže: „O, ti gade!“ i sledeći put kada se moliš on opet: „O, ti gade!“ Više Mu ne bi dolazio! Ili Bogu koji kaže: „Da, bilo je dobro, ali ne dovoljno dobro!“ Čak i kada se boriš da uradiš nešto, On kaže: „Nedovoljno dobro!“ Ti ne bi voleo da dolaziš takvom Bogu. Zato većina vas ne voli da se moli Njemu! Ko bi želeo da priča sa takvim Bogom? Međutim, to je laž. On nije takav. On je Otac koji se raduje nada mnom. On čak kaže u starom zavetu: „Nema majke koja se toliko raduje svom detetu koliko se ja radujem tebi.“ Bog je Otac i majka. Da li ste videli majke koje dugo vremena nisu dobile dete, pa su ga rodile? Kako ona posmatra to dete i blista! Možda je u pitanju siromašan prosjak od majke, ali ona blista u licu dok posmatra bebu i priča mu mnogo što šta što beba ne razume, ali ona je toliko uzbuđena! Da li si ikada razmišljao da Bog na tebe gleda tako? Ti kažeš: „Ali, ja sam toliko slab i radim razne stvari!“ Da, ta beba isto upropasti razne stvari, ali to ne menja majčin stav prema njoj. Trebalo mi je mnogo godina da shvatim da me Bog tako posmatra. Uvek sam mislio da sam ja tako gadljiv grešnik. Kako je moguće da me Bog tako posmatra? To je bilo zbog toga što nisam poznavao Božije srce. Ono nije kao čovečije srce. Mislite na majku!

Vidite Isaiju 49, ako želite da znate kakav je Bog. Poznavanje Boga je večni život. Isaija 49:15. Za one koji nisu znali ovaj stih, naučite ga danas. Gospod kaže: „Sion kaže: Gospod nas je ostavio, Gospod nas je zaboravio!“ (stih 14). Da li i ti to kažeš? Gospod odgovara: „Može li majka zaboraviti svoje dete koje doji?“ Ona može da zaboravi svoje dete od tri godine na nekoliko momenata, ali ne i dete koje doji, dete koje je tek rođeno i kome je potrebno mleko mnogo puta dnevno. Neće ga zaborati! Dalje kaže: „Čak i ako može da ga zaboravi, ja te neću zaboraviti! Na dlanovima sam te izrezao!“ Rane na rukama podsećaju Isusa na tebe! Ja sam naučio da pričam sa takvim Bogom i zato je toliko uživajuće razgovarati sa Njim. To je Isus koji je moj prijatelj i ženik, sa kime razgovaram, i nije dosadno sa Njim razgovarati!

Isus – naš Preteča

Draga braćo i sestre, mnogi kažete da ste hrišćani. Želim da upoznate ovakvog Boga, koji je Otac, i ovakvog Isusa koja vas ima na svojim dlanovima! To je večni život da poznajete Boga kao svog Oca koji se brine za vas i koji vas voli, da poznajete Isusa koji je vaš preteča. Znate, poslanica Jevrejima je jedina novozavetna knjiga gde čitate o takvoj Isusovoj tituli „preteča“. Dakle, večni život je poznavati Isusa. Jedan način da Ga poznajemo jeste kao našeg Preteču. Mnogi hrišćani Ga poznaju kao dobrog pastira, kao put, istinu i život, kao svetlo sveta, kao vrata, kao vaskrsenje i život. Mislim da postoji sedam „Ja jesam“ u Evanđelju po Jovanu. Međutim, preteča! On to nije mogao da kaže svojim učenicima dok je bio na zemlji. Rekao im je u Jovanu 16 da ima još mnoge stvari da im kaže, ali da ne mogu da nose, pošto još nisu imali Svetog Duha. Počeće da razumevaju kada budu ispunjeni Svetim Duhom na dan pedesetnice. Ja mogu to iskreno reći. Kada me je Bog ispunio Svetim Duhom počeo sam da vidim stvari u Pismu koje nikada ranije nisam video. Želim da vas zamolim, braćo i sestre, da celim svojim srcem tražite da budete ispunjeni Svetim Duhom i primićete silu. Vaše oči će se otvoriti. Primićete silu da sledite Isusa kao preteču, da se borite u dobroj borbi.

