Pokoravanje autoritetu

Zac Poonen

Danas želimo razgledati da li je pokoravanje autoritetu u našem domu, na našem poslu ili u skupštini suštinska stvar. Kada treba da se pokorimo i kada ne treba? To je vrlo važna tema zbog odluka koje treba da donosimo u našem svakodnevnom životu.

Kada pogledamo nastanak greha (a to smo razgledali dosta ranije u našem proučavanju), shvatamo da je greh u univerzumu nastao kada se stvoreni anđeo pobunio protiv Božijeg autoriteta. Lucifer je bio poglavar svih anđela i on je odlučio da se neće pokoriti autoritetu Boga stvoritelja. On se pobunio protiv tog autoriteta! Čim se pobunio bio je zbačen sa neba i postao je đavo. Dakle, razumemo da je pitanje pokoravanja autoritetu nešto što se pojavilo davno – na samom početku stvorenja. Tamo je veliki spor bio sledeći: „Da li ću se pokoriti autoritetu ili ne?“

I kroz mnoge vekove to je veliko pitanje koje je prouzrokovalo probleme u svim sferama. Kada treba da se pokoravamo onima koje je Bog stavio iznad nas, a kada možemo reći „ne“? Treba li da budemo robovi bez ikakvog mišljenja ili nečega što bi uradili „na svoju ruku“? Da li treba da samo slepo radimo ono što nam drugi ljudi govore?

Dozvolite mi da najpre kažem citirajući ovaj stih iz Dela 5:29. Kada su apostoli stojali pred prvosveštenikom koji ih je ispitivao, oni su mu rekli (Dela 5:29): „Više se treba pokoravati Bogu nego ljudima.“ Ovo se ne može razumeti na dva načina! Moramo radije slušati Boga nego ljude! Dakle, ako je pitanje da li treba da se pokorim Bogu ili bilo kojem čoveku, odgovor je jasan. Treba da poslušam Boga! Znači, ako mi čovek kaže da uradim nešto što se suproti onome što Biblija govori, nikada ne treba da ga poslušam, čak ako je on autoritet u mom domu, na poslu ili u crkvi ili bilo gde! Ali, to mora biti nešto o čemu je Bog jasno rekao u Reči! Na primer, Bog je rekao da se ne smemo klanjati idolima i neko ti kaže da se pokloniš pred idolom. Možeš reći: „Izvini gospodine, ne mogu to učiniti.“ Ili, ako si žena, a tvoj muž ti kaže da ideš da ubiješ nekoga ili da daš svoje telo na preljubu, možeš reći: „Ne, izvini, ali neću to učiniti. Neću ti se pokoriti u toj oblasti.“ Ovo su primeri kada žena može da kaže „ne“ mužu. Tako čak i dete može da kaže „ne“ svojim roditeljima.

Ali, kada kažem ono što vam je Bog rekao, ne mislim na ono što osećaš da je Bog rekao tvom srcu, jer to nekada može biti samo tvoje osećanje. Na primer kažeš: „Bog mi je rekao da idem ovde.“ To nije zapisano u Pismu i ako si pod nekim autoritetom i Bog te je postavio da budeš pod tim autoritetom, onda je bolje da se pokoriš tom autoritetu. Ako ti on kaže da ne ideš tamo, nemoj ići, čak ako i osećaš u svom srcu da bi trebao. Ako je ta osoba autoritet iznad tebe, moraš se pokoriti njegovom autoritetu. U suprotnom je isto, ako ti on kaže da ideš negde, a ti se ne osećaš baš tako, ako je on autoritet nad tobom, treba da mu se pokoriš.

Kada je Isus došao na zemlju da uništi dela đavola, Bog Ga je trideset godina čuvao pod autoritetom Josifa i Marije. Ne dve ili tri nedelje, nego trideset dugih godina, kao dete, kao tinejdžera, kao mladića i kao momka u dvadesetim godinama. Čitamo u Luci 2:51 da je Isus bio poslušan Josifu i Mariji u Nazaretu. To je put! Trideset godina Njegovog života je opisano ovim rečima: „Bio je poslušan Josifu i Mariji u Nazaretu.“ On je došao da uništi dela đavola!

Sotona je osnivač pobune – pobune protiv autoriteta. On uči decu da se bune protiv autoriteta roditelja. U osnovi, postoje tri oblasti u kojima imamo strukturu autoriteta. Prva je u domu gde su roditelji u autoritetu nad decom, druga je u društvu gde imamo državnu vladu ili policiju, ili sekularne autoritete na poslu (tvoj šef na poslu). To su sve sekularni autoriteti u društvu koji su postavljeni nad tobom da bi stvari uredno funkcionisale. Bog je to isplanirao za društvo, baš kao što je isplanirao roditelje za decu. Tvoja dužnost je da se pokoriš tim autoritetima. Treća oblast je crkva gde je Bog postavio starešine čijem autoritetu treba da se pokoravaš. U svim tim oblastima, ako se buniš protiv autoriteta koje je Bog postavio iznad tebe, bićeš u zajednici sa Sotonom, zato što je on bio prva osoba koja se pobunila protiv autoriteta i on je osoba koja i danas podstiče ljude da se bune protiv autoriteta. On podstiče decu da se bune protiv roditelja, studente da se bune protiv svojih profesora, radnike da se bune protiv svojih šefova, zaposlene da stupaju u štrajk, sindikate da se svađaju sa poslodavcima i mnoge stvari slične tome. E sada, tražiti svoje zakonito pravo kao radnik u fabrici je savršeno ispravno, ako to tražiš i preko sindikata, ali buniti se protiv autoriteta je pogrešno.

