Ne proživi život uzalud!

Milenko Isakov
Ako koji od vas misli da veruje, i ne zauzdava svoj jezik,
nego vara srce svoje, njegova vera je uzalud“
(Jakov 1:26)

Verovatno ste doživeli situacije u životu kada ste mogli da zaključite da ste uzalud potrošili svoj trud, vreme ili novac. Možda ste jako žurili da stignete na autobus, a ipak je pobegao, pa ste pomislili: „Džabe sam trčao. Uzaludan pokušaj!“ Možda ste nešto kupili, pa ste posle kratkog vremena videli isto to u drugoj prodavnici po dosta boljoj ceni. Opet ste mislili: „Mogao sam proći jeftinije. Uzalud sam potrošio više novca.“ Takve situacije nam daju dobar uvid u činjenicu da je i te kako moguće raditi nešto uzalud!

Da li si svestan, dragi prijatelju, da je moguće uzalud potrošiti ceo svoj život? Moguće je promašiti glavnu svrhu i smisao života. Zapravo, većina ljudi na našoj planeti uzaludno provodi svoj život udovoljavajući željama i idejama vlastitog srca. Oni ne žele da prihvate istine koje je Bog objavio. Oni misle da je Bog sporedna stvar u životu.

U 78.Psalmu naveden je sažet istorijat putovanja Izrailjskog naroda iz Misira u Hanansku zemlju. Izrailjski narod je često grešio i nije verovao Božijim čudima, te je Bog pustio „da njihovi dani prolaze uzalud.“ (Ps.78:33). Bog nikoga neće silom naterati da ne troši svoj život uzalud. Bog je dao svakome od nas slobodnu volju. Kada je neko uporan u želji da čini svoju volju i da se ne pokorava Božijoj volji, Bog pušta da njegovi dani prolaze uzalud.

Međutim, Božija volja nije da naši dani prolaze uzalud. Bog ne želi da uzalud trošimo vreme našeg života. Nije Božija volja da uzaludno nešto radimo. On želi da sve što radimo ima svrhu i smisao. Bog sve radi sa svrhom i ciljem! Bog nas je stvorio sa svrhom. Nije nas stvorio da bi besmisleno provodili vreme na zemlji. Prema tome, svako od nas treba da ispuni tu svrhu i cilj za koji nas je Bog stvorio. Postoji jedan glavni cilj za koji nas je Bog stvorio. Bog nas je stvorio da bi odslikavali Njegovu slavu. U prvom poglavlju Svetog Pisma čitamo kako je Bog stvorio nebo i zemlju i sve što je na zemlji. Kada je stvorio čoveka, zapisano je da ga je stvorio prema svom obličju (1.Mojs.1:27). Nijedno drugo stvorenje nije stvoreno prema Božijem obličju. Samo čovek je stvoren prema Božijem obličju. Čovek je stvoren sa svrhom da odslikava Božiju slavu – da bude sličan Bogu. Glavna svrha radi koje smo stvoreni jeste da naš život pokaže da smo slični našem Tvorcu.

Sa druge strane, Sotona po svaku cenu želi da ne živimo takav život. On nas navodi na svaku vrstu zla i on je najveći lopov istinske sreće i radosti koju svaki čovek može pronaći u Bogu! Iako je život svakog čoveka predviđen da odslikava lepotu i slavu Božiju, Sotona u velikoj meri uspeva da izopačuje ljudske živote mržnjom, zavišću, gorčinom, svađama, grešnim požudama, pogrdnim rečima i raznim vrstama zla. Kao rezultat toga, ljudi su stekli sasvim izopačenu svest o smislu života, te danas živimo u svetu vrhunskog nemorala, nepoštenja i prevare.

Ipak, Bog je kroz Isusa Hrista obezbedio način da budemo oslobođeni od naših greha i da započnemo novi život sa Njim! Bog je obezbedio način da se potpuno ukloni i izbriše svako naše uzaludno delo i reč. Naši uzaludni dani će prestati ako dođemo Bogu sa istinskom verom u Hristovu smrt i vaskrsenje. Međutim, u uvodnom stihu je zapisano da je moguće posedovati uzaludnu veru.

Sada ćemo pogledati nekoliko stvari koje mogu biti uzaludne i koje Božija Reč naziva uzaludnim:

  • Uzaludna vera. Mnogi ljudi ispovedaju svoju intelektualnu veru u Hrista, ali ako ona ne utiče na promenu načina korišćenja njihovog jezika, apostol Jakov kaže da je takva vera uzaludna. Dakle, istinska vera u Hrista podrazumeva promenjen, uzdržan jezik – jezik koji je kontrolisan Božijim Svetim Duhom.

  • Uzaludna slava. Čovekova samoljubivost je gladna uzaludne slave, ali apostol Pavle je pisao Filibljanima da ništa ne čine iz častoljublja ili radi prazne (uzaludne) slave (Fil.2:3).

  • Uzaludna lepota. Možda je neko ushićen zbog šarma ili fizičkog izgleda osobe koju voli, ali Reč Božija kaže da je ljupkost prevarna i lepota tašta (uzaludna) i da pohvalu zaslužuje žena koja se boji Boga! (Priče 31:30).

  • Uzaludno poštovanje Boga. Gospod Isus je govorio o ljudima koji se približavaju Bogu svojim ustima i poštuju Ga svojim usnama, ali je njihovo srce ipak daleko od Boga (Matej 15:8). Takvo poštovanje Boga Isus je nazvao uzaludnim poštovanjem zato što su ti ljudi propovedali ljudske ideje i zakone, a postavljali ih u isti ili viši rang od Božijih zapovesti.

Dragi prijatelju, nemoj dozvoliti da tvoji dani prolaze uzalud! Poslušaj Božiju Reč.

Gospode, hvala Ti što si nam pokazao pravi smisao života. Želimo da Ti služimo i da Te slavimo. Hvala Ti što naši dani više nisu uzaludni. Radi u našim životima i pomozi nam da sve bolje odslikavamo Tvoj karakter ljubavi, praštanja, milosti i pravednosti. U Hristovo ime, amin.