U Jevrejima 6 se govori o Isusu kao našem Preteči. Stih 20. „Isus, naš preteča, je ušao iza zavese.“ U starom zavetu je postojala zavesa iza koje je Bog živeo. Ovde kaže da je Isus kao naš Preteča (stihovi 19 i 20) ušao iza zavese. Ne samo da je ušao, nego je ušao kao naš Preteča, što znači da i mi možemo doći iza zavese i upoznati Boga. Zato kaže u Jevrejima 12 da trčimo u bitku gledajući na Isusa, začetnika i svršitelja naše vere. Gde On trči? Iza zavese! Tamo je i mene doveo. Niko u starom zavetu nije mogao tamo da bude. Kada si u dvorištu, srećeš se sa mnogim vernicima koji veruju u oproštenje greha i vodeno krštenje. Kada dođeš u svetinju, koji je drugi deo šatora od sastanka, srećeš se sa onima koji služe Bogu. Oni pričaju šta rade za Gospoda tamo ili ovamo. Mnogi ljudi su takvi i pričaju o tome šta rade za Gospoda. To je svetinja. To je dobro. Mi to ne preziremo. Treba da radimo mnoge stvari za Gospoda. Međutim, kada dođeš u svetinju nad svetinjom, tamo nisi sa ljudima čije grehe je Bog samo oprostio, nego koji su otišli dalje od toga. Tamo nisi sa ljudima koji samo služe Bogu, nego su otišli dalje od toga. Tamo si sa ljudima koji obožavaju Boga. To je najveća stvar – biti obožavalac. Bićeš srećan da jednostavno budeš sa Bogom u ostatku svog života. Ja volim tu pesmu: „Oče Isusa, u večnosti plata ljubavi, koje uzeće će to biti, padnuti pred tvojim tronom, ležati i gledati i gledati u Tebe.“ Vi mislite da je to dosadno, je l’? Ležati tamo hiljadama godina pred Božijim tronom i samo Ga posmatrati? Kažete mi: „Da li ćemo samo to raditi kroz celu večnost, samo Ga gledati?“ Dosadno, je l’? Vi ne poznajete Boga! To je dragoceno za mene! Kada dođeš u svetinju nad svetinjom znaćeš to, jer tada postaješ obožavalac. Tada shvataš da je to najdivnija moguća stvar.

Reći ću vam nešto. Isus je rekao: „Blago onima koji su čistog srca, jer će Boga videti.“ Ako nisi zainteresovan za čistotu srca, nikada nećeš doći tamo! Čisti u srcu će videti Boga! Ostali će gledati druge vernike sve vreme. Ostali će služiti Bogu, raditi ovo i ono, ali čisti u srcu će videti Boga. To je ono što ja želim, jer kada izađem iz svetinje nad svetinjom da služim ljudima, postojaće blistavost u mom životu, baš kao što je na Mojsijevom licu bila blistavost. Ako izađeš iz svetinje nad svetinjom, biće blistavost i svetlo u tvom životu. Biće blistavost i svetlo u tvojim rečima koje ne možeš proizvesti biblijskim proučavanjem. Ohrabrujem mlade ljude da dele Reč. Treba da proučavate Reč, ali treba da dođete u svetinju nad svetinjom, da pocepate zavesu, da umrete sebi, uzmete krst, uđete u svetinju nad svetinjom i sledite Isusa tamo. Kažite: „Gospode, želim da živim pred Tobom!“ Tada će biti blistavost i svetlo u tvojim rečima, čak ako govoriš samo dva minuta. To je ono za čime čeznem da svi imamo. Pomislite koji blagoslov bi mogli biti vašoj rodbini i komšijama i ovoj crkvi, gde god da idete. On je Preteča! On je otišao iza zavese. To je još jedna Isusova služba!

