Hodanje sa Bogom – 1

Milenko Isakov
  „Jer je milost Tvoja pred očima mojim i hodim u istini Tvojoj.”
(Psalam 26:3)

Prošli put smo videli da Bog želi zajedništvo sa nama. On želi da hoda sa nama. Danas ćemo razmišljati na sličnu temu. Pogledaćemo šta znači hodati sa Bogom. Mnogi hrišćani misle da hodaju sa Bogom, ali se varaju. Uvek postoji ljudska fikcija (zamišljanje) koja stoji nasuprot Božijoj objavi iz Biblije. Zato ću dosta citirati Božiju Reč.

Najpre, hodanje sa Bogom jeste hod ispravljenog stava! Mnogi ljudi imaju sposobnost da hodaju, ali postoji velika razlika u načinu i brzini tog hoda. Stari ljudi često hodaju jako sporo, pogurenog stava. U duhovnom smislu, Bog želi da hodamo sa Njim ispravljenog stava. U 3.Mojs.26:13 kaže ovako: “Ja sam Gospod Bog vaš koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da im ne robujete i polomio sam palice jarma vašega i ispravio sam vas da hodate pravo.” Bog ne želi da hodanje sa Njim doživljavamo kao teret ili teškoću. On ne želi da budemo ljudi koji su naterani da hodaju pogureni u Njegovom jarmu! Naprotiv, Bog želi da hodamo ispravljenog stava, kao slobodni i radosni u Njemu. Bog je Izraelcima polomio te palice jarma u kojem su se nalazili dok su bili robovi u Egiptu. Egipat je ilustracija života u grehu. Živeti u grehu znači hodati pogureno u jarmu đavola! Međutim, Bog kaže Izraelcima da je polomio taj jaram i da sada mogu da hodaju pravo. U novozavetnom smislu, oni koji hodaju sa Bogom hodaju pravo. Imaju slobodu od greha u svom životu. To znači hodati sa Bogom ispravljenog stava.

Drugo, oni koji hodaju sa Bogom hodaju u istini. Psalam 26:3 kaže: “Jer je milost Tvoja pred očima mojim i hodim u istini Tvojoj.” Drugi prevod kaže: “Tvoja velikodušna ljubav me presreće i zato hodam u istini.” Drugim rečima, pre nego što bilo šta želimo da radimo, svesni smo Božije velikodušne ljubavi i zato hodamo u istini! Sećamo se kako je Isus rekao svojim učenicima da ako ostanu u Njegovoj nauci, poznaće istinu i istina će ih osloboditi. Kako znamo da li hodamo u istini? Upoznajemo bolje Hrista i On nas sve više oslobađa! Imamo sve veću slobodu da služimo Bogu radosno. Isus je rekao: “Ja sam put, istina i život.” Svi koji hodaju sa Isusom, hodaju u istini. Oni govore istinu i hodaju u istini!

Treće, hodanje sa Bogom predstavlja hodanje u svetlu! Psalam 56:13 kaže: “Jer si ti izbavio dušu moju od smrti i noge moje od spoticanja, da bih hodao pred licem Božijim u svetlosti živih.” Psalam 89:15, “Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode, u svetlosti lica Tvojega oni hode.” Srećan je narod koji zna da radosno obožava Boga! Oni hodaju u svetlu Božijeg prisustva. Hodanje sa Bogom znači hodanje u svetlu Božije prisutnosti. To znači da si u svakom koraku svog života svestan Božije prisutnosti.

Nakon što je Isus oprostio ženi koja je bila uhvaćena u preljubi, rekao je ljudima: “Ja sam videlo svetu. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati videlo života.” (Jovan 8:12). Brate i sestro, imaš li svetlo života? Nekada smo bili tama, a sada smo svetlo u Gospodu. Živimo onda kao deca svetla! (Ef.5:8).

Isus je rekao da svako ko čini zlo mrzi svetlo i ne ide prema svetlu da se ne bi razotkrila njegova dela, jer su zla. Sa druge strane, ko čini istinu, ide ka svetlu da se vide dela njegova, jer su u Bogu učinjena. Hodati sa Bogom znači imati Božije svetlo u životu. Isusov život je bilo istinito svetlo koje obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet. Isusov život je svetlo koje razotkriva tamu ljudskog srca.

Dakle, koji hodaju sa Bogom, hodaju u Hristovom svetlu, dopuštajući da ih to svetlo razotkriva. Apostol Jovan takođe kaže: Ako kažemo da imamo zajednicu s Njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Ako li u videlu hodimo, kao što je On sam u videlu, imamo zajednicu jedan s drugim, i krv Isusa Hrista, Sina Njegovog, očišćava nas od svakog greha.” (1.Jov.1:6,7). Znači, potrebu da budemo očišćeni od naših greha primetimo tek onda kada nas obasjava svetlo Božije Reči, kada nas Sveti Duh prosvetli i pokaže nam tamu našeg srca.

Sledeći put ćemo pogledati još neke karakteristike hodanja sa Bogom.

Nebeski Oče, hvala Ti za svetlo Tvoje nadahnute Reči. Želimo biti ljudi koji istinski hodaju sa Tobom, ispravljenog stava, u Tvojoj istini i u svetlu Tvoje prisutnosti. Pomozi nam u tome. Molimo u Hristovo ime. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: