Ispitivanje Božije savršene volje (3)

Zac Poonen

Želimo da pogledamo ono što smo razmatrali u naša poslednja dva proučavanja, kako možemo znati Božiju savršenu volju za naš život u različitim odlukama koje treba da donesemo u životu. Na taj način naš život može dostići maksimalnu efektivnost za Boga!

Razmatrali smo određena pitanja koja treba da postavimo sebi koja će nam pomoći da budemo sigurni u vezi Božije volje za naš život. U novozavetnom dobu Bog nam ne govori prvenstveno preko proroka ili glasovima sa neba, nego kroz naš obnovljen um. Biblija kaže u Rimljanima 12:2 – „Ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svojega da biste mogli kušati koja je dobra i ugodna i savršena volja Božija.

Kada smo u dilemi po pitanju Božije volje, treba da postavimo sebi ta pitanja. Mi smo već razmatrali sedam pitanja i dozvolite mi da ih ponovim radi vaše koristi. Pre svega, prvo pitanje je: Da li se stvar koju razmatram sukobljava sa bilo kojim učenjem Isusa i apostola, ili duhu Novog Zaveta, koliko je meni poznato? Drugo pitanje koje treba da postavimo sebi jeste: Da li to mogu učiniti sa čistom savesti? Treće pitanje: Da li to mogu učiniti za slavu Božiju? Četvrto pitanje: Da li to mogu učiniti u zajednici sa Isusom? Peto: Da li mogu tražiti od Gospoda da me blagoslovi dok to činim? Šesto: Da li će to na bilo koji način otupiti moju duhovnu oštrinu? I sedmo: Da li će to biti na moju duhovnu korist i izgradnju, shodno mom poznanju?

Sada prelazimo na osmo pitanje. Kada razmatramo određeno delo, treba da postavimo sebi ovo pitanje: Da li bih bio srećan ako bi me u momentu dok to radim zatekao Isusov ponovni dolazak na zemlju? Znači, pretpostavimo da dok radiš to određeno delo (šta god si isplanirao da radiš) i Hristos se vraća! Da li bi se osramotio pošto to radiš ili bi bio savršeno srećan što te je Gospod zatekao da to radiš kada se On vratio? 1.Jov.2:28 kaže: „I sad, dečice, ostanite u Njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred Njim o Njegovu dolasku.“

Postoje ljudi koji će zazirati od Njega u sramoti zato što su činili mnoge stvari koje su obeščastile Gospoda – mnoge stvari u kojima nisu želeli da se nađu u trenutku kada se Hristos ponovo pojavi! Zato On kaže: „Dečice, ostanite u Njemu da (ako se On pojavi iznenada) imamo slobodu kad se javi. „Da Gospode, tu sam. Spreman sam.“

Dakle to je dobro pitanje koje možemo postaviti sebi: Da li bih bio srećan ako bi me u momentu dok to radim zatekao Isusov ponovni dolazak na zemlju? Nemoj sada misliti da će, ako se radi o hrišćanskom radu ili nečem poput toga, Isus definitivno biti srećan ako ja to radim. Dobro, danas u svetu postoji jako puno vrsta hrišćanskog rada i treba da znaš šta konkretno Gospod želi da ti radiš.

Deveto pitanje je vrlo važno pitanje, posebno za mlađe ljude (mislim na mlade u duhovnom smislu, koji nisu jako zreli u Gospodu): Šta mudrija i zrelija braća misle u vezi toga? Dopustite mi da vam pokažem tri stiha iz Priča Solomunovih. U Pričama 11:14 kaže: „Gde nema saveta, propada narod, a pomoć (ili pobeda) je u mnoštvu savetnika.“ Gde postoji mnoštvo savetnika, tamo postoji bezbednost zato što ti ljudi mogu izneti različite aspekte u vezi konkretne stvari koju razmatraš, o kojima sâm nisi mogao da pomisliš, a naročito duhovne aspekte. Dakle, dobro je da se konsultujemo sa mudrijom i zrelijom braćom. Takođe kaže u Pričama 15:22 – „Namere se rasipaju kada nema saveta, a tvrdo stoje gde je mnogo savetnika.“ Znači, ako si usrećen time što imaš pobožne savetnike koji te mogu savetovati, dobro je saslušati njihov stav i videti šta oni misle o određenom slučaju ili delu. Ne treba da postanemo robovi njihovih mišljenja, ali dobro je saslušati njihov savet. Priče 24:6 kažu: „Jer mudrim savetom ratovaćeš i izbavljenje je u mnoštvu savetnika.“ Dakle, postoji velika vrednost u razmatranju onoga što drugi ljudi misle o određenom slučaju ili delu.