U Jevrejima poslanici se više govori o ljudskoj strani Isusa, a da ne bi pomislio da pisac ne veruje u Isusovo božanstvo, on koristi jedno celo poglavlje (prvo) gde govori da je Isus Bog! Mnoge, mnoge stvari. On kaže da je Bog, da je stvorio svet i da ga anđeli obožavaju. Čak Ga Otac naziva Bogom i Gospodom. Isus je Bog. To je ustanovljeno u prvom poglavlju. Dalje kaže, dozvolite mi da prođem od drugog poglavlja do kraja knjige, On je takođe bio čovek. To je ono što je promenilo moj život. Tokom celog mog hrišćanskog života znao sam da je Isus Bog, čak i pre nego što sam bio nanovo rođen, ali došao je dan u mom životu kada sam bio zahvaćen činjenicom da je Isus postao čovek poput mene, da je bio iskušavan tačno kao i ja, i tu sam video tajnu pobožnosti.

1.Tim.3. Potrebno je da vidimo Isusa na taj način. To je tajna, moj brate i sestro. Misterija je nešto što ne možeš razumeti proučavanjem, nego možeš razumeti jedino otkrivenjem Svetog Duha. Zato novi zavet to naziva misterijom. Ako bi to mogao razumeti proučavanjem, onda bi to shvatili samo intelektualni ljudi. Mnogo hrišćana misli da što više proučavaš, i ako si pametan, razumećeš Bibliju. Ne gospodine, nećeš razumeti Bibliju pošto si pametan. Razumećeš Bibliju otkrivenjem Svetog Duha! Pavle govori Efescima da se moli da oči njihovog srca budu otvorene i da im Bog dâ duha mudrosti i otkrivenja da Ga poznaju! On ne kaže: „Čitajte moje poslanice deset puta i proučavajte ih. Gledajte grčke reči i značenje korena reči…“ On kaže: „Ne, ne, ne, vama je potrebno otkrivenje!“ To je jedna od stvari za koju sam se molio kada me je Bog ispunio Svetim Duhom. Rekao sam: „Gospode, ako je ovo stvarno originalno iskustvo, onda od danas novi zavet treba da postane nova knjiga za mene. Treba da vidim stvari koje nisam video u periodu šesnaest godina svojih proučavanja.“ To mi se i desilo. To je misterija. 1.Tim.3:16 „Velika je tajna pobožnosti!“ U novom zavetu postoje dve velike misterije, mnoge manje misterije (tajne carstva nebeskog, tajna bezakonja – nemamo vremena da govorimo o tome sada), ali postoje dve velike misterije. Jedna je misterija kako živeti pobožnim životom, i druga u Ef.5:32 jeste misterija crkve koja je telo Hristovo. To su dve velike istine koje su promenile moj život. Bog je otvorio moje oči da to vidim. Tajna da živim pobožan život i ckrva, ne kao organizacija, nego kao telo!

 

Tajna pobožnosti

Dakle, ovde je misterija pobožnosti. „On se otkrio u telu.“ Bog je živeo na zemlji kao Isus u telu. Reč telo se nikada ne koristi u vezi Adama, nego u vezi nas, ali iako je došao u telu, bio je apsolutno čist u svom duhu (proglašen pravednim Svetim Duhom, u zavisnosti koji prevod koristite, opravdan u duhu, proglašen pravednim u duhu ili čist u svom duhu), čak su i anđeli to gledali i videli. To je Isus koga smo objavljivali među narodima, ljudi su poverovali i On je bio uzet u slavu! Velika je ta misterija pobožnosti.

