Poznavanje Božijeg glasa

Milenko Isakov
„Blago narodu koji zna trubnu poklič! U svetlosti lica Tvojega oni hode…“
(Psalam 89:15)

Reč “truba” prvi put se spominje u Pismu u 2.Mojs.19:16-20 kada je Bog sišao na Sinajsku goru da se objavi Izrailjskom narodu! Trubljenje je bilo toliko jako da je sav narod drhtao od straha (16). Kako dalje pratimo istoriju Izraela, primećujemo da je Bog dao nalog Mojsiju da načini dve trube od srebra koje su služile za sazivanje naroda i polazak vojske (4.Mojs.10:1). Na početku svakog meseca trubile su trube (4.Mojs.10:10). Bog je čak odredio praznik (“spomen trubni” – 3.Mojs.23:24) koji je bio prvog dana sedmog meseca, neposredno pre dana očišćenja i praznika senica.

 

Zašto se toliko često spominje “truba” u Svetom Pismu? Šta Bog želi da nam kaže? U Psalmu 12:6 je zapisano: “Reči su Gospodnje reči čiste, SREBRO u vatri očišćeno od zemlje…” Interesantno je da primetimo kako je Bog želeo da Mojsije napravi trube baš od srebra. Truba je ilustracija Božije Reči i Njegovog glasa!

 

Isto tako, spomen trubni trebao je da podseti Izrailjce na približavanje dana očišćenja. Bog je time želeo da im ukaže na potrebu da da imaju čisto srce pred Njim. Takođe, spomen trubni je podsećao Izraelce na približavanje praznika senica. Bog želi da Njegov narod konstantno živi u svesnosti da je samo u prolazu na ovom svetu.

 

Upotrebom truba pali su zidovi Jerihonski (Isus Navin 6). Zidovi greha i naizgled bezizlaznih situacija u tvom životu pašće na trubu Božije reči, dragi prijatelju – ako pozneješ glas trube!

 

Upotrebom truba rasterana je vojska Madijanska (Sudije 7). Trubom Božije Reči koja je mač duha (Ef.6:17) bežaće svi naši duhovni protivnici – ako poznajemo glas Božiji!

 

Prorok Joilo govori: “Trubite u trubu na Sionu, i vičite na svetoj gori mojoj, neka drhte svi stanovnici zemaljski, jer ide dan Gospodnji, jer je blizu!” (Joilo 2:1). Prijatelju, da li poznaješ trubnu poklič koja objavljuje dolazak Gospodnjeg dana? Da li ćeš biti u krugu izabranika koje će sabrati trubni glas anđela? (Matej 24:30,31). Da li je nama danas, kao nekada apostolu Jovanu, glas Božije Reči jak i jasan kao zvuk trube? (Otkr.1:10). Kada bude zatrubila poslednja truba za vaskrsenje (1.Kor.15:50-52 i 1.Sol.4:16), da li ćeš se probuditi na večni život ili na prekor i večnu sramotu? (Danilo 12:2).

 

Bog je savršenom promisli odredio da se upotrebom trube objavi svom prvozavetnom narodu. Na isti način, konačan svršetak svakog greha, zla i smrti, i u isto vreme svečani i zvanični početak Carstva Gospoda Isusa Hrista obeležiće truba sedmog anđela! (Otkr.11:15) Da li sa radošću očekuješ tu trubu?

Zaista, srećni su oni koji čuju trubni glas Božije Reči! Oni hodaju u svetlosti Božijeg prisustva. Raduju se, ne u svojoj reputaciji, nego u reputaciji koju ima njihov Bog! Likuju, ne u svojoj, nego u Božijoj pravdi! Bog im je snaga i zaštita!

 

Gospode, pomozi nam da uvek možemo slušati trubu Tvog glasa! Oprosti nam što smo često gluvi da čujemo trubu Tvog glasa. U ime Hristovo, amin.