Sledeće pitanje koje treba da postavimo sebi kada razmišljamo o nekom konkretnom delu koje želimo da uradimo jeste: Da li će to obeščastiti Božije ime ako drugi saznaju o tome, ili ukaljati moje svedočanstvo, ako drugi saznaju o tome? Možda razmišljaš o nekom delu za koje drugi ljudi neće moći da saznaju. Možda je to neka tajna stvar! Možda je to delo za koje ima jako malo mogućnosti da drugi otkriju, ali akcenat nije na tome. Stvar je u tome da ako drugi ljudi ipak to saznaju, da li će to što upravo radiš obeščastiti Božije ime, ili ako drugi ljudi saznaju za to, da li će to ukaljati tvoje svedočanstvo? Znači, ako kažeš: „O, sve dok ja to tajim, u redu je, ali ako drugi saznaju za to, Božije ime će biti obeščašćeno i moje svedočanstvo će biti ukaljano“, onda znaš da je najbolje rešenje da to delo koje si želeo učiniti izbegneš, zato što je to nešto sumnjivo. To je nešto što znaš da će obeščastiti Božije ime, ako drugi ljudi saznaju o tome! Zato i ne želiš da drugi ljudi saznaju za to. Na sve načine pokušavaš da to sakriješ.

Sledeće pitanje, broj 11, jeste: Da li će to prouzrokovati spoticanje drugih, ako saznaju o tome? Možda na sreću drugi ljudi ne znaju šta radiš ili planiraš da uradiš, ali pretpostavimo da su saznali, da li bi to prouzrokovalo da se oni spotaknu? Dobro, možda ćeš reći kao Kain: „Ja nisam čuvar mog brata“, ali Gospod kaže da jesi. Mi jesmo čuvari braće!

Pavle je rekao da ako nešto što on radi doprinosi da se neko spotakne ili padne, on nikada neće to činiti u svom životu. On će jednostavno sve to izbegavati! Dakle, vrlo dobro pitanje koje možemo postaviti sebi jeste: Da li će to prouzrokovati spoticanje drugih, ako saznaju o tome?

Vidite na primer u Rim.14:13 kaže: „Zato da ne osuđujemo više jedan drugoga, nego umesto toga ovo gledajte da ne postavljate bratu spoticanje ili sablazan“ i 1.Kor.8:9 kaže: „Ali se čuvajte da kako ova sloboda vaša ne postane spoticanje slabima.“ Dakle, postoje dve stvari koje treba da se pitamo ako drugi ljudi saznaju za naše delo, da li će to obeščastiti Božije ime i da li će to prouzrokovati da se oni spotaknu. Ako će to obeščastiti Božije ime, onda treba da izbegavamo takvo delo! 2.Kor.8:21 kaže da mi promišljamo za dobro ne samo pred Bogom nego i pred ljudima. To je takođe važno zato što ne treba da doprinosimo da se BILO KOJA OSOBA NA SVETU svetu spotakne zbog načina našeg života ili nečega što radimo! Pavle je čak rekao da neće jesti meso ako će to doprineti da se drugi ljudi spotaknu.

I poslednje pitanje koje možemo postaviti sebi jeste: Da li se osećam slobodno u svom duhu da to učinim? U suštini, tako konačno odlučujemo! Nakon što smo postavili sva prethodna pitanja, na kraju ispitujemo da li se osećamo slobodno u svom duhu da to učinimo. 1.Jov.2:27 kaže: „Imate pomazanje koje vas uči u vezi svega i kako vas to samo pomazanje uči, ostanite u njemu. Ne treba niko da vas uči! To pomazanje će vas učiti svemu što treba da znate.“ To je Sveti Duh koji svedoči našem duhu da je nešto u skladu sa Božijom voljom! Dakle, dok postavljaš sebi ova pitanja, znaćeš vrlo jasno u svom razumu da li je delo koje razmatraš Božija volja ili ne!

Hajde da prođemo kroz njih još jednom. Pre svega, da li je to u skladu sa učenjem Isusa i apostola, ili duhom Novog Zaveta? Da li je to suprotno bilo kom tom učenju, koliko je meni poznato? Drugo, da li je to nešto što mogu učiniti sa čistom savesti? Treće, da li je to nešto što mogu učiniti za slavu Božiju? Četvrto, da li je to nešto što mogu učiniti u zajednici sa Isusom? Peto, da li mogu tražiti od Gospoda da me blagoslovi dok to činim? Šesto, da li će to na bilo koji način otupiti moju duhovnu oštrinu? Sedmo, da li će to biti na moju duhovnu korist i izgradnju, shodno mom poznanju? Osmo, da li bih bio srećan ako bi me u momentu dok to radim zatekao Isusov ponovni dolazak na zemlju? Deveto, šta mudrija i zrelija braća misle u vezi toga? Deseto, da li će to obeščastiti Božije ime ili ukaljati moje svedočanstvo, ako drugi saznaju o tome? Jedanaesto, da li će to prouzrokovati spoticanje drugih, ako saznaju o tome? I na kraju, da li se osećam slobodno u svom duhu da to učinim?

Nakon što si postavio sebi ta pitanja, ako možeš dati pozitivan odgovor (potvrdan odgovor na ta pitanja), tada možemo ići napred jer Biblija kaže u Rim.8:6 – „Duhovno mudrovanje (razum duha – duhovni razum) život je i mir.“ Imaćeš mir u svom duhu dok budeš išao napred ispunjavajući Božiju savršenu volju.