Ispitivanje Božije savršene volje (2)

Zac Poonen

Danas želimo da nastavimo razmatranje kako možemo znati Božiju savršenu volju za naše živote. Ovo je jako važno, jer ako znamo Božiju savršenu volju mi ćemo živeti najkorisniji mogući život koje ljudsko biće može živeti na licu zemlje.

U prošlom proučavanju razgledali smo važnost poznavanja Božije savršene volje. Ako znamo Božiju savršenu volju, možemo provoditi naše zemaljske dane sa maksimalnom korišću!

Kada ljudi imaju ušteđen novac, njima je potreban savet pomoću kojeg će na najbolji mogući način uložiti taj novac da bi za uzvrat dobili maksimalnu sumu i maksimalnu dobit. Ljudi su jako oprezni u tome da dobiju maksimalan, bezbedan i siguran prihod za svoj novac, ali nisu toliko oprezni u vezi ulaganja svog života na najprofitabilniji mogući način. To je bezumlje čoveka! Mi mislimo da je novac važniji od našeg života. Da li je stvarno tako? Daleko od toga! Ako želiš da tako investiraš svoj novac da bi dobio maksimalan prihod od njega, koliko više (ako ti Bog da sedamdeset ili osamdeset godina na ovoj zemlji) treba da investiraš tih osamdeset godina da bi od njih dobio maksimalan mogući prihod. Ovaj maksimalan prihod se nikada ne može izmeriti u novcu. On se jedino može meriti u smislu iskorišćenosti za Božije Carstvo, zato što će samo ono biti večno!

Dakle, treba da znamo koji je najbolji mogući način života na ovoj zemlji i treba da znamo da je Bog napravio plan za život svakoga od nas, ali ga nikada nećeš znati ako ga ne tražiš! Zato smo u našem prošlom proučavanju razmatrali stvari koje treba da razgledamo ako želimo da znamo Božiju savršenu volju. Mi smo već videli dve stvari. Jedna se odnosi na to da treba da postavimo sebi ovo pitanje: Da li se ta stvar o kojoj razmišljam ili korak koji želim da načinim suproti bilo kojem učenju Isusa i apostola ili duhu Novog Zaveta, koliko je meni poznato?

Drugo, da li je to nešto što mogu da učinim sa čistom savesti? Dopustite mi da kažem nešto o čistoj savesti. Ponekad je moguće da čovek ubije svoju savest. Kada nas naša savest odvraća od nečega što želimo da učinimo, a mi joj kažemo da ćuti i odemo i učinimo to… I ti nastavljaš da činiš to i u sledećim prilikama, tvoja savest će postepeno prestati da te ometa zato što si je ubio!

Treće pitanje koje treba da postavimo sebi jeste: Da li to mogu učiniti na slavu Božiju? U 1.Kor.10:31 kaže da što god činimo, bilo da jedemo ili pijemo, ŠTA GOD DA ČINIMO, da činimo na slavu Božiju! Bog nas je stvorio za svoju slavu i naše spasenje leži u traženju da sve činimo na Njegovu slavu. Bog je tako isplanirao, jer je to najbolje za nas! Inače bi tražili našu slavu i uništili sebe i to se dešava u svetu. Ljudi na razne načine traže svoju slavu i ono što je njihovo. Oni se međusobno svađaju i sukobljavaju i uništavaju sami sebe. Nažalost, to se dešava i u hrišćanskim crkvama.

Pretpostavimo da pokušavaš da razumeš da li određeno delo Bog želi da učiniš ili ne. Možda da gledaš neki TV program ili odeš na određeno mesto. Ovo je dobro pitanje koje možeš postaviti sebi. Biblija kaže da sve što činimo činimo na slavu Božiju. „Gospode, da li ovo mogu učiniti za Tvoju slavu? Da li mogu to gledati za Tvoju slavu? Da li mogu otići tamo za Tvoju slavu?“ Ako shvatiš da ne možeš, odustani od toga iako liči bezazleno. Ako ne možeš iskreno reći da tu stvar možeš učiniti na slavu Božiju, nemoj to činiti!

Četvrto pitanje koje treba da postaviš sebi jeste: Da li to mogu učiniti u zajednici sa Isusom? Da li je to nešto što Isus i ja možemo zajedno uraditi? Da li je ispravno da vernik puši cigarete? Dobro, da li možeš ponuditi cigaretu Isusu i pitati Ga da puši zajedno sa tobom? Ako možeš, samo napred! Da li je ispravno da vernik pije alkohol u tolikoj meri da se opije? Dobro, pitaj se da li bi ti se Isus pridružio u toj pijanci? Ako ti se ne bi pridružio, onda je bolje da to ne radiš ni sâm. Ako postoji određen film za koji osećaš da bi Isus išao sa tobom da gleda, onda idi i gledaj ga! Ili određen program na TV-u, ako osećaš da bi Isus to gledao sa tobom, onda idi i gledaj. U suprotnom, izbegavaj!

Da li to mogu učiniti u zajednici sa Isusom? Biblija kaže u Kološanima 3:17 – „Što god činite, rečju ili delom, sve činite u ime Isusa Hrista, hvaleći Boga i Oca kroz Njega.“ Sve što radim, treba da radim u zajednici sa Isusom Hristom!