Dakle, treba da vidimo da je pobuna od Sotone. Kada vidimo da se Isus pokoravao Josifu i Mariji u Nazaretu, treba da postavimo sebi ovo pitanje: „Ko je bio savršen u tom domu u Nazaretu? Da li je to bio Josif ili Marija?“ Ni on, ni ona! Oni su bili jednostavno starozavetni bračni par koji je imao svoje borbe i probleme kao i svi bračni ljudi. Josif i Marija mora da su se nekad naljutili jedan na drugog kao i svi bračni ljudi. Možda su imali neslaganja, tenzije ili dane kada nisu međusobno pričali i toliko mnogo stvari poput toga. Bili su daleko od savršenstva! Bili su samo starozavetni bračni par koji je živeo u periodu kada pobeda nad grehom nije bila čak ni obećana. Kada gledaš danas kako novozavetni bračni parovi žive, možeš zamisliti kako su tek živeli starozavetni bračni parovi. To nije bio savršen dom. Daleko od savršenstva! Nemoj misliti da su Josif i Marija bili „sveci“! To je obmana koju je Sotona nametnuo mnogim ljudima. Oni su bili obični ljudi kojima je bio potreban Spasitelj! Isus je bio savršen. On nikada nije zgrešio. Josif i Marija su grešili, a ipak Isus je trideset godina živeo pokoravajući se nesavršenim autoritetima. Sve što su Mu rekli ili tražili da uradi verovatno nije bilo apsolutno savršeno, ali On je to radio. Ako nije bilo protivno Božijoj reči, On je to uradio. Možda su tražili da uradi nešto baš kada je On bio umoran, a ipak je ustao i uradio to. Nije zgrešio! Verovatno je bio iskušavan, kao i sva deca, da se oseća kako to nije fer, ali ipak je uradio. U svemu je bio iskušavan kao i mi! I On to nije radio samo kada je imao pet ili šest godina. On je to radio sve do svoje tridesete godine, kada je izašao iz kuće.

Želim da vam kažem, mladi, dokle god živite u kući svojih roditelja gde zavisite od njih, sledite Isusov primer! Ne možete uraditi bolje od toga. To su prvi koraci u postajanju Božijeg čoveka ili žene! Deco, poštujte svoje očeve i majke. Slušajte svoje roditelje i radite ono što vam kažu i biće vam dobro i dugo ćete živeti na zemlji. Vaš primer je sâm Isus! Nema veze ako vaši roditelji prave greške. Isusovi zemaljski roditelji su takođe pravili greške, ali On ih je ipak slušao. Bog ne traži od nas da se pokoravamo savršenim autoritetima. Ne postoji savršen autoritet u domu, u društvu ili u crkvi, ili bilo gde u svetu! Svi su nesavršeni, ali On testira našu poniznost tako što traži da se pokoravamo nesavršenim autoritetima.

Isto je i u društvu. Biblija kaže u Rim.13 da svaka duša treba da se pokorava vlastima (državnim vlastima), jer nema vlasti da nije od Boga (Rim.13:1) i vlasti koje postoje Bog je postavio! Dakle, onaj koji se protivi vlastima, protivi se Božijem propisu i za to će primiti osudu. I on nastavlja da govori da je vladar (stih 4) „sluga Božij“ i oni koji skupljaju vaše poreze su „Božije sluge“ (stih 6). Dakle, plaćajte im poreze! Ljudi koji ne plaćaju svoje poreze bune se protiv autoriteta.

Ista stvar je u crkvi. U skupštini Bog je odredio starešine, a Biblija kaže u Jevr.13:17 da slušamo one koji vladaju nad nama i da im se pokoravamo, jer oni vode brigu o našim dušama, kao oni koji će Bogu za to odgovarati! To ne znači da treba da se pokoravamo nekom religioznom vođi koji sedi u našoj skupštini i naziva sebe „našim starešinom, sveštenikom ili pastorom“, ako on nije duhovan čovek – ako nije neko ko vodi brigu o tvojoj duši!

Nad svojim roditeljima nemaš izbor, nad svojom državnom vladom nemaš izbor, ali kada se radi o skupštini, ako osećaš da vođe skupštine u kojoj se nalaziš nisu duhovne, Bog ne traži od tebe da ostaneš tamo. Možeš otići i pronaći drugu skupštinu gde vođe jesu duhovne! Ali, kada nađeš takvu skupštinu, moraš se pokoriti vođama. To je jako važno!

Isus Hrist je pokazao princip pokoravanja autoritetu. Tako je spasenje došlo! Hajde da učimo od Njega!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: