Imamo Zastupnika

Milenko Isakov
“…i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca,
Isusa Hrista, pravednika, i On očišća grehe naše…
(1.Jovanova 2:1,2)

Smatra se da je apostol Jovan bio u dubokoj starosti kada je pisao ovu poslanicu. Imao je decenije iskustva hodanja sa Gospodom. Interesantno je da on ne piše o nekim dubokim doktrinama, već o vrlo jednostavnim i priktičnim stvarima hrišćanskog života. On govori o ljubavi, o ispitivanju i prepoznavanju lažnih učitelja, o grehu, o tome šta znači imati zajednicu sa Bogom, kako se prepoznaju deca Božija i deca đavolja, šta znači biti rođen od Boga itd.

U prvom poglavlju Jovan kaže: “Ako kažemo da nemamo greha, sebe varamo i istine nema u nama” (stih 8). On ne piše: “Ako vi kažete da greha nemate, varate se.” Ne, on koristi prvo lice množine, uključujući i sebe. Drugim rečima, on priznaje da nije bezgrešan. Takođe, on ne kaže: “Ako kažemo da greha nismo imali, varamo se.” Ne, on ne misli da svoj prošli život, nego koristi sadašnje vreme. Sa druge strane, isti Jovan govori o tome da ko je rođen od Boga ne čini greh, jer seme Božije stoji u njemu i ne može grešiti (1.Jov.3:9). Vrlo je važno da razumemo istinu u vezi ovoga i da ne zanemarimo nijedan stih Božije reči po tom pitanju.

 

Isus je došao na svet da nas oslobodi od naših greha! (Mat.1:21). Ako tvrdimo da je Gospod naš Spasitelj, a naš stav prema grehu se nije promenuo, mi govorimo neistinu. Božije delo novog rođenja podrazumeva promenu stava srca prema grehu. Kada Jovan kaže da svako ko je rođen od Bog ne čini greh, to znači da svako novorođeno Božije dete ne želi da čini greh i da se trudi u tom pravcu. To, međutim, ne znači da deca Božija više ne greše. Apostol Jakov kaže da svi pogrešujemo mnogo puta (Jakov 3:2). Jovan takođe kaže da varamo sebe ako tvrdimo da nemamo greha.

 

Mnogi vernici ne vole da nazivaju greh grehom. Oni su smislili razna imena poput pogreške, slabosti, nedostatka, greške, misleći da tako imaju manju odgovornost pred Bogom. Ipak, Biblija govori o tome da je svaka nepravda greh, da gledanjem ko je ko činimo greh, i da se suština naše grešnosti ogleda u tome da smo izgubili slavu Božiju. Dakle, sve što ne liči na Božiju slavu u našem karakteru i životu jeste greh pred Bogom.

 

Kada uvidimo ovu istinu mi smo potpuno presvedočeni da u našim delima ne možemo stojati pred svetim i pravednim Bogom! Koliko god se trudili da ugađamo Bogu, mi ne možemo postići standard pravednosti koji bi savršeno čist i pravedan Bog prihvatio. Mi smo još uvek samo grešnici u odnosu na Njegovu svetost.

 

Zato Jovan kaže da imamo Zastupnika, Isusa Hrista, pravednika. Rešenje za svaki naš greh jeste posredništvo Isusa Hrista. On moli za nas (Rim.8:34). On je postradao za naše grehe, pravednik za nepravednike, da bi nas priveo Bogu (1.Pet.3:18). Isus Hrist je postao za nas pravednost (1.Kor.1:30) i Bog nas jedino kroz Njega prihvata kao pravednike.

 

Dragi brate i sestro, Bog ne želi da živiš pod osudom zbog nekog svog greha. Možda se mučiš zbog nekog svog greha. Možda sumnjaš da te Bog ne voli zbog toga. Možda te to sputava i sprečava da koristiš dar koji ti je Bog dao i da blagosloviš ljude oko sebe. Možda zato misliš da pripadaš drugorazrednim hrišćanima. Nije volja Božija da budeš nesiguran u vezi toga da li ti je Bog sve oprostio. Bog želi da imaš slobodu da dolaziš u Njegovo prisustvo i da služiš drugima. Ako si sagrešio, obrati se Bogu pozivajući se na Hristovo posredništvo. On te zastupa i On se moli za tebe. Njegova krv je dovoljna da te opere od svakog greha i očisti tvoju savest. Imaj čvrstu veru u Njegovo delo na Golgoti! Zahvaljuj Mu za Njegovu žrtvu i prihvati Njegovo oproštenje. Ne traži u sebi i svojim delima iskupljenje za svoj greh. Nikada i ničim ne možeš isplatiti svoj greh, osim priznanjem i okretanjem Bogu i verom u Hristovo posredništvo. Voli Gospoda celim srcem i voli Njegovu Reč! Mrzi svako bezakonje i greh.

 

Ja ovde ne mislim na vernike koji uzimaju Božiju blagodat i Hristovu krv kao dozvolu za greh, i koji slobodno, svesno i namerno čine greh pozivajući se na neograničenu Božiju milost i ljubav. Njima je potrebno presvedočenje Svetog Duha i novo rođenje! Naprotiv, mislim na sve iskrene nanovo rođenje sledbenike Isusa Hrista kojima je žao što povrede Gospoda svojim grehom i koji treba da budu ohrabreni našim uvodnim stihom. Ako si sagrešio, imaš Zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika, i ON OČIŠĆA TVOJE GREHE! Haleluja!

 

Slava Tebi Gospode Isuse! Samo si Ti pravednik po kome nas Bog opravdava i prihvata. Tvojim posredništvom imamo oproštenje i očišćenje od svih naših greha! Pomozi nam da Te volimo celim srcem, da se ne stidimo Tebe i da Te slavimo! Amin.