Vratite se u Jevrejima 2. Nakon što je dokazao da je Isus Hrist Bog, on nastavlja da govori o Njegovoj ljudskosti. Vidite, postoje dve jednake istine o Isusu. On je bio 100% Bog. Uvek je bio i danas je. Međutim, On je takođe 100% čovek. Mnogi ljudi to teoretski veruju, ali nemaju nikakvu korist od toga. Pretpostavimo da kažete da je Isus 100% Bog, ali Mu se nikada ne molite i nikada Ga ne obožavate. U tom slučaju ni ne veruješ zapravo da je On Bog. To je samo teorija. Šta je praktičan rezultat tvog verovanja da je Isus Hrist Bog? Reći ću vam, ja Mu se molim, obožavam Ga, klanjam Mu se, verujem da Mu je data svaka vlast na nebu i na zemlji. Ja verujem da je On Bog! Dobro, onda pitam šta je dokaz da Ga vidiš kao čoveka? Reći ću vam. Ja verujem da zapravo mogu hodati kao što je On hodao na ovoj zemlji. On je hodao kao čovek. Jevrejima 2:6 kaže: „Šta je čovek da se brineš za njega? Načinio si ga malo manjim od anđela, krunisao si ga slavom i čašću.“ Ali sada, stih 8, „ne vidimo da je sve pokoreno čoveku.“ Da li vidimo? Ne! Međutim, vidimo Isusa koji je načinjen manjim od anđela. Zašto je manji od anđela? Zato što je umro! Anđeli ne umiru. Bio je načinjen manjim od anđela zato što je dopustio sebi da umre, ali Ga vidimo krunisanim slavom i čašću i sve je pod Njegovim nogama, Božijom blagodaću! Dakle, ovo „šta je čovek?“ u stihu 6 odnosi se na Isusa. On je postao čovek. To je stvar koju ovde pisac želi da istakne. Pošto je čovek i pošto je stvoren kao i mi, Njegova braća, stih 17, u svemu, zato je bio i iskušan (stih 18) i stradao je tako što se odricao sebe u tim iskušenjima.

On zna kroz čega prolaziš kada si iskušavan, On može da potrči da ti pomogne kada si u iskušenju. To je ono što sam otkrio. To je tajna pobožnosti, da kroz Svetog Duha, Isus trčeći dolazi da mi pomogne kada pritisak iskušenja postane toliko velik da ću pasti. Ja kažem poput Petra koji tone: „Gospode, spasi me!“ U momentu On uzima moju ruku i sprečava moje utapanje u tom iskušenju. Zašto tonem? Zato što, kao Petar, skrećem svoje oči sa Isusa i gledam na iskušenje i gledam na druge ljude. Dokle god sam gledao na Isusa, kao Petar, mogao sam da hodam po vodi. Hodanje po vodi je ilustracija nadvladavanja greha. Zakon greha je kao zakon gravitacije. Zašto ne možeš da hodaš po vodi? Zato što te zakon gravitacije vuče dole. Kako je Isus to nadvladao? Ne kao Bog, nego kao čovek, silom Svetog Duha! Da je On savladao tog dana zakon gravitacije kao Bog, On ne bi mogao da kaže Petru da izađe iz čamca, jer Petar nije Bog. Međutim, kada je rekao Petru da dođe, i Petar je hodao po vodi, to dokazuje da je čak i Isus nadvladao zakon gravitacije silom Svetog Duha. On rekao: „Petre, i ti to možeš učiniti!“ Veće čudo nije u tome što je Isus hodao po vodi, nego što je Petar mogao da hoda po vodi. I tu je poruka za mene, kao što je Isus rekao: „Da li veruješ da sam ja nadvladao zakon greha i da hodam bez greha? Izađi iz tog čamca i hodaj! Taj čamac u kome sedimo bezbedni, „Spašen sam i idem u nebo“, a svi ostali učenici govore: „Ne, ne, ne, to je opasna doktrina, nemoj izlaziti, udavićeš se.“ Govorite što god želite, Isus je rekao da izađem i zakoračim i verujem da mogu da nadvladam zakon greha. I ja iskoračim i iskusim nešto što ostalih jedanaest učenika koji sede u čamcu ne iskuse. Ja takođe imam nešto da posvedočim. Ja sam hodao po vodi! Ja sam nadvladao zakon gravitacije, ali malo sam se uplašio i skrenuo pogled i počeo sam da tonem. Međutim, hvala Bogu, On nije dozvolio da se utopim. Odmah sam povikao: „Gospode, spasi me!“ Dok sam počinjao da se davim, On me je zadržao. Nije mi dao uputstvo, jer bi dotle već bio na dnu jezera. On me je uhvatio i onda mi dao uputstvo! Hvala Bogu. Rešite probleme vaše dece i onda ih savetujte! Nemojte ih opominjati i onda pokušavati da rešavate njihove probleme. Napravite pravilan raspored. Uhvatite ih za ruku i pomozite im da stanu na noge. Tada ih savetujte kako da budu bolji sledeći put! Takav je Bog!