Peto pitanje koje bi mogli postaviti sebi jeste: Da li mogu tražiti od Boga da me blagoslovi dok činim tu stvar? Možda si u dilemi da li je nešto dobro i ispravno ili pogrešno. Nisi siguran. Možda je to baš stvar koja je na „granici“. Ovde se nalazi peto pitanje koje možeš postaviti sebi. Biblija kaže u 2.Kor.9:8 – „Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svagda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro delo.“ Bog daje svoju blagodat i blagoslov za svako dobro delo! Dakle, postavi sebi to pitanje i tvoja savest će ti reći da li možeš tražiti od Boga blagoslov za to delo koje nameravaš učiniti. Ako ne, obuzdaj se!

Šesto pitanje: Da li će to na bilo koji način otupiti moju duhovnu oštrinu? U 2.Tim.2:15 čitamo kako Pavle savetuje Timotija govoreći: „Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stideti i pravo upravlja rečju istine.“ On kaže: „Budi vrlo, vrlo pažljiv! Uvek se predstavi pred Bogom kao radnik koji nema za čega da bude osramoćen.“ Dakle, to određeno delo koje upravo planiraš da uradiš, ono može biti dobro, ono može biti ispravno na toliko mnogo načina, ali da li će ono otupiti tvoju duhovnu oštrinu? To znači, ako nastaviš da radiš takve stvari, nećeš više biti toliko duhovno naoštren.

Vidite, postoje mnoge legitimne stvari u svetu kao što su muzika, sport, zabava i određeni TV programi. Ne postoji ništa pogrešno ako imaš učešća u tome, ali kada se pristupa tim stvarima, čovek postaje rob tim aktivnostima i gubi svoju duhovnu oštrinu! Nije više oštar. I vidimo kako Sotona ukida efektivnost (za Boga) mnogih, mnogih vernika. „Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stideti i pravo upravlja rečju istine.“

Sedmo pitanje: Da li to služi na moju duhovnu korist? Da li će to biti na moju duhovnu korist i izgradnju, shodno mom poznanju? U 1.Kor.6:12 Pavle kaže: „Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da što ovlada nadamnom.“ On ponavlja slične reči u 10-om poglavlju i stihu 23 gde kaže: „Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro.“ Dakle, pitanje nije da li je to slobodno ili ne. Mnogi hrišćani uvek funkcionišu na nivou „Da li je ovo slobodno ili ne? Da li je Bog ovo dozvolio?“ Ja ne govorim o Božijoj dopuštenoj volji za tvoj život. Ja govorim o Božijoj savršenoj volji za tvoj život! Bog dopušta mnoge stvari koje nisu Njegova savršena volja! Dakle, ako želiš da živiš u Božijoj dopuštenoj volji, samo postavi sebi pitanje: „Da li je to ispravno ili pogrešno?“ Nemoj činiti ništa nepravedno, nemoj činiti ništa nezakonito i bićeš u Božijoj dopuštenoj volji! Ali, ako želiš Božiju savršenu volju za tvoj život, treba da postaviš još jedno pitanje: „Da li je to na moju duhovnu korist i izgradnju? Da li je to nešto što će mi pomoći? Da li je to duhovno korisno? Da li je to nešto što će me prosvetliti i učiniti boljim Isusovim učenikom?“ Ako postavljaš ovakva pitanja, razumećeš! Znaćeš u svom duhu!

E sada, kada kažem „na duhovnu korist i izgradnju“, nemoj me pogrešno razumeti! Ne kažem da su samo čitanje Biblije, molitva i odlazak na bogosluženja stvari koje su na duhovnu korist i izgradnju. Mi smo stvorenja koja imaju telo i to telo ima određene potrebe. Postoji vreme kada treba da se opustiš. Možda baš vreme za spavanje nekad bude najslavnija stvar koju možeš učiniti za Boga! Nekad se možeš naći u situaciji da će ti spavanje biti najduhovnija stvar koja će ti poslužiti na korist i izgradnju! Ili to može biti neka vrsta opuštanja ili zabave. Možda će baš odlazak na izlet sa svojom decom u jednom trenutku biti najduhovnija korisna stvar za tvoju izgradnju. Dakle, nemoj da misliš da je samo post, molitva i čitanje Svetog Pisma ono što je na duhovnu korist i izgradnju. Nama je ponekad potrebna razonoda. Nama je potrebno određeno vreme za odmor. Nama je potrebna hrana za jelo. Nema ništa pogrešno u svim tim stvarima. Nismo askete! (*ljudi koji se svesno i dobrovoljno odriču mnogih Bogom datih materijalnih, telesnih potreba, misleći da time ugađaju Bogu, prim.prev.). Isus je spavao! Isus je jeo dobru hranu! Dakle, nemoj ići u fanatičnu krajnost kada postavljaš to pitanje!

Ovo su dobra pitanja koja možeš postaviti sebi: Da li to mogu učiniti na slavu Božiju? Da li to mogu učiniti u zajednici sa Isusom? Da li mogu tražiti od Boga blagoslov dok to radim? Da li će to otupiti moju duhovnu oštrinu? Da li će to biti na moju duhovnu korist i izgradnju? Dok budeš odgovarao na njih, ti ćeš znati šta je Božija volja za tvoj život!