Isus saoseća sa nama u iskušenjima

Dakle, On trči da nam pomogne u poglavlju 4, pošto je On Prvosveštenik (stih 15) koji može saosećati sa nama u našim slabostima. Da li znate koja je naša najveća slabost? Ne da ne možemo da savladamo virus gripe, visoke temperature, groznice, dijareje… Naravno, to su male stvari koje možemo savladati, ali najveća slabost koju imamo je da ne možemo da savladamo iskušenje. To je nevidljivo, baš kao taj virus koji donese našem telu razne bolesti. Međutim, ovde kaže da Isus može da saoseća sa našim slabostima pošto je bio iskušavan baš kao i mi, u svemu! Da li verujete stihu 15? Reći ću vam iskreno, nisam ga verovao u svom srcu šesnaest godina, jer do tada nisam video da je Isus došao u telu i da je bio iskušavan kao i ja. Zato nisam znao kako da živim pobožnim životom. Ja sam pričao o svetosti, ali iznutra sam bio poražen! Sve dok mi nije toliko dosadilo!

Da li znate šta se desilo? 1974.godine, kada sam bio omiljeni propovednik baptističke crkve tamo, bio sam toliko poražen da sam rekao: „Gospode, ja ću da ostavim propovedanje, jer sam licemer, a ljudi koji me slušaju u baptističkoj crkvi to ni ne znaju!“ Gospod mi je rekao jednog nedeljnog jutra. Znate, mi smo se molili za silu Svetog Duha, Ian i ja smo se molili zajedno. On je isto toliko bio u potrebi kao ja, a nije znao da sam ja u većoj potrebi od njega. Mi smo jednostavno vapili Bogu i molili se zajedno. Ponekad smo postili i molili se. Jednog dana Gospod me je pitao da li sam voljan da ustanem u crkvi tog nedeljnog jutra i kažem pred svima da sam licemer i da im propovedam stvari koje ne praktikujem! Rekao sam: „Da! Uradiću sve. Nije mi briga šta će bilo ko u svetu misliti o meni. Danas drugi propovednik tamo propoveda i kada bude uputio poziv, ja ću biti prvi koji ću otići napred. Ja sam osoba koja ima najveću potrebu u ovoj crkvi!“ Nešto divno se desilo tog dana. Taj propovednik je bio iz Engleske. Svaki put kada je propovedao, svaki put kada sam ga slušao, upućivao je poziv: „Neka dođu napred oni koji žele da budu ispunjeni Duhom!“ Tog dana nije uputio poziv! Pitao sam se šta se desilo. Ja sam samo čekao da otrčim napred, a nisam dobio poziv. Otišao sam kući razočaran, a Gospod kao da mi je rekao: „Ljudi koji tamo sede su veći licemeri od tebe. Ne želim da njima ispovediš svoj greh.“ Ja sam položio svog Isaka na oltar, a Gospod je rekao da ga ne želi. To se desilo tog dana! Otišao sam kući i podelio sa tim bratom koji je propovedao moju potrebu. Molili smo se zajedno i Bog me je sreo, ispunio me Svetim Duhom i potpuno okrenuo moj život! Malo kasnije sam počeo da uviđam stvari u Pismu koje nikada ranije nisam video u vezi novog zaveta, da je Isus došao u telu kao što je moje. Rekao sam: „Gospode, kako nisam mogao to da razumem u svim ovim godinama dok sam proučavao i proučavao, koristeći konkondarcije i komentare i sve to?“ Isus je rekao: „Nije u svemu tome rešenje, nego u otkrivenju Svetog Duha!“ Ako misliš da to možeš zadobiti proučavanjem, to bi bilo na slavu tvog intelekta. Ti si pametniji od drugih, pa si nešto razumeo! Međutim, Bog je tako učinio, kao i po pitanju pravednosti, ti ne zadobijaš Hristovu pravednost pošto si bolji od tog drugog prljavog grešnika. Razbojnik na krstu je bio ubica i lopov, a on je u nebu po istom osnovu po kojem ću ja ići na nebo! Najgori grešnik na svetu, prostitutke i lopovi koji dođu u Božije carstvo, dolaze u nebo po istom osnovu po kojem ja dolazim. Isto je kada se radi o razumevanju Božije Reči. Bez obzira da li si intelektualno pametan ili glupav, nema razlike! Bog to daje po osnovu otkrivenja.

Tada sam počeo da razumevam da je On bio iskušavan kao mi u svemu i nije zgrešio! Zato šta? Zato, Jevr.4:16, „pristupimo slobodno tom prestolu blagodati!“ Dakle, mi takođe možemo dobiti istu blagodat koju je On imao da nam pomogne u trenutku naše potrebe! Moj trenutak potrebe je kada osećam da me zakon greha potapa u vodu, kao Petra. To je moj trenutak potrebe. I ja dolazim i kažem: „Gospode, spasi me!“ On me spašava iznova i iznova i iznova… Znate, reći ću vam, kroz sve ove godine, u mojem neznanju, Pavle je rekao da je govorio kao dete dok je bio dete, ali kada je odrastao počeo je da govori zrelije. Kada sam bio dete u ranim danima pobede nad grehom, govorio sam: „Bog mi je dao pobedu nad grehom!“ Gospod mi je kasnije rekao da ne govorim tako, nego da kažem da me je Isus sačuvao od pada. Ista stvar, ali dosta drugačije zvuči ako kažeš: „Ja sam dobio pobedu nad grehom!“ ili kada kažeš: „Isus me je sačuvao od pada!“ Dakle, danas kažem: „Isus me čuva od pada“, a ne, „JA sam dobio pobedu nad grehom!“ Isus me čuva od pada. Šta je Petar mogao da kaže kada je došao na obalu? Ne „Ja sam hodao po vodi“, nego „Isus me je sačuvao od utopije!“ To će biti moje svedočanstvo na kraju mog života kada budem trebao da odem na nebo: „Isus me je čuvao od pada!“

On te može čuvati ako vidiš da On saoseća sa tvojim borbama, jer je bio iskušavan tačno kao ti. Običavao sam da radim sledeće kada sam bio u iskušenjima. Znate, kao mlad čovek, imao sam samo 36 godina kada sam počeo da razumevam ove istine i vi znate kako mlad čovek od 36 godina može biti iskušavan na puno različitih načina. Kada sam bio u iskušenjima, govorio sam: „Gospode Isuse, kada si bio u Nazaretu kao mladić, Ti si se suočio sa potpuno istim iskušenjima sa kojima se ja upravo suočavam. Osećao si napor kao što ja osećam. Šta si radio? Ja želim da radim isto to! Ti si moj Preteča. Želim da vidim Tvoje stope i da trčim tu trku.“ I vidio sam Njegove stope kada je rekao „ne“ svojoj volji, kada je vapio Ocu za pomoć. I On Mu je pomogao.

Jevrejima 5:7 „U danima tela…“ To nije bilo dok je On bio u nebu, nego kada je bio na zemlji u telu kao što je naše. „Molio se glasnim vapajima i suzama Jedinome koji Ga je mogao sačuvati od duhovne smrti i molitva mu je bila poslušana.“ To znači da Mu je molitva bila odgovorena. To dokazuje da se tu ne radi o fizičkoj smrti. On se nikada nije molio da bude sačuvan od fizičke smrti, a i da se molio, ta molitva ne bi bila odgovorena. Međutim, On se molio da bude sačuvan od duhovne smrti, što je krajnji rezultat greha. Dakle, možemo to pročitati ovako: „On se molio glasnim vapajima i suzama Ocu: „Čuvaj me od pada u greh!“ i bio je uslišen zbog Njegovog pobožnog straha.“ On je imao takav pobožan strah da nijednom nije želeo da se oklizne i zgreši u svojim mislima, rečima, delima, stavovima ili motivima, jer je želeo da na kraju prinese sebe na krstu kao savršenu žrtvu za tebe!

Vidite, mi ne shvatamo greh toliko ozbiljno, jer razmišljamo o tome kako je Isusova krv tu i onda nema veze ako se okliznem i padnem. Nema veze ako se iznerviram na ženu, jer uvek mogu da je zamolim da mi oprosti i da zamolim Gospoda za oproštenje i da nastavim. Isus nije imao takav luksuz da povremeno zgreši i onda da Mu bude oprošteno! Izvini, On nijednom nije mogao dopustiti sebi da zgreši u mislima, rečima, delima, stavovima ili motivima. Zato se On toliko očajnički molio! I otkrio sam da ako bi se tako očajnički molio kao On, sa glasnim vapajima i suzama iznutra… Otkrio sam kako da se molim sa glasnim vapajima i suzama u srcu, bez da stvaram buku svojim ustima. Vi to isto treba da otkrijete! To znači da iznutra postoji strašan vapaj Bogu da te sačuva od topljenja, da te sačuva od najmanjeg pada: „Oče, čuvaj me, čuvaj me, ja sam bespomoćan. Ja znam da bez Tebe ne mogu ništa učiniti, ali sa Tobom mogu sve! Čuvaj me, čuvaj me! Isuse, Ti si moj preteča. Ti si se molio Ocu i On Ti je pomogao! Ti ćeš mi sada pomoći!“

On trči da pomogne nama, jer zna naše slabosti! On zna za napor sa kojim se suočavaš, moj brate, u kojem god iskušenju da redovno padaš. Osećaš taj napor koji ne možeš savladati. Ne možeš da kontrolišeš svoj gnjev i ne možeš da kontrolišeš svoju seksualnu požudu. Isus je osećao. Verovao ti to ili ne, On je osećao i molio se Ocu i Otac Mu je pomogao. Na istin način će pomoći i tebi, ako si u vezi toga ozbiljan. Ako si ozbiljan u vezi toga da se držiš večnog života! Bog da te blagoslovi!

Hajde da pognemo naše glave pred Bogom i da se molimo. Postoje mnoge istine koje ste čuli danas i koje vam dolaze na um. Da li ćete se pomoliti Bogu da to iz vašeg uma potone u vaše srce? Iz vašeg uma treba da potone u srce i zahvati vaše srce tako da živite svoj život zahvaćeni istinom Božijom, tajnom pobožnosti da je Isus vaš Preteča, da On saoseća sa tobom u tvojoj borbi. Kako je to predivna stvar! Mi očekujemo saosećanje od ljudi. Nemojte više očekivati saosećanje od ljudi! Postoji neko ko je veći od svakog čoveka i ko saoseća sa tobom u tvojoj borbi, kakva god da je tvoja borba, moj brate i sestro. Da li imaš nestašnu decu? Da li je to tvoja broba? Da li si zarobljen požudom u vezi koje te je sramota da ljudi u ovoj crkvi saznaju? Da li to tvoja borba? Da li je gnjev tvoja borba? Da li je ljubav prema novcu tvoja borba? Isus saoseća i On ti može pomoći. Samo vapi Njemu! Reci: „Gospode, spasi me! Ne želim više da padam! Želim da učim šta znači hodati Tvojim stopama – hodati kao što je Isus hodao.“

Nebeski Oče, zahvaljujemo Ti za tako predivno spasenje i za tako predivnog Spasitelja kojeg si nam dao! Ne samo onog koji nam oprašta, nego koji je došao da nas spase od naših greha. Hvala ti! Molim se da svako ko je ovde vidi tog predivnog Spasitelja. Mnogi koji su Te videli samo kao onog koji oprašta, molim se da te vide i kao Spasitelja od greha kojim su poraženi danas. Pomozi nam svima. U Isusovo ime, amin!